Przetargi.pl
Przebudowa istniejącego układu chłodzenia agregatów chłodniczych kolidującego z projektowanym budynkiem SOR w ramach zadania : Rozbudowa Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie o budynek dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

Szpital Wojewódzki nr 2 ogłasza przetarg

 • Adres: 35-301 Rzeszów, ul. Lwowska 60
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 017 8664000 , fax. 017 8664702
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Wojewódzki nr 2
  ul. Lwowska 60 60
  35-301 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 017 8664000, fax. 017 8664702
  REGON: 69069752900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital2.rzeszow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa istniejącego układu chłodzenia agregatów chłodniczych kolidującego z projektowanym budynkiem SOR w ramach zadania : Rozbudowa Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie o budynek dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres robót obejmuje : Przebudowę istniejącego układu chłodzenia agregatów chłodniczych kolidującego z projektowanym budynkiem SOR w ramach zadania : Rozbudowa Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie o budynek dla potrzeb Szpitalnego oddziału Ratunkowego wraz robotami towarzyszącymi .
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452151008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 50 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Składając ofertę każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 22.000,00zł
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1.Opis warunków udziału w postępowaniu: 1)Wykonawca musi spełniać wymogi art. 22 ust.1 prawa zamówień publicznych i nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 prawa zamówień publicznych. 2)Wykonanie w okresie ostatnich 5 latach, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem robotom będący przedmiotem zamówienia tj. co najmniej dwóch robót (ogólnobudowlanych i instalacyjnych ) w obiektów użyteczności publicznej w tym co najmniej w jednym szpitalu o wartości minimum 900 000, 00 złotych brutto każda , i co najmniej trzech robót polegających na montażu urządzeń chłodniczych o wartości minimum 100 000,00 złotych brutto z podaniem ich wartości , dat i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie. Zakres robót winien obejmować między innymi roboty ogólnobudowlane, instalacje: sanitarne , elektryczne . Warunek ten Zamawiający uzna za spełniony również w przypadku realizacji jako lider lub partner konsorcjum oraz w przypadku łącznego ze wskazanymi podwykonawcami. 3) Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia w tym kierownika budowy- branża budowlana, jako koordynatora wszelkich prac budowlanych instalacyjnych oraz kierowników robót branżowych- roboty instalacyjne , elektryczne, posiadających odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia budowlane oraz doświadczenie zawodowe z uwzględnieniem osoby , która osobiście będzie prowadziła montaż urządzeń chłodniczych i która musi posiadać doświadczenie minimum 10 lat pracy przy montażach urządzeń chłodniczych i być wpisana na listę ekspertów - rzeczoznawców Krajowej Izby Gospodarczej Chłodnictwa i Klimatyzacji . Potwierdzeniem wpisania na listę ekspertów - rzeczoznawców Krajowej Izby Gospodarczej Chłodnictwa i Klimatyzacji jest certyfikat wydany przez tą izbę. Zamawiający będzie dokonywał oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie przedłożonych w ofercie dokumentów i oświadczeń na zasadzie spełnia/nie spełnia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1)Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 2)Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3)Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie - w celu potwierdzenia warunków. 4)Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia oraz zakres wykonywanych przez nich czynności (kserokopie uprawnień budowlanych oraz kserokopie aktualnych zaświadczeń o wpisie do właściwego samorządu zawodowego) - w celu potwierdzenia warunku. 5)Ogólny harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robót. 6)Dowód wpłaty wadium (wadium wnoszone w innej formie niż pieniężna należy złożyć do siedziby Zamawiającego - pokój Głównego Księgowego do dnia otwarcia ofert do godziny otwarcia ofert. Natomiast do oferty należy dołączyć kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem ).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital2.rzeszow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach