Przetargi.pl
Uporządkowanie gospodarki wodnej w gminie Sędziszów Małopolski. Etap I - budowa sieci wodociągowej z pompowniami i przyłączami w miejscowości Szkodna i części Zagorzyc.

Gmina Sędziszów Małopolski ogłasza przetarg

 • Adres: 39-120 Sędziszów Małopolski, ul. Rynek 1
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 017 2221600 , fax. 017 2216313
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Sędziszów Małopolski
  ul. Rynek 1 1
  39-120 Sędziszów Małopolski, woj. podkarpackie
  tel. 017 2221600, fax. 017 2216313
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sedziszow-mlp.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Uporządkowanie gospodarki wodnej w gminie Sędziszów Małopolski. Etap I - budowa sieci wodociągowej z pompowniami i przyłączami w miejscowości Szkodna i części Zagorzyc.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej z pompowniami i przyłączami w miejscowości Szkodna i części Zagorzyc. Zakres rzeczowy robót obejmuje między innymi : a) budowę sieci wraz z przyłączami o długości około 31 216 mb , b) wykonanie 201 przyłączy wodociągowych , c) budowę rurociągów z rur PE , d) budowa pompowni - 2 sztuki , e) zasilenie przepompowni w energię elektryczną , f) przejścia przez przeszkody terenowe , usunięcie i wykonanie wraz z zabezpieczeniem kolizji i skrzyżowań z gazociągami, kablami energetycznymi, ciekami wodnymi, drogami i innymi przeszkodami terenowymi występującymi na trasie przebiegu wodociągu , g) odbudowę koryt i cieków wodnych w miejscach przekroczeń i skrzyżowań z budową wodociągu. Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty wynosi 60 miesięcy licząc od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451112000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 40 000 zł. (słownie złotych : czterdzieści tysięcy. złotych)
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. 1. Spełnienie warunków udziału odnoszących się do posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz sytuacji finansowej i ekonomicznej zostanie ocenione według poniższych zasad. Wykonawca winien : 1) udokumentować należyte wykonanie , w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 robót budowlanych, których przedmiotem była budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej lub kanalizacji deszczowej o wartości nie mniejszej niż 1 000 000 zł. brutto, 2) potwierdzić dysponowanie potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia odpowiadającym pod względem charakterystyki i ilości potencjałowi technicznemu, który jest opisany w SST , 3) potwierdzić dysponowanie odpowiednio wykwalifikowanym personelem niezbędnym do realizacji zmówienia lub musi przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, tj. : a) kierownik budowy - uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjno-sanitarnej w zakresie sieci wodociągowych, b) kierownik robót budowlanych uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, c) kierownik robót elektrycznych uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 4) udokumentować dostępność do środków finansowych na kwotę równą co najmniej 700 000 zł. 2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków w niniejszym postępowaniu Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 - Wykonawca składa oświadczenia, których wzór stanowią Załącznik Nr 9 oraz Załącznik Nr 10 do SIWZ. 1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy należy dołączyć do oferty: 1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3) Aktualne zaświadczenie oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 2. W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy, doświadczenia, sprzętu oraz dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia należy dołączyć do oferty : 1) Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego tj. przed terminem publikacji ogłoszenia o zamówieniu., a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, robót budowlanych których przedmiotem była budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej lub kanalizacji deszczowej z podaniem wartości robót, daty wykonania oraz odbiorców. Do wykazu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie (referencje, protokoły odbioru, itp.) . Wykaz należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 12 do niniejszej SIWZ. 2) Oświadczenie Wykonawcy z informacją , iż dysponuje odpowiednio wykwalifikowanym personelem niezbędnym do realizacji zmówienia. W oświadczeniu należy wskazać imiennie kierownika budowy, kierownika robót budowlanych, kierownika robót elektrycznych i dołączyć dla wszystkich dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiednich uprawnień oraz zaświadczenia wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego (Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa), potwierdzające wpis w/w osób na listę członków właściwej izby lub pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych i niezbędnych do wykonania zamówienia, jeżeli Wykonawca przewidział możliwość korzystania z tych osób. 3). Oświadczenie Wykonawcy z informacją , iż dysponuje potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia odpowiadającym pod względem charakterystyki i ilości potencjałowi technicznemu, który jest opisany w SST lub pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego niezbędnego do wykonania zamówienia odpowiadającego pod względem charakterystyki i ilości potencjałowi technicznemu, który jest opisany w SST. 3. W celu potwierdzenia spełnienia warunku znajdowania się przez Wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia: Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy na kwotę równą co najmniej 700 000 zł., wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W Informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej winna się znaleźć kwota lub zapis z którego będzie wynikać, że Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę równą co najmniej 700 000 zł.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.sedziszow-mlp.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach