Przetargi.pl
Sprzątanie pasów drogowych pozamiejskich w ciągach dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Olecko z podziałem na 2 części

Zarząd Dróg Wojewódzkich ogłasza przetarg

 • Adres: 10-602 Olsztyn, Pstrowskiego
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 89 526 19 64, , fax. 895 399 876
 • Data zamieszczenia: 2019-06-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich
  Pstrowskiego 28b
  10-602 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 526 19 64, , fax. 895 399 876
  REGON: 51075125000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdw.olsztyn.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sprzątanie pasów drogowych pozamiejskich w ciągach dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Olecko z podziałem na 2 części
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Sprzątanie pasów drogowych pozamiejskich w ciągach dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Olecko z podziałem na 2 części: Część nr 1: Sprzątanie pasów drogowych na terenie Obwodu Drogowego Olecko. Część nr 2: Sprzątanie pasów drogowych na terenie Obwodu Drogowego Gołdap.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90610000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium w pieniądzu Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia w wysokości: Część nr 1 – 1 600,00 PLN (słownie złotych: jeden tysiąc sześćset ); Część nr 2 - 700,00PLN (słownie złotych: siedemset ); Wadium musi być wniesione najpóźniej w dniu otwarcia ofert przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp: a) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: w Banku CITI Handlowy: 74 1030 1218 0000 0000 9251 8051 z dopiskiem: wadium na: Sprzątanie pasów drogowych pozamiejskich w ciągach dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Olecko z podziałem na 2 części, Część nr ……: z dopiskiem ZDW/RDW.O-2/PN/3220/39/19 b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.). Z treści przelewu lub poręczenia albo gwarancji musi jednoznacznie wynikać, do jakiego postępowania (nazwa i numer referencyjny) wadium jest wnoszone.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferta winna zawierać: a) wypełniony „formularz ofertowy - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1.1 i 1.2 do SIWZ (w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną); b) wypełniony „formularz cenowy ” wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2.1 i 2.2 do SIWZ – należy złożyć dla części, do których ofertę składa Wykonawca; c) oświadczenie Wykonawcy określone w pkt 8.1 SIWZ – wypełnione zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ; d) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo, o ile sposób reprezentacji wskazany w pełnomocnictwie (lider) uległ zmianie w stosunku do pełnomocnictwa złożonego wraz z ofertą; pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia Umowy; pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub kopii uwierzytelnionej przez notariusza; e) Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub notarialnie poświadczona kopia), względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile nie zostało złożone wraz z ofertą lub jeśli prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach