Przetargi.pl
Dostawa środków i sprzętu do utrzymania czystości oraz naczyń jednorazowego i wielokrotnego użytku

Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 09-402 Płock, ul. Kościuszki 28
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 24 3645100, 3645124 , fax. 24 3645102, 3645249
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.
  ul. Kościuszki 28 28
  09-402 Płock, woj. mazowieckie
  tel. 24 3645100, 3645124, fax. 24 3645102, 3645249
  REGON: 61141659000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalplock.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa środków i sprzętu do utrzymania czystości oraz naczyń jednorazowego i wielokrotnego użytku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków i sprzętu do utrzymania czystości oraz naczyń jednorazowego i wielokrotnego użytku z podziałem na 15 pakietów. Oznaczenie kodowe Wspólnego Słownika Zamówień CPV: Pakiet 1 - 39514200-0, Pakiet 2 - 39830000-9, Pakiety 3 i 4 - 39224300-1, Pakiet 5 - 39800000-0, Pakiet 6 - 39811000-0, Pakiet 7 - 18930000-7, Pakiet 8 - 33763000-6, 33760000-5, Pakiet 9 - 39831300-9, Pakiet 10 - 18141000-9, Pakiet 11 - 39224300-1, Pakiet 12 - 39224350-6, Pakiet 13 - 39514400-2, 39290000-1, Pakiet 14 - 39222110-8, Pakiet 15 - 39221200-9. Termin wykonania zamówienia: sukcesywnie przez okres 12 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 395142000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Czas reakcji na złożoną reklamację
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpitalplock.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach