Przetargi.pl
Remont mostu w ciągu ulic: Kościuszki i Aleja Legionów w Garwolinie na pasie jazdy w kierunku Lublin - Warszawa, droga nr 140402W od km 45+237,93 do km 45+288,08 o długości 50,15 mb

Miasto Garwolin ogłasza przetarg

 • Adres: 08-400 Garwolin, ul. Staszica 15
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 025 7864242, 6843423 , fax. 025 684 34 66
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Garwolin
  ul. Staszica 15 15
  08-400 Garwolin, woj. mazowieckie
  tel. 025 7864242, 6843423, fax. 025 684 34 66
  REGON: 00052477200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.garwolin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont mostu w ciągu ulic: Kościuszki i Aleja Legionów w Garwolinie na pasie jazdy w kierunku Lublin - Warszawa, droga nr 140402W od km 45+237,93 do km 45+288,08 o długości 50,15 mb
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest Remont mostu w ciągu ulic: Kościuszki i Aleja Legionów w Garwolinie na pasie jazdy w kierunku Lublin - Warszawa, droga nr 140402W od km 45+237,93 do km 45+288,08 o długości 50,15 mb2. 2.Zakres robót obejmuje w szczególności: 2.1.roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, w tym: - rozbiórkę betonowych schodów i umocnień; - wytyczenie obiektu; - rozbiórkę umocnienia skarp i nasypów; - rozbiórkę chodnika, obrzeży i krawężników; - rozbiórka podpór (gzyms przyczółków, korpusy, filary); - rozbiórkę elementów konstrukcji niosącej; - rozbiórkę barier i balustrad; - rozbiórkę izolacji; 2.2.podbudowy, w tym: - korytowanie; - warstwy odsączające i odcinające; - podbudowę z kruszywa łamanego; - warstwę wiążącą i ścieralną z betonu asfaltowego; - frezowanie; - oznakowanie grubowarstwowe; 2.3. roboty ziemne, w tym: - wykopy; - rozkop istniejącej drogi; - zasypanie wykopów i rozkopów wraz z zagęszczeniem; 2.4.roboty zbrojeniowo-betoniarskie, w tym: - zbrojenie miękkie; - beton konstrukcyjny podpór, wsporników, filarów; - beton niekonstrukcyjny; - zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji betonowych; - likwidacja ubytków betonu; - iniekcja zaprawą niskoskurczową; - konserwacja łożysk; - mocowanie sieci uzbrojenia terenu; 2.5.izolacje na obiektach, w tym: - izolacje bitumiczne; - izolacje z papy zgrzewalnej; 2.6.nawierzchnie, w tym: - asfalt lany MA8W; - chodniki na bazie kationowej emulsji bitumicznej modyfikowanej polimerami; - bitumiczne przekrycia dylatacyjne; 2.7.odwodnienie, w tym: - wpusty ściekowe żeliwne; - sączki odwadniające; - dreny; - rury odwadniające; 2.8.elementy zabezpieczające i elementy ulic, w tym: - krawężniki; - balustrady; - barieroporęcze; - bariery stalowe; - chodniki z kostki brukowej; - obrzeża betonowe; 2.9.roboty różne, w tym: - schody z balustradą; - rury osłonowe; - znaki pomiarowe; - płyty przejściowe; - osadzenie kotew i prętów; 2.10. odtworzenie istniejącej organizacji ruchu. 3.Zamawiający nie określa wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 Ustawy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452211113
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium. Zamawiający wymaga aby oferta zabezpieczona były wadium w wysokości: 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja na przedmiot umowy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.garwolin.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach