Przetargi.pl
Zajęcia z podstaw przedsiębiorczości II - projekt: Podkarpacie stawia na zawodowców realizowany w latach 2012 - 2014 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany ze środków EFS, Priorytet IX, Działanie 9.2, część przeznaczona do realizacji przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu ogłasza przetarg

 • Adres: 37-500 Jarosław, Św. Ducha 1
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 016 621 65 24 , fax. 016 621 65 24
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
  Św. Ducha 1 1
  37-500 Jarosław, woj. podkarpackie
  tel. 016 621 65 24, fax. 016 621 65 24
  REGON: 00018083500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zstiojar.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: jednostka oświatowa - szkoła ponadgimnazjalna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zajęcia z podstaw przedsiębiorczości II - projekt: Podkarpacie stawia na zawodowców realizowany w latach 2012 - 2014 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany ze środków EFS, Priorytet IX, Działanie 9.2, część przeznaczona do realizacji przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa polegającą na przeprowadzeniu zajęć zwiększających kompetencje kluczowe z podstaw przedsiębiorczości dla uczniów Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu organizowanych w zakresie projektu systemowego pn. Podkarpacie stawia na zawodowców realizowanego w latach 2012 - 2014 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego. Przedmiotowy projekt systemowy jest realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie przy współudziale Partnerów, którymi są organy prowadzące szkoły zawodowe na terenie województwa podkarpackiego, między innymi Powiat Jarosławski. 2. Usługa stanowiąca przedmiot zamówienia: 1) polegać będzie na przeprowadzeniu dydaktycznych zajęć z podstaw przedsiębiorczości dla 2 grup liczących po 12 uczniów Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu (grupa A i grupa B) w ilości 15 godzin lekcyjnych (15 x 45 minut) dla każdej grupy (6 godzin do realizacji w 2013 roku i 9 godzin do realizacji w 2014 roku dla każdej grupy) oraz sporządzeniu dokumentacji z przebiegu i realizacji usługi będącej przedmiotem zamówienia dla każdej grupy; 2) realizowana będzie bezpośrednio przez osoby wskazane przez Wykonawcę w złożonej ofercie do prowadzenia zajęć dydaktycznych i spełniające wymagania określone przez Zamawiającego. 3. Osoby przewidziane do prowadzenia zajęć dydaktycznych stanowiących przedmiot usługi będącej przedmiotem zamówienia muszą spełniać minimum niżej określone warunki kryteria: 1) wykształcenie wyższe magisterskie kierunkowe (w zakresie przedsiębiorczości) z przygotowaniem pedagogicznym; 2) kwalifikacje do nauczania w szkole ponadgimnazjalnej; 3) 5 - letni staż pracy w szkole ponadgimnazjalnej jako nauczyciel przedsiębiorczości; 4) stopień nauczyciela dyplomowanego. 4. Główne cele i założenia oraz szczegółowy zakres ilościowy i jakościowy usługi stanowiącej przedmiot zamówienia, a także wymagania osobowe oraz obowiązki nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne określa Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowiący Załącznik Nr 1 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 802000006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www. zstiojar.edu.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach