Przetargi.pl
Udzielenie kredytu długoterminowego Gminie Zaklików na realizację zadań inwestycyjnych

Urząd Gminy ogłasza przetarg

 • Adres: 37-470 Zaklików, ul. Zachodnia 15
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 015 8738476 , fax. 015 8738324
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy
  ul. Zachodnia 15 15
  37-470 Zaklików, woj. podkarpackie
  tel. 015 8738476, fax. 015 8738324
  REGON: 00055090010000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zaklikow.bazagmin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Udzielenie kredytu długoterminowego Gminie Zaklików na realizację zadań inwestycyjnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 2.510.000,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset dziesięć tysięcy złotych) przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego powstałego w wyniku ujętych wydatków inwestycyjnych na zadania o nazwie: 1) budowa hali sportowej i budynku łącznika przy Zespole Szkół Ogólnokształcących im. A. Sapińskiego w Zaklikowie w kwocie 2.160.000,00 zł; 2) budowa remizy OSP w Lipie w kwocie 350.000,00 zł. 2. Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia: 2.1 Waluta kredytu: złoty polski (PLN) 2.2. Uruchomienie kredytu nastąpi w transzach na rachunek podstawowy Gminy Zaklików: I transza 1.510.000,00 zł do dnia 15 października 2009 roku. II transza 1.000.000,00 zł do dnia 10 grudnia 2009 roku. 2.3. Całkowite uruchomienie kredytu nastąpi do 10 grudnia 2009 roku. 2.4. Harmonogram spłat kredytu: 1 rata 31.03.2010 475.000,00 2 rata 30.06.2010 475.000,00 3 rata 30.09.2010 475.000,00 4 rata 31.12.2010 475.000,00 5 rata 31.03.2011 385.000,00 6 rata 30.06.2011 25.000,00 7 rata 30.09.2011 25.000,00 8 rata 31.12.2011 25.000,00 9 rata 31.03.2012 50.000,00 10 rata 30.06.2012 50.000,00 11 rata 30.09.2012 50.000,00 2.5. Prowizja będzie płatna w dniu uruchomienia transzy w wysokości określonej w ofercie naliczona od kwoty pobranej transzy kredytu na podstawie informacji przekazanej przez Bank. 2.6. Spłata odsetek w okresach miesięcznych na podstawie zawiadomienia przez Bank. 2.7. Oprocentowanie kredytu Bank stosować będzie na podstawie stawki bazowej WIBOR dla depozytów 1M ustalone z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego okres obliczeniowy powiększony o marżę M Wykonawcy, stałą w okresie kredytowania (obowiązywania umowy). 2.8. Kredyt będzie dostępny w dniu następnym po dniu podpisania umowy. Kredytobiorca zastrzega sobie nie pobieranie przez Bank marży od niewykorzystanego kredytu. 2.9. W przypadku spłaty kredytu we wcześniejszym terminie, odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie do końca umowy (zastrzeżenie możliwości przedterminowej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów). O zmianie terminu spłaty kredytu zamawiający poinformuje w formie pisemnej wykonawcę. 2.10. Kredyt będzie zabezpieczony w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową. 3. Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu zostanie udostępniona przed podpisaniem umowy. 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 6. Zamawiający nie dopuszcza się porozumiewania drogą elektroniczną. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo możliwości zmniejszenia kwoty wnioskowanego kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów. 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszej spłaty kredytu w całości lub w części bez ponoszenia dodatkowych kosztów. 9. Budżet Gminy Zaklików dostępny na stronie www.zaklikow.bazagmin.pl - zakładka prawo miejscowe - uchwały Rady Gminy Zaklików
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 661130005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy: 1.1 Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w szczególności: - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, - nie podlegają wykluczeniu z postępowania o wykonanie zamówienia, 1.2 Opracują ofertę wg załączonego formularza zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz wskazaniami zawartymi w niniejszej specyfikacji. 2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne 2.1. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie przeprowadzona na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń - sposób oceny spełnienia tych warunków - spełnia lub nie spełnia 2.2. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, o których mowa w art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 2.3. Zamawiający wezwie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 2.4. Wykaz dokumentów, na podstawie których zostanie dokonana ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zawiera rozdział IX SIWZ 3. Zamawiający odrzuci ofertę, która: 3.1. Jest niezgodna z ustawą lub jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 3.2. Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 3.3. Zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia 3.4. Została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 3.5. Zawiera błędy w obliczaniu ceny. 3.6. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3; 3.7. Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia spełnienia wymogów opisanych w pkt.VIII SIWZ, Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne, dla ważności oferty powinien przedłożyć następujące dokumenty: a) oferta cenowa- wg załącznika nr 1; b) formularz cenowy- wg załącznika nr 2; c) oświadczenie o spełnianiu warunków postępowania - wg załącznika nr 3; d) projekt umowy sporządzony przez wykonawcę zgodnie z warunkami określonymi w rozdziale XXI SIWZ; e) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; f) zezwolenie Komisji Nadzoru Bankowego, jeżeli ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r., - Prawo bankowe (Dz. U z 2002 r. Nr 72, poz.665 ze zm.) nakłada obowiązek posiadania zezwolenia na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem. W przypadku Banku Państwowego wystarczy podanie rocznika, numeru i pozycji właściwego Dziennika Ustaw zawierającego rozporządzenie o utworzeniu banku; g) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych w pkt. e złoży dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w których ma siedzibę lub miejsce zamieszkania stwierdzając odpowiednio, że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, - nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzją właściwego organu; Wszystkie dokumenty załączone do oferty muszą być przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy (wraz z datą poświadczenia dokumentu za zgodność), z zastrzeżeniem, że oświadczenie o spełnienie warunków postępowania musi być złożone w oryginale. 2. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, co do prawidłowości danych zawartych w złożonych przez oferenta kserokopiach wymaganych dokumentów, Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania okazania oryginałów lub notarialne potwierdzonych kopii tych dokumentów.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bazagmin.pl/bip_zaklikow
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach