Przetargi.pl
Budowa ulicy Sportowej, rozbudowa ul. Spółdzielców i przebudowa ulic: E. Orzeszkowej, Asnyka, Prusa wraz z budową i przebudową infrastruktury w Bisztynku

Gmina Bisztynek ogłasza przetarg

 • Adres: 11-230 Bisztynek, ul. Kościuszki
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 89 521 64 00 , fax. 897 188 603
 • Data zamieszczenia: 2019-06-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Bisztynek
  ul. Kościuszki 2
  11-230 Bisztynek, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 521 64 00, fax. 897 188 603
  REGON: 51074359700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.bisztynek.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa ulicy Sportowej, rozbudowa ul. Spółdzielców i przebudowa ulic: E. Orzeszkowej, Asnyka, Prusa wraz z budową i przebudową infrastruktury w Bisztynku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiot zamówienia obejmuje roboty budowlane branży drogowej w zakresie przebudowy ulicy Spółdzielców i budowy ul. Sportowej do skrzyżowania z ul. Spółdzielców, przebudowy skrzyżowania ulicy Sportowej z ul. E. Orzeszkowej oraz roboty branży elektrycznej i sanitarnej. 2) Przedmiot zamówienia będzie realizowany na działkach o nr 159/3; 190; 191/1; 179/1; 180; 210/1; 159/28; 177/1. obręb 2 m. Bisztynek. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresie: a ) branży drogowej: a 1. ) Budowa ul. Spółdzielców: - roboty przygotowawcze i roboty towarzyszące, - roboty ziemne, - budowa drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej ul. Spółdzielców, - budowa ścieżki rowerowej o nawierzchni z betonu asfaltowego, - budowa ciągu pieszo – jezdnego o nawierzchni z bezfazowej kostki betonowej, - budowa chodnika o nawierzchni z kostki betonowej, - budowa zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej; a.2) Budowa ul. Sportowej: - roboty przygotowawcze i roboty towarzyszące, - roboty ziemne, - budowa drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej ul. Sportowa, - budowa chodnika o nawierzchni z kostki betonowej, - budowa ciągu pieszo – jezdnego o nawierzchni z bezfazowej kostki betonowej, - budowa ścieżki rowerowej o nawierzchni bitumicznej, - oznakowanie pionowe, poziome i urządzenia BRD; b) branży sanitarnej: - roboty rozbiórkowe i odtworzenie nawierzchni, - roboty ziemne, - roboty montażowe; c) branży elektrycznej: - wykonanie oświetlenia drogowego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233200-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. III 4 ogłoszenia składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Podmioty na zasoby których powołuje się Wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu zobowiązany jest złożyć dokumenty wymienione w pkt. III 4 ogłoszenia o zamówieniu. 3.Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach