Przetargi.pl
Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Szydłowiec wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury

Gmina Szydłowiec ogłasza przetarg

 • Adres: 26-500 Szydłowiec, pl. Rynek Wielki 1
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 48 617 86 30 , fax. 48 617 05 10
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Szydłowiec
  pl. Rynek Wielki 1 1
  26-500 Szydłowiec, woj. mazowieckie
  tel. 48 617 86 30, fax. 48 617 05 10
  REGON: 00052379000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.szydlowiec.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Szydłowiec wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Szydłowiec wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. Przedmiot zamówienia podzielony został na trzy następujące części: część I: ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Szydłowiec wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. Zakres zamówienia obejmuje: 1) ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, 2) ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, 3) ubezpieczenie przedmiotów szklanych od stłuczenia, 4) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, 5) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego część II: ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Szydłowiec. Zakres zamówienia obejmuje: 1) obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, 2) ubezpieczenie pojazdów od uszkodzenia i utraty AUTO CASCO, 3) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów, 4) ubezpieczenie Assistance bezskładkowe, część III: ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych Zakres zamówienia obejmuje: 1) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP zakres I 2) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP zakres II
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 665100008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 36 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda od wykonawców wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.szydlowiec.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach