Przetargi.pl
TA/ZP-7/2015 Opracowanie oraz wybudowanie stanowiska do badania parametrów drabin

Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy ogłasza przetarg

 • Adres: 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 613 46 19, 623 36 98 , fax. 22 623 36 93
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
  ul. Czerniakowska 16 16
  00-701 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 613 46 19, 623 36 98, fax. 22 623 36 93
  REGON: 00001804600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ciop.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Państwowy Instytut Badawczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  TA/ZP-7/2015 Opracowanie oraz wybudowanie stanowiska do badania parametrów drabin
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Opracowanie oraz wybudowanie stanowiska do badania parametrów drabin. Realizacja zamówienia obejmować będzie dwa etapy prac: I etap - Zamawiający wymaga od Wykonawcy opracowania rysunków poglądowych przedstawiających propozycję oferowanego stanowiska (z uwzględnieniem różnych konfiguracji badań poszczególnych typów drabin) i przekazanie do akceptacji upoważnionym pracownikom Zamawiającego. Po zatwierdzeniu i podpisaniu przez przedstawicieli Wykonawcy i przedstawicieli Zamawiającego Protokołu odbioru I etapu, Wykonawca przechodzi do realizacji II etapu; II etap - dostawa fabrycznie nowych elementów, wniesienie, instalacja w miejscu wskazanym przez pracownika Zamawiającego, uruchomienie i sprawdzenie poprawności funkcjonowania stanowiska do badania parametrów drabin (wytrzymałości, ugięcia drabiny, odłamywania dolnych końców podłużnic, skręcania drabiny, ugięcia platformy, mocowania stopek, maksymalnego zasięgu drabiny, kąta odchylenia górnej części drabiny rozstawnej 3- częściowej) zgodnie z normami: PN-EN 131-1+A1:2011, PN-EN 131-2+A1:2012, PN-EN 131-3:2007 w budynku laboratoryjnym pod nazwą Centrum Badań i Rozwoju Technik Bezpieczeństwa Procesów Pracy i Środowiska (Tech-Safe-Bio) CIOP-PIB przy ul. Czerniakowskiej 16 w Warszawie oraz przeprowadzenie instruktażu z zakresu obsługi oraz wykonywania badań z użyciem ww. przedmiotu zamówienia dla dwóch pracowników Zamawiającego (łącznie 16 godz. instruktażu). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. Dla wyspecyfikowanych urządzeń podane parametry są wartościami minimalnymi, każdy sprzęt o parametrach lepszych od wyspecyfikowanych, spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Wszystkie urządzenia powinny spełniać wszelkie przepisy dot. prawa dopuszczenia do użytkowania w Polsce oraz posiadać stosowne dokumenty świadczące o spełnianiu wszystkich niezbędnych norm i wytycznych, które powinien spełniać w/w sprzęt przed dopuszczeniem go do użytkowania. Kopie tych dokumentów Wykonawca powinien dostarczyć razem ze sprzętem, wraz z oświadczeniem o ich zgodności z oryginałem. Do każdego urządzenia muszą być dołączone wszystkie niezbędne dokumenty takie jak np. instrukcja obsługi, gwarancja, deklaracja zgodności z wszystkimi niezbędnymi normami (np. CE) oraz nośniki z oprogramowaniem. Jeżeli użyto do opisania przedmiotu zamówienia oznaczeń lub parametrów wskazujących konkretnego producenta, konkretny produkt lub wskazano znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktów równoważnych, przez które należy rozumieć produkty o parametrach nie gorszych od przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia, kompatybilne z posiadaną przez Zamawiającego infrastrukturą sieciowo-systemowo-sprzętową w tym samym zakresie, co produkty określone w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który złoży ofertę na produkty równoważne musi do oferty załączyć dokładny opis oferowanych produktów, z którego wynikać będzie zachowanie warunków równoważności. W przypadku złożenia oferty równoważnej (dotyczy również sprzętu o lepszych parametrach), składający ofertę ma obowiązek wykazania zgodności produktów poprzez porównanie parametrów oferowanych produktów z parametrami przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 385400002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 5.000 zł słownie pięć tysięcy zł. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, Bank PEKAO S.A., Oddział w Warszawie, ul. Jasna 1, nr konta 95 1240 6247 1111 0000 4975 9963 z dopiskiem wadium do przetargu na opracowanie oraz wybudowanie stanowiska do badania parametrów drabin. Wadium wniesione w tej formie uważa się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy środki pieniężne wpłyną na konto Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w postaci niepieniężnej należy złożyć w oryginalnym egzemplarzu bezpośrednio do oferty. Zaleca się zamieścić dokument wadialny w taki sposób, aby jego zwrot przez Zamawiającego nie naruszył integralności oferty i dołączonych oświadczeń wraz z dokumentami np. umieszczony w koszulce, co pozwoli na swobodne oddzielenie wadium od reszty dokumentów. Zamawiający zwróci wniesione wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wadium wniesione zostało w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. Zamawiający dokona zwrotu wadium lub zatrzyma wadium na zasadach określonych w ustawie Pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ciop.pl - BIP - zamówienia publiczne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach