Przetargi.pl
Dostawa znaków drogowych

Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie ogłasza przetarg

 • Adres: 14-200 Iława, ul. Tadeusza Kościuszki
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 896 485 468 , fax. 89 644 80 66
 • Data zamieszczenia: 2019-06-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie
  ul. Tadeusza Kościuszki
  14-200 Iława, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 896 485 468, fax. 89 644 80 66
  REGON: 51085456900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.powiat-ilawski.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa znaków drogowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa znaków, tablic drogowych do siedziby Obwodu Drogowego w Iławie (14-200 Iława, Ul. Wyszyńskiego 45) i Obwodu Drogowego w Suszu Karolewie (14-240 Susz, Karolewo 17) – według załącznika załącznik Nr 6 do niniejszej SIWZ. Znaki (wielkości średniej) i tablice drogowe należy wykonać na podkładzie ocynkowanym z podwójnie giętą krawędzią, lico tarczy wykonać z foli odblaskowej I generacji (na znakach typu „E” wymagana wielkość liter dużych – 13 cm a małych 9 cm zaś grubość liter 2 cm). Zamówienie obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem znaków, tablic drogowych oraz kosztami załadunku, transportu i rozładunku do OD w Iławie i OD w Suszu Karolewie. 2. Wymagania techniczne: 2.1. Znaki drogowe pionowe: a) Znaki drogowe i elementy oznakowania pionowego winny spełniać warunki określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U z dnia 23 grudnia 2003 r. Nr 220, poz. 2181) b) Wymiary znaków, symbole i kolorystyka powinny odpowiadać wzorom podanym w „Instrukcji o znakach drogowych pionowych” oraz powinny spełniać warunki zawarte w niniejszych warunkach uczestnictwa. c) Tarcze znaków winny być wykonane z blachy ocynkowanej o grubości min. 1,25 mm podwójnie zaginanej krawędziowo, a przy powierzchni tarczy tablicy > 1 m2 - grubość min. 1,5 mm, podwójnie zaginana krawędziowo oraz dodatkowo narożniki znaku i tablicy powinny być zaokrąglone. d) Tarcze znaków winny być wzmocnione profilami konstrukcyjno-montażowymi umieszczonymi w układzie poziomym o długości min. 80% szerokości tarczy znaku. e) Tylna strona tarczy znaków winna być zabezpieczona matową farbą natryskową, nieodblaskową barwy ciemnoszarej, o grubości powłoki min. 60 mikronów. f) Dopuszcza się wykonanie tarcz znaków w innej technologii przy jednoczesnym spełnianiu wszystkich wymogów norm i aprobat. g) Folia odblaskowa użyta do wykonania znaku powinna: folia typu 1 - posiadać siedmioletni czas trwałości użytkowania i wykazywać pełne związanie z tarczą znaku przez ten okres. h) Każdy znak drogowy winien posiadać tabliczkę informacyjną zawierającą następujące dane: • numer i datę normy, • klasy istotnych właściwości wyrobu, • miesiąc i rok produkcji, • nazwę, znak handlowy i inne oznaczenia identyfikujące producenta lub dostawcę jeśli nie jest producentem, • znak budowlany B, lub numer Aprobaty Technicznej , • numer certyfikatu zgodności i numer jednostki certyfikującej i) Uchwyty montażowe wykonane z blachy stalowej lub aluminiowej z podwójną falą o grubości min. 3,0 mm zabezpieczone antykorozyjnie przy pomocy ocynkowania, a śruby i nakrętki zabezpieczone przez ocynkowanie. Uchwyty muszą umożliwiać montaż tarcz na słupkach z rur ocynkowanych. j) znaki wykonać z folii odblaskowej I generacji. k) Wszystkie materiały użyte do produkcji znaków muszą posiadać atesty i certyfikaty zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 12899-1:2010. Do produkcji lic znaków należy użyć folii odblaskowej z certyfikatem CE. l) Znaki muszą posiadać aktualne certyfikaty, świadectwa bądź aprobaty techniczne dopuszczające do stosowania w drogownictwie. m) Napisy musza być wykonane w sposób wyraźny, czytelny w normalnych warunkach przez cały okres użytkowania znaku. 2.2. Transport W trakcie transportu należy zabezpieczyć asortyment przed przemieszczaniem, ocieraniem o siebie i uszkodzeniem. Przy rozładunku należy zachować kolejność zdejmowania oznakowania ze środka transportowego aby uniknąć porysowania powierzchni szczególnie pokrytych folią. Wszystkie materiały użyte do produkcji znaków muszą posiadać atesty i certyfikaty zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 12899-1:2010. Do produkcji lic znaków należy użyć folii odblaskowej z certyfikatem CE. Znaki muszą posiadać aktualne certyfikaty, świadectwa bądź aprobaty techniczne dopuszczające do stosowania w drogownictwie. Napisy musza być wykonane w sposób wyraźny, czytelny w normalnych warunkach przez cały okres użytkowania znaku. Zamawiający informuje, że na etapie składania ofert nie żąda przedłożenia kosztorysu ofertowego załączonego do SIWZ. Przedmiotowy kosztorys ofertowy wybrany Wykonawca będzie zobowiązany przedłożyć przed podpisaniem umowy. Kod CPV 34992200-9 – znaki drogowe 3. Informacja na temat możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom. Wykonawca może powierzyć wykonanie części lub całości niniejszego zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku zobowiązany jest do wykazania w formularzu ofertowym części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 5. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej. 6. Zamawiający nie dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających. 7. Wymagania stawiane Wykonawcy: 7.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. 7.2 Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy, 7.3 Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy. 7.4 Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. 7.5 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 8. Wymagania dot. gwarancji Wykonawca udzieli na dostawy gwarancji na okres co najmniej 36 miesięcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34992200-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest wniesienie wadium w wysokości: 1000,00 zł. (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) w terminie do dnia 11.06.2019 r. do godz. 09:00. 2. Wadium może być wniesione w następującej formie: a) Pieniądzu - przelewem na konto zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie, Bank BGŻ BNP Paribas S.A. Oddział w Iławie Nr 65 2030 0045 1110 0000 0167 0730, o uznaniu przez zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w terminie decyduje data wpływu środków na rachunek zamawiającego. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego, przed upływem terminu (godziny) przewidzianego na wniesienie wadium. b) Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym c) Gwarancji bankowej d) Gwarancji ubezpieczeniowej e) Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2016, poz. 359 z późn. zm.) 3. W zależności od wybranej formy wadium (ust.2 pkt b)-e)) – zaleca się kserokopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium dołączyć do oferty, a oryginał złożyć w siedzibie Zamawiającego w pok. Nr 4 (pn - pt. 07:00-15:00) 4. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, stanowiąca formę wniesienia wadium, winna spełniać, co najmniej następujące wymogi (pod rygorem wykluczenia wykonawcy): a) ustalać beneficjenta gwarancji, tj. Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie, b) określać kwotę gwarantowaną w zł (ustaloną w SIWZ), c) określać termin ważności (wynikający z SIWZ), d) określać przedmiot gwarancji (wynikający z SIWZ), e) musi zawierać klauzule gwarantujące bezwarunkową wypłatę na rzecz zamawiającego w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp. tj. być gwarancją nie odwoływalną, bezwarunkową, płatną na każde żądanie do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w następujących okolicznościach: - gdy wykonawca odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy; (art. 46 ust. 5 ustawy Pzp.) f) być gwarancją nie odwoływalną, płatną na każde żądanie do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w przypadku gdy wykonawca w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie (art. 46 ust. 4a ustawy Pzp.). Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację, np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). 5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. Wadium musi obejmować cały okres związania z ofertą. 7. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium wniesionym we właściwej formie, terminie i kwocie zostanie wykluczony z przedmiotowego postępowania. 8. Zwrot wadium: 1. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 4a. 1a. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 2. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 3. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 4. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 4a. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca musi posiadać do dyspozycji niezbędny potencjał kadrowy oraz złożonego oświadczenia o spełnieniu warunku zgodnie z zał. Nr 2 i 2a o którym mowa w § VI ust. 1 pkt. 2)
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wypełniony Formularz oferty wg wzoru Załącznik Nr 1 do SIWZ. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, jeżeli wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów. d)Pełnomocnictwo do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach