Przetargi.pl
Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w wysokości do 3 692 235,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Jastarnia w 2018 roku

Gmina Jastarnia ogłasza przetarg

 • Adres: 84140 Jastarnia, ul. Portowa
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 675 19 99; 675 19 30 , fax. 58 6752176
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Jastarnia
  ul. Portowa 24
  84140 Jastarnia, woj. pomorskie
  tel. 58 675 19 99; 675 19 30, fax. 58 6752176
  REGON: 191675480
 • Adres strony internetowej zamawiającego: WWW.BIP.JASTARNIA.PL

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w wysokości do 3 692 235,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Jastarnia w 2018 roku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa złotowego kredytu długoterminowego w wysokości do 3 692 235,00 zł (słownie: trzy miliony sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści pięć złotych i zero groszy) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Jastarnia w 2018 roku. 2. Planuje się realizację kredytu w dwóch transzach. Uruchomienie kredytu od dnia podpisania umowy wg zleceń i w miarę zaistniałych potrzeb płatniczych Zamawiającego. Transze będą wypłacane w wysokości i terminie zgodnie z dyspozycją Zamawiającego na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy. 3. Okres kredytowania (uruchomienie pierwszej transzy i zakończenie okresu kredytowania): nie wcześniej niż czerwiec/lipiec 2018 r. do grudnia 2024 r. 4. Warunki spłaty kredytu: a) zakłada się karencję w spłacie od dnia udzielenia kredytu do dnia 31.03.2020 r. b) spłata rat należności głównej następować będzie kwartalnie, na ostatni dzień kwartału, począwszy od 31.03.2020 r. W przypadku, gdy ostatni dzień kwartału jest dniem wolnym od pracy, należy przyjąć dzień poprzedzający dzień wolny, c) spłata odsetek od zaciągniętego kredytu następować będzie kwartalnie, na ostatni dzień kwartału, począwszy od kwartału, w którym kredyt zostanie uruchomiony. W przypadku, gdy ostatni dzień kwartału jest dniem wolnym od pracy, należy przyjąć dzień poprzedzający dzień wolny. 5. Na cenę kredytu składa się: a) oprocentowanie kredytu wg zmiennej stopy WIBOR 3M powiększonej o marżę Wykonawcy (kredytodawcy), która jest wiążąca w całym okresie kredytowania, b) prowizja przygotowawcza Wykonawcy, którą należy rozumieć jako sumę wszystkich opłat związanych z uruchomieniem kredytu. 6. Uruchomienie kredytu (transz) musi nastąpić nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od dnia przekazania Wykonawcy dyspozycji uruchomienia kredytu (przekazanie informacji drogą elektroniczną na adres wskazany przez Wykonawcę w umowie). 7. Przy obliczaniu odsetek należy przyjąć, iż rok kalendarzowy liczy 365 dni. 8. Bieg terminu uruchomienia kredytu należy liczyć od dnia złożenia przez Zamawiającego dyspozycji o wypłatę kredytu złożonej najpóźniej do godziny 12:00 lub od dnia następującego po tym dniu, jeżeli złożenie dyspozycji nastąpiło po godz. 12.00. Za dzień uruchomienia kredytu Zamawiający uzna dzień wpływu środków na rachunek Zamawiającego najpóźniej do godziny 15:00. 9. Wykonawca zobowiązany będzie do informowania Zamawiającego, za pośrednictwem poczty elektronicznej, o wysokości odsetek płatnych zgodnie z harmonogramem spłat. Wykonawca zobowiązany będzie do przesłania informacji o wysokości odsetek najpóźniej na trzy dni robocze przed upływem terminu płatności. Opóźnienie w przekazaniu powyższej informacji nie będzie obciążać Zamawiającego. 10. Naliczenie odsetek od faktycznie wykorzystanego kredytu naliczane od salda kredytu. 11. Oprocentowanie kredytu wyrażone będzie jako stawka WIBOR 3M i marży Wykonawcy, przy czym stawka WIBOR 3M na każdy okres odsetkowy ustalana będzie na podstawie średniej arytmetycznej stawek WIBOR 3M obowiązujących w okresie 3 miesięcy poprzedzających dany okres odsetkowy. Zmiana wysokości oprocentowania kredytu następować będzie raz na kwartał na ostatni dzień kwartału. Marża Wykonawcy będzie wielkością stałą wyrażoną w procentach w skali roku i będzie obowiązywała przez cały okres kredytowania. 12. Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel in blanco Zamawiającego wraz z deklaracją wekslową. 13. Źródłem spłat będą dochody własne Zamawiającego. 14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków umowy, a w szczególności zmiany okresu kredytowania, zmiany wysokości rat oraz okresu karencji. 15. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania prowizji od wcześniejszych spłat kredytu, prowizji za aneksowanie umowy oraz dodatkowych opłat i prowizji lub odsetek od niewykorzystanej kwoty kredytu oraz innych stosowanych przez Wykonawcę prowizji i opłat związanych z obsługą kredytu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66113000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, a także na podstawie dostarczonych na późniejsze wezwanie następujących dokumentów: aktualne uprawnienia do wykonywania czynności bankowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r., Prawo bankowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 1876 z późn. zm.), tj. aktualne zezwolenie uprawniającego do wykonywania czynności bankowych lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest uprawniony do wykonywania czynności bankowych, wydany przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach