Przetargi.pl
Budowa wiaty do sprzedaży zwierząt w Przytyk.

Gmina Przytyk ogłasza przetarg

 • Adres: 26-650 Przytyk, ul. Zachęta 57
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 048 6180095 w. 35 , fax. 048 6180087
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Przytyk
  ul. Zachęta 57 57
  26-650 Przytyk, woj. mazowieckie
  tel. 048 6180095 w. 35, fax. 048 6180087
  REGON: 00054536600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.przytyk.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa wiaty do sprzedaży zwierząt w Przytyk.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wiata do sprzedaży zwierząt jest konstrukcji stalowej z pokryciem z blachy trapezowej o gr.0,75 cm o symbolu T55x188, obróbki blacharskie, łączniki, uszczelki, kołnierze uszczelniające-systemowe, posadzka obiektu z kostki brukowej o gr.6cm. Powierzchnia zabudowy;106,20m2, powierzchnia użytkowa; 90,00m2, kubatura;420,00m3.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451112000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zapewni jako część swojej oferty wymagane wadium: 3.000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: okres gwarancji jakości i rękojmi za wady na wykonane roboty
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bipprzytyk.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach