Przetargi.pl
Udrożnienie cieków: potok Błociec na dł. 3,81 km, rz. Świerzna na dł. 3,50 km, Młynówka IV na dł. 2,54 km, pow. Oleśnica

Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Adres: 50-333 Wrocław, al. J. Matejki 5
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 3226681 do 83 , fax. 071 3227929
 • Data zamieszczenia: 2009-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu
  al. J. Matejki 5 5
  50-333 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 071 3226681 do 83, fax. 071 3227929
  REGON: 00058146800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dzmiuw.wroc.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka budżetowa samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Udrożnienie cieków: potok Błociec na dł. 3,81 km, rz. Świerzna na dł. 3,50 km, Młynówka IV na dł. 2,54 km, pow. Oleśnica
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Potok Błociec: - odmulenie koryta cieku wraz z rozplantowaniem urobku na dł. 3,81 km, - wykoszenie z wygrabieniem porostów ze skarp cieku. rz. Świerzna: - odmulenie koryta cieku wraz z rozplantowaniem urobku na dł. 3,50 km, - wykoszenie z wygrabieniem porostów ze skarp cieku, - wycinka krzaków. Młynówka IV: - odmulenie koryta cieku wraz z rozplantowaniem urobku na dł. 2,54 km, - wykoszenie z wygrabieniem porostów ze skarp cieku.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452464007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunkiem udziału w przetargu jest wykazanie przez Wykonawcę, iż: 1. Spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy: 1)posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2)posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; 3)znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; i nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy. 2. Posiada doświadczenie i w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał (decyduje data odbioru końcowego) co najmniej 1 usługę lub usługi odpowiadającą/ce swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia. Spełnienie powyższego warunku należy potwierdzić dokumentami określonymi w rozdz. VIII pkt d) SIWZ. Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców dokonana zostanie zgodnie z formułą: spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z wypełnionym formularzem oferty następujące oświadczenia i dokumenty: a) oświadczenie o spełnianiu warunków (wzór zał. nr 2 do SIWZ) w przypadku wykonawców występujących wspólnie - dołącza każda z firm w zakresie określonym w art. 22 ust. 1.1 oraz ust. 1.4 Ustawy prawo zamówień publicznych. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy p.z.p.: b) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wykonawców występujących wspólnie - dołącza każda z firm), c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wykonawców występujących wspólnie - dołącza każda z firm). W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: d) wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich trzech lat, przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenia zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania i odbiorcy oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że usługa ta została wykonana należycie. Przy czym co najmniej 1 usługa lub usługi muszą odpowiadać swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, e) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, f) w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - dokument ustanawiający Pełnomocnictwo(a).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dzmiuw.wroc.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach