Przetargi.pl
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego.

Urząd Gminy Puck ogłasza przetarg

 • Adres: 84-100 Puck, ul. 10 Lutego
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 6732096 w. 40 , fax. 586 732 737
 • Data zamieszczenia: 2019-06-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Puck
  ul. 10 Lutego 29
  84-100 Puck, woj. pomorskie
  tel. 058 6732096 w. 40, fax. 586 732 737
  REGON: 19051973700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.gmina.puck.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w wysokości 6 000 000 zł na sfinansowanie deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 2. Waluta kredytu: PLN. 3. Kwota kredytu: 6 000 000 zł. 4. Oprocentowanie kredytu: według zmiennej stawki WIBOR – 3 miesięczny, powiększonej o stałą w całym okresie kredytowania marżę Wykonawcy. 5. Wykorzystanie kredytu: - 6.000.000,00 zł w ciągu 1 dnia od daty zawarcia umowy kredytowej – poprzez przelew środków na rachunek nr 13 8349 0002 0008 9500 2000 0010 6. Dopuszcza się możliwość wcześniejszej spłaty bez ponoszenia dodatkowych opłat. 7. Spłata kredytu nastąpi w 28 ratach kwartalnych, w okresie od I kw. 2020 r. do IV kw. 2026
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66113000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu jeśli posiada uprawnienia do prowadzenia działalności wskazanej w zamówieniu tj. posiada aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a także na realizację usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (Dz. U.2017.1876 ze zm.), a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 Prawo Bankowe inny dokument równoważny potwierdzający prawo do prowadzenia na terenie Polski działalności bankowej w zakresie udzielenia kredytów, a w przypadku banków państwowych pisemne oświadczenie, że bank prowadzi działalność na podstawie stosownego rozporządzenia Rady Ministrów z podaniem rocznika, numeru i pozycji właściwego Dziennika Ustaw. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców – dokument ten składa Wykonawca, który będzie realizował usługę wymagającą zezwolenia na prowadzenie działalności bankowej, a także realizację usług objętych przedmiotem zamówienia zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo Bankowe (Dz.U.2017.1876 ze zm.)
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: • W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 oraz zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy przekazują Zamawiającemu w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (informacje z sesji otwarcia ofert) oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U.2018.798 ze zm. – oświadczenie musi być złożone w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego), na formularzu jak w załączniku Nr 3 do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o zamówienie publiczne.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach