Przetargi.pl
Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg na terenie gminy Szemud w sezonach zimowych: 2017/2018 i 2018/2019

Gmina Szemud ogłasza przetarg

 • Adres: 84217 Szemud, ul. Kartuska
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 586 764 428 , fax. 586 764 428
 • Data zamieszczenia: 2017-12-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Szemud
  ul. Kartuska 13
  84217 Szemud, woj. pomorskie
  tel. 586 764 428, fax. 586 764 428
  REGON: 19167542200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://szemud.pl/zamowienia-publiczne-i-inwestycje/zamowienia-publiczne/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg na terenie gminy Szemud w sezonach zimowych: 2017/2018 i 2018/2019
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zakres przedmiotu zamówienia: Dla celów zimowego utrzymania dróg teren gminy został podzielony na rejony (części) odśnieżania obejmujące drogi gminne, drogi osiedlowe i dojazdowe w sołectwach oraz chodniki i parkingi publiczne według zestawień długości Część 3. – rejon nr III obejmujący Sołectwo Bojano oraz drogi gminne: Bojano – Telewizja – 2,4 km, Bojano – Wiczlino - 2,3 km, Koleczkowo – Bojano (Mjr. Bojana), Droga gminna (ul. P Hebla i Partyzantów Kaszubskich Razem długość wszystkich dróg - około 48 km Chodniki i ścieżki rowerowe na terenie wsi Bojano Koleczkowo i Dobrzewino przy drodze wojewódzkiej 218 o długości liczonej dwustronnie około 8km, części bitumiczne ul. Na Dambnik – 0,65km i ul. Hebla – 0,65km Wymagany sprzęt odśnieżający w rejonie III: - pług ciężki szt.2, czas pracy pługów – 450godz. - pług lekki z piaskarką zawieszaną o masie całkowitej do 2,3 do odśnieżania lub/i/ posypywania chodników i ul. Na Dambnik i ul. Hebla. Czas pracy ciągnika przy odśnieżaniu i posypywaniu - 100 km. Czas pracy ciągnika przy odśnieżaniu – 96godz. 2. Zamawiający nie formułuje wymagań określonych w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, z uwagi na możliwość realizacji przedmiotu zamówienia przez osoby nie podlegające stosunkowi pracy. 3. Sprecyzowany opis przedmiotu zamówienia oraz definicje i ilość sprzętu odśnieżającego zawarte są w harmonogramie zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie gminy Szemud - zał. nr 3 do SIWZ. 4. Szczegółowy zakres praw i obowiązków związanych z realizacją zamówienia określa umowa - projekt stanowiąca załącznik 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: - złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na druku załączonym do niniejszej specyfikacji (zał. nr 3 do SIWZ przedstawiony w poszczególnych pakietach nr 3)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach