Przetargi.pl
Wykonanie usługi rekrutacji i objęcia badaniami kardiologicznymi chorych z niewydolnością serca ZP/91/2017

Gdański Uniwersytet Medyczny ogłasza przetarg

 • Adres: 80210 Gdańsk, ul. M. Skłodowskiej-Curie
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. (058) 349 12 23 , fax. (058) 349 12 24
 • Data zamieszczenia: 2017-12-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gdański Uniwersytet Medyczny
  ul. M. Skłodowskiej-Curie
  80210 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. (058) 349 12 23, fax. (058) 349 12 24
  REGON: 28862700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gumed.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie usługi rekrutacji i objęcia badaniami kardiologicznymi chorych z niewydolnością serca ZP/91/2017
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi rekrutacji i opieki kardiologicznej chorych z niewydolnością serca przewidzianą metodyką badania w ramach realizowanego projektu pn. „Nowy model opieki medycznej z wykorzystaniem nowoczesnych metod nieinwazyjnej oceny klinicznej i telemedycyny u chorych z niewydolnością serca - akronim AMULET” w programie badań naukowych i prac rozwojowych „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” STRATEGMED
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85140000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Pakiet 1-3. Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną