Przetargi.pl
Udzielenie Gminie Biskupiec kredytu długoterminowego

Gmina Biskupiec ogłasza przetarg

 • Adres: 13-340 Biskupiec, ul. Rynek
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 56 4745057 do 59 , fax. 564 747 952
 • Data zamieszczenia: 2019-06-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Biskupiec
  ul. Rynek 1
  13-340 Biskupiec, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 56 4745057 do 59, fax. 564 747 952
  REGON: 53281400000000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Udzielenie Gminie Biskupiec kredytu długoterminowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie usługi pn.:” „Udzielenie Gminie Biskupiec kredytu długoterminowego” 1. Przedmiotem zamówienia jest „Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 2 300 000,00 zł” Przedmiot zamówienia obejmuje udzielenie Gminie Biskupiec kredytu długoterminowego na sfinansowanie wkładu zadań: 1) Modernizacja boiska piłkarskiego przy ul. Grudziądzkiej w Biskupcu w kwocie 1 300 000,00 zł 2) Budowa świetlicy wiejskiej w mjsc. Słupnica w kwocie 290 000,00 zł 3) 3) Przebudowa i remont świetlicy w mjsc. Lipinki i Piotrowice w kwocie 710 000,00 zl zgodnie z zarządzeniem Nr 28/2019 Wójta Gminy Biskupiec z dnia 6 maja 2019r. w sprawie zaciągnięcia w 2019r. kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu. 1.1.termin uruchomienia kredytu: I transza – 1 600 000,00 zł w ciągu 3 dni od dnia podpisania umowy II transza – 700 000,00 zł- na żądanie Zamawiającego w ciągu 3 dni od wystawienia polecenia uruchomienia kredytu 1.2.ostateczna spłata kredytu nastąpi w dniu 30 grudnia 2029r. 1.3.Spłata kredytu będzie następowała: - W ratach miesięcznych w ostatnim dniu miesiąca począwszy od 1 stycznia 2020 roku. - Pierwsza rata płatna w terminie do 31 stycznia 2020 roku. - 84 równe raty po 12 000,00 zł płatne od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2026 roku, - 24 równe raty po 35 500,00 zł płatne od dnia 1 stycznia 2027 roku do dnia 31 grudnia 2028 roku - 11 równych rat po 36 500,00 zł płatne od dnia 1 stycznia 2029 roku do dnia 30 listopada 2029 roku - ostatnia rata po 38 500,00 zł płatna do 30 grudnia 2029 1.4. Jeśli dzień spłaty kapitału przypada na dzień wolny od pracy, spłata powinna być dokonana w pierwszym dniu roboczym następującym po tym dniu, z zastrzeżeniem, że odsetki od kredytu będą naliczane do dnia poprzedzającego spłatę 1.5.Odsetki od kredytu będą naliczane w okresach miesięcznych od zrealizowanej kwoty kredytu i płatne w okresach miesięcznych. Zamawiający wymaga aby do naliczania odsetek stosowany był kalendarz rzeczywisty tj. kalendarz, w którym miesiąc i rok mają zawsze rzeczywistą liczbę dni. 1.6.Odsetki od kredytu będą pobierane w terminach miesięcznych, do ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca kalendarzowego. 2. Zabezpieczenie kredytu stanowić będzie weksel In blanco . 3. oprocentowanie kredytu według zmiennej stawki WIBOR 3M: do oferty na dzień ogłoszenia przetargu, do umowy wg stawki obowiązującej w dniu poprzedzającym podpisanie umowy kredytowej. 4. Zamawiający ma prawo dokonać wcześniejszej spłaty kredytu w całości lub jego części bez uprzedniego powiadomienia Kredytodawcy i bez ponoszenia jakichkolwiek obciążeń z tego tytułu. W przypadku wcześniejszej, częściowej spłaty kredytu, okres kredytowania pozostaje bez zmian, chyba, że Kredytobiorca złoży odmienną dyspozycję na piśmie. 5. Kapitalizacja odsetek jest niedopuszczalna. 6. Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami i prowizjami.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66113000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Dla uznania, iż wykonawca spełnia warunek zamawiający żąda aby wykonawca wykazał, że posiada zezwolenie na rozpoczęcie działalności bankowej, o którym mowa w art. 36 ustawy prawo bankowe ( Dz. U. z 2015r. poz. 128 z późn.zm.) a w przypadku banków państwowych pisemne oświadczenie, że bank prowadzi działalność na podstawie stosownego rozporządzenia. Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie wstępnego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału zgodnie z załącznikiem nr 2 do siwz a następnie złożonej na wezwanie zamawiającego kserokopii dokumentu
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do oferty (załącznik nr 1do SIWZ) każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert : oświadczenie wykonawcy dotyczące spełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do siwz ( w przypadku , gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO wykonawca nie składa w/w oświadczenia)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach