Przetargi.pl
EZP-2017/30/11/10

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Stacja Pogotowia Ratunkowego ogłasza przetarg

 • Adres: 80208 Gdańsk, ul. Orzeszkowej
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 585 203 995 , fax. 585 204 092
 • Data zamieszczenia: 2017-12-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Stacja Pogotowia Ratunkowego
  ul. Orzeszkowej 1
  80208 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 585 203 995, fax. 585 204 092
  REGON: 19059715700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pogotowie.gdansk.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  EZP-2017/30/11/10
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku i środków do dezynfekcji w jedenastu pakietach dla Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku na okres 12 miesięcy. (Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa załącznik Nr 1 do SIWZ)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie formułuje tu konkretnego warunku. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: za spełnienie powyższego warunku, zamawiający uzna pisemne oświadczenie wykonawcy w tym zakresie (załącznik nr 2)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach