Przetargi.pl
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego dla Gminy Zaleszany

Gmina Zaleszany ogłasza przetarg

 • Adres: 37-415 Zaleszany, ul. Tadeusza Kościuszki 16
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 015 845-94-19 , fax. 015 845-94-24
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Zaleszany
  ul. Tadeusza Kościuszki 16 16
  37-415 Zaleszany, woj. podkarpackie
  tel. 015 845-94-19, fax. 015 845-94-24
  REGON: 00054945300000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego dla Gminy Zaleszany
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 2.700.000,00 zł na rok 2013. Podstawowe dane o kredycie: 1.Pozostawienie kredytu do dyspozycji zamawiającego: od 30.10.2013 do 31 grudnia 2013 roku. 2.Okres spłaty kredytu - do 31 grudnia 2022 roku. Spłata kapitału następować będzie w okresach kwartalnych od 01.01.2014 r. do 31.12.2022 r. (z zastrzeżeniem możliwości przedterminowej spłaty kredytu bez ponoszenia z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów) 3.Terminy spłaty odsetek: raty odsetkowe płatne będą w terminach spłaty rat kredytu. 4.Oprocentowanie kredytu będzie wg zmiennej stopy procentowej ustalonej w oparciu o stawkę WIBOR dla jednomiesięcznych złotowych depozytów międzybankowych powiększone o stałą w okresie kredytowania marżę Banku. 5.Opis sposobu obliczenia oprocentowania: zmienne oprocentowanie kredytu obliczane będzie na podstawie średniej arytmetycznej zmiennej stawki bazowej WIBOR 1M z poprzedniego miesiąca kalendarzowego i stałej marży banku w stosunku rocznym przedstawionej w ofercie. Oprocentowanie ulega zmianie każdego 1-go dnia miesiąca kalendarzowego w okresie kredytowania według stawki WIBOR 1 M za poprzedni miesiąc kalendarzowy, również w stosunku do pierwszego okresu odsetkowego uwzględnia się miesiąc poprzedzający dzień zaciągnięcia pierwszej transzy kredytu. Wskazana w ofercie marża banku jest obowiązująca przez cały okres kredytowania. 6.Do wyliczenia oprocentowania kredytu w ofercie należy przyjąć średnią stawkę bazową WIBOR 1M za miesiąc sierpień br. wynoszącą 2,62 %, stałą marżę banku oraz planowany harmonogram spłat kapitału . Naliczanie odsetek od kredytu odbywać się będzie w okresach kwartalnych. Bank zobowiązany jest do wyliczenia odsetek za każdy kwartał i przesłania obciążenia do Zamawiającego. 7.Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. 8.Zamawiający zastrzega sobie, że od przyznanego kredytu Bank nie pobierze żadnej prowizji od kredytu tj.: - prowizji przygotowawczej - prowizji od przyznanego kredytu - prowizji od wcześniejszej spłaty - prowizji od niewykorzystanej kwoty kredytu. Ponadto Bank nie będzie pobierał opłat dodatkowych nie wynikających bezpośrednio z umowy i przedłożonej oferty. 9.Kredytodawca nie będzie naliczał odsetek od kwoty niewykorzystanego kredytu - wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek dodatkowych kosztów. W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu, odsetki liczone będą za okres jego faktycznego wykorzystania. Zamawiający w okresie kredytowania zastrzega sobie prawo do zmiany terminów oraz wysokości transz spłaty kredytu, (z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to ostatecznego terminu spłaty kredytu, który pozostaje bez zmian oraz, ze nie wywoła to przekroczenia ustawowych poziomów wskaźników długu i obsługi zadłużenia Zamawiającego), w takim przypadku Bank nie będzie pobierał opłat, prowizji bankowych oraz innych opłat manipulacyjnych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 661130005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zaleszany.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach