Przetargi.pl
Budowa Sali sportowej przy Zespole Szkół w Skołoszowie

Gmina Radymno ogłasza przetarg

 • Adres: 37-550 Radymno, ul. Lwowska 38
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 016 6282419, 628138, 6281367 , fax. 016 6282419
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Radymno
  ul. Lwowska 38 38
  37-550 Radymno, woj. podkarpackie
  tel. 016 6282419, 628138, 6281367, fax. 016 6282419
  REGON: 65090053600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugradymno.ires.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa Sali sportowej przy Zespole Szkół w Skołoszowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Roboty wykończeniowe budynku sali areny i trybun ,,pod klucz,,-pow. zabudowy -1614,38m2-pow. użytkowa- 1400,65 m2-kubatura - 15 289,68 m3Adaptacja pomieszczeń budynku szkoły na magazynek sprzętu, wc. oraz połączenie budynku szkoły z salą sportową, remont kotłowni, parkingi, chodniki, wewnętrzne place instalacja centralnego ogrzewania i wentylacja sali, modernizacja kotłowni c. o. i c. w., instalacja gazowa wewnętrzna, wymiana przyłącza gazowego, instalacja wod.- kan c. o. i c. w. zaplecza sali, przełożenie kanalizacji zewnętrznej , kanalizacja sanitarna zewnętrzna i zbiornik na ścieki sanitarne, instalacje elektryczne wewnętrzne, instalacje odgromowa, instalacje nagłośnienie, ogrodzenie, wyposażenie Sali, budynek zaplecza sali z instalacjami wod-kan, c.o., c.w.:-pow. zabudowy -126,82 m2-pow. użytkowa- 100,30 m2-kubatura - 437,53 m3
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452122228
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferent pod rygorem nieważności oferty wnosi wadium w wysokości 40 000,00 zł. (słownie: czterdzieści tysięcy złotych) najpóźniej do dnia 14.10.2009 r. do godz. 11:00 i dołącza oryginał lub poświadczoną kopię potwierdzenia wniesienia wadium do oferty; 2. Wadium może być wnoszone w: - pieniądzu; - poręczeniach bankowych; - gwarancjach bankowych; - gwarancjach ubezpieczeniowych; - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa ustawie z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zmianami). 3. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie wadium w formie czeku potwierdzonego. 4. Oferent sam wybiera sobie formę wadium; 5. W przypadku wyboru pieniężnej formy, wadium na wydzielone konto Urzędu Gminy w Banku Spółdzielczym w Radymnie Nr BS Radymno 54 9107 0007 2001 0002 7052 0010 z adnotacją: Wadium przetargowe - Budowa Sali sportowej przy Zespole Szkół w Skołoszowie (za termin wniesienia wadium uznaje się datę wpływu na rachunek zamawiającego). 6. W przypadku wnoszenia wadium w formie niepieniężnej należy je złożyć w oryginale w Referacie Finansowym Urzędu Gminy Radymno, ul. Lwowska 38, (pok. nr 15). Wymagana ważność tej formy wadium - 60 dni od daty otwarcia ofert.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych tj.: a. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, d. nie podlegają wykluczeniu z postępowania, zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych. 2. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów załączonych do oferty, zgodnie z § 11 SIWZ. 3. Zamawiający oczekuje, że oferenci zapoznają się dokładnie ze szczegółowymi warunkami przetargu określonymi w niniejszej SIWZ. 4. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, wyżej wymieniony warunek musi być spełniony łącznie przez wszystkich Wykonawców. 5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: I. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działal-ności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zamawiający żąda następujących dokumentów: 1. aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 2. aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykona-nia decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 3. aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; II. W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zamawiający żąda następujących dokumentów: 1. wykazu osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności; 2. stwierdzających, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. III. W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego warunku znajdowania się przez wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, zamawiający żąda następujących dokumentów: 1. polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubez-pieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. 2. informacji z banku potwierdzającej wielkość posiadanych środków finansowych oraz zdolność kredytową oferenta wystawionej nie wcześniej niż 60 dni przed terminem składania ofert. 3. harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji w latach 2009-2011 w rozbiciu na wycenione elementy rozliczeniowe obiektu podlegające odbiorom częściowym i częściowemu fakturowaniu, w tym: - na rok 2009 do kwoty nie przekraczającej 250 000 zł - na rok 2010 do kwoty nie przekraczającej 300 000 zł - na rok 2011 do pełnej kwoty ofertowej Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych kopii dokumentów powinny być one opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ugradymno.ires.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach