Przetargi.pl
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1 270 000,00 PLN przeznaczonego na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Goczałkowice-Zdrój

Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój ogłasza przetarg

 • Adres: 43-230 Goczałkowice-Zdrój, ul. Szkolna 13
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 2107185
 • Data zamieszczenia: 2011-11-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój
  ul. Szkolna 13 13
  43-230 Goczałkowice-Zdrój, woj. śląskie
  tel. 032 2107185
  REGON: 27253621500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.goczalkowicezdroj.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1 270 000,00 PLN przeznaczonego na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Goczałkowice-Zdrój
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1.270.000,00 PLN przeznaczony na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Goczałkowice-Zdrój. Spłata rat kapitałowych kredytu miesięcznie, w ostatnim dniu kwartału przez okres 9 lat (108rat). Płatność pierwszej raty 31.01.2012r. a ostatniej raty dnia 31.12.2020r. Wysokość rat kapitałowych: 24 raty po 9.000 zł, 83 rat po 12.500 zł, ostatnia rata w wysokości 16.500zł. 3. Spłata odsetek od kredytu miesięczna (w ostatnim dniu miesiąca) począwszy od miesiąca w którym uruchomiono transze kredytu. 4. Oprocentowanie zmienne w stosunku rocznym oparte o stawkę WIBOR 1M powiększoną o marżę Banku-kredytodawcy. 5. Odsetki będą naliczane od niespłaconego kapitału.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 661130005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.goczalkowicezdroj.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach