Przetargi.pl
Przetarg nieograniczony w sprawie wyboru banku udzielającego kredytu długoterminowego dla Gminy Nowa Dęba

Gmina Nowa Dęba ogłasza przetarg

 • Adres: 39-460 Nowa Dęba, ul. Rzeszowska 3
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 015 8462671 , fax. 015 8465137
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Nowa Dęba
  ul. Rzeszowska 3 3
  39-460 Nowa Dęba, woj. podkarpackie
  tel. 015 8462671, fax. 015 8465137
  REGON: 83040954800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.nowadeba.pl/gospodarka/przetargi/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony w sprawie wyboru banku udzielającego kredytu długoterminowego dla Gminy Nowa Dęba
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zaciągnięcie kredytu długoterminowego na okres 3 lat w wysokości 2.000.000,-zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego na 2009 r z dniem spłaty od 1 stycznia 2010r do 31 grudnia 2012r. Kod Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV): 66.11.30.00 - 5 Postawienie kredytu do dyspozycji zamawiającego: od 15 października do 31 grudnia 2009r kwota 2.000.000,-zł Harmonogram spłaty kredytu: 3.3.1. 2010 rok - do 15 stycznia - 85.000,-zł do 15 lutego - 85.000,-zł do 15 marca - 85.000,-zł do 15 kwietnia - 85.000,-zł do 15 maja - 85.000,-zł do 15 czerwca - 85.000,-zł do 15 lipca - 85.000,-zł do 15 sierpnia - 85.000,-zł do 15 września - 85.000,-zł do 15 października - 85.000,-zł do 15 listopada - 75.000,-zł do 15 grudnia - 75.000,-zł 3.3.2. 2011 rok - - do 15 stycznia - 50.000,-zł do 15 lutego - 50.000,-zł do 15 marca - 40.000,-zł do 15 kwietnia - 40.000,-zł do 15 maja - 40.000,-zł do 15 czerwca - 40.000,-zł do 15 lipca - 40.000,-zł do 15 sierpnia - 40.000,-zł do 15 września - 40.000,-zł do 15 października - 40.000,-zł do 15 listopada - 40.000,-zł do 15 grudnia - 40.000,-zł 3.3.3. 2012 rok do 15 stycznia - 50.000,-zł do 15 lutego - 50.000,-zł do 15 marca - 40.000,-zł do 15 kwietnia - 40.000,-zł do 15 maja - 40.000,-zł do 15 czerwca - 40.000,-zł do 15 lipca - 40.000,-zł do 15 sierpnia - 40.000,-zł do 15 września - 40.000,-zł do 15 października - 40.000,-zł do 15 listopada - 40.000,-zł do 15 grudnia - 40.000,-zł 3.4. Spłata odsetek następować będzie w terminach płatności rat kapitałowych. 3.5. Oprocentowanie kredytu będzie liczone według stopy zmiennej w stosunku rocznym opartej na stawce WIBOR - 1M powiększone o zaoferowaną marżę banku. 3.6. W sytuacji gdy kredyt spłacony będzie wcześniej - odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie do końca umowy. 3.7. Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami. 3.8. Zabezpieczeniem spłaty kredytu i odsetek będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. 3.9. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane w PLN. 3.10. Dla umożliwienia wstępnego zbadania zdolności kredytowej Zamawiającego do specyfikacji dołącza się następujące dokumenty: 1. Rb - NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce_deficycie JST za 2007 r. 2. Rb - NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce_deficycie JST za 2008 r. 3. Rb - NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce_deficycie JST za II kwartał 2009r. 4. Uchwała Nr XVI_15_2008 z dnia 11 marca 2008 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy w Nowej Dębie sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2007 rok. 5. Uchwała Nr XVI_18_2009 z dnia 12 marca 2009 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy w Nowej Dębie sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2008 rok. 6. Uchwała Nr XVI_132_2009 z dnia 18 sierpnia 2009 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2009 roku 7. .Uchwała Nr XVI_191_2008 z dnia 25 listopada 2008 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: wyrażenia opinii o prawidłowości załączonej do projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Nowa Dęba na rok 2009 prognozy kwoty długu na dzień 31 grudnia 2009 roku i lata następne. 8. Uchwała Nr XVI_192_2008 z dnia 25 listopada 2008 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Miasto i Gminę Nowa Dęba na rok 2009. 9. Uchwała Nr XXXV_287_09 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2009 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego. 10. Tabela - Sytuacja finansowa Gminy Nowa Dęba - wykonanie budżetu gminy w okresie dwóch lat przed uzyskaniem kredytu oraz prognoza budżetu w latach spłaty kredytu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 661100004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W postępowaniu mogą brać udział oferenci, którzy spełniają wymogi określone w art.22 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych. Ocena spełnienia przez oferentów w/w warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie na podstawie załączonych przez oferentów dokumentów i oświadczeń wymaganych do załączenia oferty a wymienionych w pkt. 9 niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: - Oświadczenie, że oferent spełnia wymogi określone w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do niniejszej SIWZ. -Aktualny opis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - przedstawiający stan faktyczny i prawny na dzień otwarcia oferty wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. -Decyzje Prezesa Narodowego Banku Polskiego o wyrażeniu zgody na utworzenie Banku lub zezwolenie Komisji Nadzoru Bankowego na rozpoczęcie działalności przez Bank. -Oferent przedstawi ofertę zgodnie z wymogami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Załącznik Nr 1 do SIWZ (druk oferty). -Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. - Projekt umowy kredytowej uwzględniający zapisy niniejszej specyfikacji. -Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://nowadeba.pl/gospodarka/przetargi/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach