Przetargi.pl
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego

Gmina Lidzbark Warmiński ogłasza przetarg

 • Adres: 11-100 Lidzbark Warmiński, ul. Krasickiego 1
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 089 7673274 , fax. 089 7673274
 • Data zamieszczenia: 2015-12-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Lidzbark Warmiński
  ul. Krasickiego 1 1
  11-100 Lidzbark Warmiński, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 089 7673274, fax. 089 7673274
  REGON: 00053822500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminalidzbark.com
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część I Zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia szyb od stłuczenia, ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, w następujących jednostkach organizacyjnych: 1. Urząd Gminy Lidzbark Warmiński, ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński 2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński 3. Publiczne Gimnazjum w Kraszewie, Kraszewo 8, 11-100 Lidzbark Warmiński 4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Kraszewie, Kraszewo 2, 11-100 Lidzbark Warmiński 5. Publiczna Szkoła Podstawowa w Runowie, Runowo 55, 11-100 Lidzbark Warmiński 6. Publiczna Szkoła Podstawowa w Kłębowie, Kłębowo 7, 11-100 Lidzbark Warmiński 7. Zespół Szkół w Rogóżu, Rogóż 92, 11-100 Lidzbark Warmiński 8. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Pilniku, Pilnik 2, 11-100 Lidzbark Warmiński 9. Biblioteka Publiczna Gminy Lidzbark Warmiński z siedzibą w Kraszewie, 11-100 Lidzbark Warmiński Część II Zamówienia Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie komunikacyjne w/w jednostkach organizacyjnych Zamawiającego w zakresie: - ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, - ubezpieczenie autocasco, - ubezpieczenia NNW kierowcy i pasażerów, - ubezpieczenia assistance. Część III Zamówienia Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie jednostek OSP Zamawiającego w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP: - ubezpieczenie imienne, zgodnie z Ustawą o ochronie przeciwpożarowej, - ubezpieczenie bezimienne. UWAGA: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku Nr 3 - Program Ubezpieczenia UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie części zamówienia bądź też na wybrane części zamówienia. Każda z części będzie oceniana odrębnie. Wymagania określone przez Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia: 1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielał pełnomocnikowi Zamawiającego - Maximus Broker Sp. z o.o. informacji na temat bieżącej likwidacji szkód Zamawiającego. 2. Zamawiający wymaga, aby Zamawiający (jednostki Zamawiającego) nie byli zobowiązani do pokrywania strat Wykonawcy działającego w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych przez wnoszenie dodatkowej składki, zgodnie z art. 44 ust. 2 Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1206 z późn. zm.). 3. Wykonawca musi posiadać ogólne (szczególne) warunki ubezpieczenia, zwane dalej OWU, wszystkich ubezpieczeń określonych w przedmiocie zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 665100008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 36 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: zaakceptowanie klauzul dodatkowych
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gminalidzbark.com
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach