Przetargi.pl
Przewozy szkolne na terenie miasta i gminy Nowy Dwór Gdański od 02.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Gmina Nowy Dwór Gdański ogłasza przetarg

 • Adres: 82100 Nowy Dwór Gdański, ul. Wejhera
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 552 472 401 , fax. 552 472 405
 • Data zamieszczenia: 2017-12-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Nowy Dwór Gdański
  ul. Wejhera 3
  82100 Nowy Dwór Gdański, woj. pomorskie
  tel. 552 472 401, fax. 552 472 405
  REGON: 17074789100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.miastonowydwor.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przewozy szkolne na terenie miasta i gminy Nowy Dwór Gdański od 02.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie obejmuje swym zakresem świadczenie usługi pn. „Przewozy szkolne na terenie miasta i gminy Nowy Dwór Gdański od 02.01.2018 r. do 31.12.2018 r.”, polegającej na dowozie i odwozie uczniów do i ze szkół podstawowych oraz dzieci do i z przedszkoli publicznych znajdujących się na terenie miasta i gminy Nowy Dwór Gdański we wszystkie dni nauki szkolnej, zgodnie z kalendarzem roku szkolnego. W dalszej części SIWZ, uczniowie szkół i dzieci przedszkolne zwani są „uczniami”. I część zamówienia, obejmuje dowozy i odwozy do następujących palcówek oświatowych: a) Szkoła Podstawowa nr 1 – ul. 3-go Maja 5 i ul. Szkolna 2, 82-100 Nowy Dwór Gdański, b) Szkoła Podstawowa nr 2 – ul. Mickiewicza 2, 82-100 Nowy Dwór Gdański, c) Miejskie Przedszkole Nr 4 – ul. Tczewska 6, 82-100 Nowy Dwór Gdański, d) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – ul. Warszawska 52, 82-100 Nowy Dwór Gdański. II część zamówienia, obejmuje dowozy i odwozy do następujących placówek oświatowych: a) Szkoła Podstawowa – Wierciny 12, 82-100 Nowy Dwór Gdański, b) Zespół Szkolno-Przedszkolny – Marzęcino, ul. Polna 5, 82-100 Nowy Dwór Gdański, c) Szkoła Podstawowa – Lubieszewo 63, 82-100 Nowy Dwór Gdański, d) Szkoła Podstawowa w Lubieszewie – Marynowy, ul. Nowodworska 42, 82-100 Nowy Dwór Gdański, e) Zespół Szkolno-Przedszkolny – Kmiecin, ul. Żuławska 6, 82-100 Nowy Dwór Gdański. 2. Warunki dowożenia uczniów: I. Przewozy odbywać się będą na terenie miasta i gminy Nowy Dwór Gdański trasami i w godzinach określonych w przewidywanym harmonogramie przewozów, stanowiącym załącznik nr 1a i 1 b do SIWZ. II. Szczegółowe harmonogramy przewozów uczniów zostaną ustalony przed 02.01.2018 r. oraz przed rozpoczęciem roku szkolnego 2018/2019 na podstawie ustaleń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. III. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przewozy szkolne zgodnie z załącznikiem nr 1a i 1b SIWZ. Uczniowie powinni być dowiezieni do szkoły nie wcześniej niż 15 minut przed rozpoczęciem zajęć. Czas odwozu uczniów nie powinien trwać dłużej niż 45 minut na danej trasie. IV. Imienne listy uczniów, poszczególnych placówek oświatowych, którzy zostaną objęci przewozem zostaną podana do wiadomości Wykonawcy przez Zamawiającego nie później niż do 05.01.2018 r. oraz 07.09.2018 r. V. Ilość przewożonych uczniów w okresie roku szkolnego może ulec zmianie. W przypadku zwiększenia lub zmniejszenia ilości przewożonych uczniów Wykonawca musi zapewnić ich przewóz na warunkach wynikających z SIWZ. VI. Zamawiający zastrzega możliwość odstępstwa od wcześniej ustalonego harmonogramu przewozów uzależnionego od zmiany planów lekcji, szkolnego planu nauczania, ilości uczniów, zmiany organizacji roku szkolnego, odpracowania dni wolnych itp., zachowując ustalenia SIWZ. VII. W przypadku występującej po stronie Zamawiającego konieczności zawieszenia kursów w dni nauki szkolnej z powodu klęsk żywiołowych lub innych okoliczności losowych powodujących odwołanie zajęć szkolnych na czas dłuższy niż jeden dzień Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym zapewni przewóz w inne zastępcze dni, pierwotnie planowane jako wolne dni od nauki szkolnej, bez dodatkowego wynagrodzenia. VIII. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia na określone dni innego niż ustalony harmonogram przewozów po wcześniejszym powiadomieniu Wykonawcy. IX. Opiekę nad uczniami w autobusie podczas przewozów zagwarantuje Zamawiający zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W tym celu zawrze z osobami sprawującymi opiekę umowy, w których określi zakres ich obowiązków, o czym powiadomi Wykonawcę. X. Wykonawca zabezpieczy bezpłatny przejazd osobom sprawującym opiekę. XI. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował autobusami z odpowiednią ilością miejsc do siedzenia w pojazdach, zapewniających przewóz wszystkich uczniów na poszczególnych trasach w wyznaczonych godzinach. XII. Autobusy, o których mowa powyżej, muszą spełniać wymagania szczegółowe jak dla pojazdów do przewozu dzieci i młodzieży szkolnej oraz posiadać wymagane przepisami dokumenty potwierdzające ich właściwy stan techniczny, z uwzględnieniem specyfiki wykonywanych przewozów. XIII. Przewozy muszą być dokonywane autobusami spełniającymi wymagania techniczne określone w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1160) i innych przepisach związanych z przewozem osób. XIV. Przewozy muszą być dokonywane autobusami nie starszymi niż 15 lat w całym okresie trwania umowy. XV. Na czas trwania umowy Wykonawca jest zobowiązany do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem zamówienia, będącego przedmiotem niniejszej umowy z sumą ubezpieczenia nie mniejszą niż wartość przedmiotu umowy dla jednej i wszystkich szkód. XVI. Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność za następstwa nieszczęśliwych wypadków i innych zdarzeń zaistniałych w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. XVII. Wykonawca musi dysponować odpowiednią liczbą kierowców w celu realizacji zamówienia, przy czym kierowcy muszą posiadać stosowne uprawnienia tj. ważne prawo jazdy kategorii D uprawniające do kierowania autobusem oraz doświadczenie kierowania autobusem min. 2 lata. XVIII. Wykonawca jest zobowiązany do wydania na każdy miesiąc każdemu uczniowi potwierdzenia uprawnienia do korzystania z przewozów na wyznaczonej trasie. XIX. Przed przystąpieniem do przetargu zaleca się dokonania wizji lokalnej w terenie poszczególnych tras przewozów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60130000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: - Wykonawca posiada aktualną na dzień składania ofert licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2200).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach