Przetargi.pl
Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego

Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłasza przetarg

 • Adres: 37-620 Horyniec-Zdrój, ul. Sanatoryjna 2
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 016 631 34 43 , fax. 016 631 34 43
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
  ul. Sanatoryjna 2 2
  37-620 Horyniec-Zdrój, woj. podkarpackie
  tel. 016 631 34 43, fax. 016 631 34 43
  REGON: 65013987800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.crr-horyniec.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Sprzęt rehabilitacyjny
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 20 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje konieczności wniesienia wadium
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. 1.Wykonawca musi spełniać warunki udziału w postępowaniu określone w niniejszej SIWZ oraz w art. 22 ustawy PZP, tj. posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia oraz nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy PZP Załącznik nr 1 do SIWZ 2.Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami zamawiającego określonymi w SIWZ, przy czym zobowiązany jest dołączyć do oferty jego szczegółowe opisy techniczne i/lub funkcjonalne pozwalające na ocenę zgodności oferowanych urządzeń i elementów z wymaganiami SIWZ. 3.Wykonawca musi zapewnić realizację zamówienia we wskazanym w pkt 4) SIWZ terminie. 4.Wykonawca musi udzielić co najmniej 36 - miesięcznej gwarancji liczonej od daty jego odbioru wraz z bieżącą konserwacją wynikającą z warunków gwarancji i naprawą w okresie gwarancyjnym w miejscu użytkowania i zapewnić serwis pogwarancyjny. 5.Wykonawca musi przedstawić cenę oferty za przedmiot umowy w formie indywidualnej kalkulacji, przy uwzględnieniu wymagań i zapisów SIWZ i doświadczenia zawodowego wykonawcy. 6.W przypadku, gdy wykonawca zapowiada zatrudnienie podwykonawców do oferty musi być załączony wykaz z zakresem powierzonych im zadań (części zamówienia) odpowiednio Załącznik nr 4 do SIWZ. 7.Wykonawca powinien podpisać oraz wypełnić formularz oferty wraz z załącznikami lub złożyć ofertę odpowiadającą ich treści, stanowiące integralną część SIWZ. 8.Wykonawca musi dołączyć do oferty wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz załączniki przedstawione w SIWZ. A. Ocena spełnienia powyższych warunków będzie dokonywana metodą 0 - 1, tj. spełnia lub nie spełnia, w oparciu o dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty. B. Wykonawcy niespełniający powyższych warunków zostaną przez zamawiającego wykluczeni z niniejszego postępowania lub ich oferty zostaną odrzucone.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Aktualny na dzień składania ofert dokument (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) dopuszczający wykonawcę do obrotu prawnego (odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej); w przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie dotyczy to każdego z nich. 2.Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ustawy PZP i nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy PZP, wedle wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ; w przypadku,gdy ofertę składa kilka podmiotów dotyczy to każdego z nich. 3.Pełnomocnictwo (pełnomocnictwa) dołączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii, albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby udzielające pełnomocnictwa, jeśli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika, przy czym dotyczy to również przypadków składania ofert przez podmioty występujące wspólnie, czyli uczestników konsorcjum. 4.Wykaz podwykonawców, w przypadku gdy wykonawca zapowiada ich zatrudnienie, z zakresem powierzonych im zadań (części zamówienia) Załącznik nr 4 do SIWZ. 5.Atesty/Deklaracje zgodności z normami CE lub dokumenty, o których mowa w art. 5 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. Nr 93, poz. 896 z późn. zm.) - o ile oferowany przez Wykonawcę towar podlega wpisowi do rejestru wyrobów medycznych, 6.Cenę oferty wyliczoną w oparciu o indywidualną kalkulację wykonawcy, przy uwzględnieniu wymagań i zapisów SIWZ oraz ceny poszczególnych pozycji przedmiotu zamówienia. 7.Specyfikację techniczną oferowanego towaru (wg wzoru zawartego w SIWZ. załącznik nr 3 do SIWZ). 8.W przypadku, gdy wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą, w miejsce dokumentu, o którym mowa w pkt 6) 1. SIWZ zobowiązany jest przedłożyć dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert). 9.Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się powyższego dokumentu, wykonawca może go zastąpić stosownym dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 10.Dokumenty, o których mowa w pkt 6)8. i 10. SIWZ muszą być złożone w formie oryginału, odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii, przetłumaczonych na język polski i poświadczonych przez wykonawcę za zgodność z oryginałem. 11.W przypadku, gdy wykonawca w miejsce któregoś z dokumentów, o których mowa w SIWZ (oprócz pkt 6)2.) dostarczy jego kopię, kopia ta musi być poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginałów lub notarialnie potwierdzonych kopii dokumentów (np. jeśli przedstawione kserokopie będą nieczytelne lub będą wzbudzać wątpliwości co do ich prawdziwości).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.crr-horyniec.pl/zamowienia
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach