Przetargi.pl
dostawa warzyw i owoców

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie. Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Ks. Bronisława Markiewicza ogłasza przetarg

 • Adres: 36-200 Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 013 4309587 , fax. 013 4309587
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Specjalistyczny w Brzozowie. Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Ks. Bronisława Markiewicza
  ul. Ks. J. Bielawskiego 18 18
  36-200 Brzozów, woj. podkarpackie
  tel. 013 4309587, fax. 013 4309587
  REGON: 00030447300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-brzozow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawa warzyw i owoców
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa warzyw i owoców, a w tym: 1. BURACZKI ĆWIKŁOWE - KG 900 2. CEBULA - KG 700 3.CZOSNEK - KG 4 4.GROCH POŁÓWKI - KG 80 5.JABŁKA I GAT. - KG 800 6.KAPUSTA BIAŁA - SZT 1600 lub 800 KG 7.KAPUSTA CZERWONA - KG 250 8.KAPUSTA KISZONA - KG 250 9.KAPUSTA PEKIŃSKA - KG 300 10. MARCHEW - KG 1100 11.OGÓREK KISZONY - KG 70 12. PIECZARKI - KG 50 13. PIETRUSZKA - KG 200 14. SELER - KG 30 15. KOPER ZIELONY - PĘCZKÓW 200 16. PIETRUSZKA ZIELONA - PĘCZKÓW 200 17. POMIDORY - KG 250 18. OGÓREK ŚWIEŻY - KG 200 19. FASOLA JAŚ - KG 5
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 153000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 1 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-brzozow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach