Przetargi.pl
DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA NIEZBĘDNEGO DO REALIZACJI E-USŁUG WRAZ Z USŁUGĄ WDROŻENIA, INTEGRACJI I SZKOLENIA

Gmina Jonkowo ogłasza przetarg

 • Adres: 11-042 Jonkowo, ul. Klonowa
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 0-89 512 92 32 , fax. 0-89 512 92 37, 512 92 32
 • Data zamieszczenia: 2019-05-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Jonkowo
  ul. Klonowa 2
  11-042 Jonkowo, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 0-89 512 92 32, fax. 0-89 512 92 37, 512 92 32
  REGON: 51074316600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.jonkowo.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA NIEZBĘDNEGO DO REALIZACJI E-USŁUG WRAZ Z USŁUGĄ WDROŻENIA, INTEGRACJI I SZKOLENIA
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania niezbędnego do realizacji e-Usług wraz z usługą wdrożenia i szkolenia. 2. Miejsce realizacji zamówienia: Urząd Gminy Jonkowo ul. Klonowa 2, 11-042 Jonkowo, powiat olsztyński, województwo warmińsko-mazurskie. 3. W zakres zamówienia wchodzi: 1) Dostawa sprzętu i oprogramowania systemowego. 2) Konfiguracja i uruchomienie sprzętu oraz oprogramowania systemowego. 3) Przygotowanie oraz przeprowadzenie szkoleń w zakresie użytkowania i administrowania dostarczonym sprzętem. 4) Dostawa i wdrożenie systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów (EOD). 5) Dostawa i wdrożenie Portalu e-Usług wraz z formularzami elektronicznymi. 6) Przygotowanie oraz przeprowadzenie szkoleń w zakresie użytkowania i administrowania dostarczonym oprogramowaniem (m.in.: EOD, Portalu eUsług). 7) Przygotowanie oraz dostarczenie dokumentacji projektowej i powykonawczej. 8) Świadczenie usług gwarancji i rękojmi w ramach całości dostarczonego rozwiązania. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SzOPZ) zawiera Załącznik Nr 2 SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30236000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium obejmującym okres związania ofertą o wartości: 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych). 2. Wadium we wskazanej wyżej wysokości winno zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert. Nie wniesienie wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą lub wniesienie wadium w sposób nieprawidłowy skutkować będzie odrzuceniem oferty Wykonawcy na podstawie art. 89 ust 1 pkt. 7b ustawy Pzp. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) w pieniądzu, b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy winno być poręczeniem pieniężnym, c) w gwarancjach bankowych, d) w gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r., poz. 110 z późn. zm.). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na rachunek Gminy Jonkowo Nr 51 8857 0002 3001 0000 0101 0014 w Warmińskim Banku Spółdzielczym w Jonkowie z podaniem tytułu: „Wadium - Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania niezbędnego do realizacji e-usług wraz z usługą wdrożenia, integracji i szkolenia”, w terminie do dnia 10.06.2019 r. do godziny 11:00. 5. Wadium wniesione w pieniądzu będzie przechowywane na rachunku bankowym Zamawiającego. 6. Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku Zamawiającego przy czym należy pamiętać, że wadium jest wniesione należycie w dniu i o godzinie obciążenia rachunku Zamawiającego, a nie w dniu i o godzinie dokonania przelewu przez Wykonawcę. Wadium musi wpłynąć na rachunek Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 7. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych formach określonych w ust. 3, dokument wadium należy złożyć w opisanej kopercie wraz z ofertą, natomiast potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię, dołączyć do oferty. 8. Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie, w wymaganej wysokości lub w wymaganej formie (w tym również na przedłużenie okresu związania ofertą) skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 9. Wadium, o którym mowa w ust. 3 musi zawierać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do bezwarunkowej zapłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium, na każde jego żądanie w terminie związania ofertą, w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp. 10. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 3) kwotę gwarancji, 4) termin ważności gwarancji 5) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego gdy Wykonawca: a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, b) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, c) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 11. Postanowienia ust. 10 stosuje się odpowiednio do poręczeń, określonych powyżej w ust. 3.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Pełnomocnictwo do podpisania i złożenia oferty - jeżeli upoważnienie nie wynika z dokumentów właściwych dla formy organizacyjnej Wykonawcy (np: rejestr sądowy, wpis do ewidencji działalności gospodarczej). 2) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców, o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy Pzp - w przypadku gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach