Przetargi.pl
Budowa ulic Leśna i Przeskok wraz z kanalizacją deszczową w Ostrowi Mazowieckiej

Miasto Ostrów Mazowiecka ogłasza przetarg

 • Adres: 07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. 3-go Maja 66
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 029 6795433 , fax. 029 6795470
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Ostrów Mazowiecka
  ul. 3-go Maja 66 66
  07-300 Ostrów Mazowiecka, woj. mazowieckie
  tel. 029 6795433, fax. 029 6795470
  REGON: 55066786000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ostrowmaz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa ulic Leśna i Przeskok wraz z kanalizacją deszczową w Ostrowi Mazowieckiej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Budowa ulic Leśnej i Przeskok wraz z kanalizacją deszczową 1. PARAMETRY TECHNICZNE 1.1 Zadanie 1. - ul. Przeskok - kategoria drogi - L, - prędkość projektowa 40 km/h, - szerokość jezdni ulicy Przeskok 5,5 m, - odwodnienie jezdni przez wpusty deszczowe do kanalizacji deszczowej. Jezdnia - kostka betonowa szara gr. 8 cm, - podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3 cm, - podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego naturalnego, stabilizowanego mechanicznie gr. 25 cm, o warstwa mrozochronna z pospółki gr. 20 cm. 1.2 Branża sanitarna: Odwodnienie jezdni będzie odbywało się do wpustów ulicznych z rury PP o średnicy 425 mm z rusztem żeliwnym i osadnikiem o głębokości 60 cm. Studnie połączeniowe należy wykonać z kręgów betonowych o średnicy wewnętrznej 1000 mm z włazem żeliwnym. Rurociąg należy ułożyć z rur PVC o średnicy 315 mm, a przykanaliki z rur PVC o średnicy 200 mm. Długość kanalizacji deszczowej DN315 - 158,71 m. Długość przykanalików DN200 - 39,76 m. Studnie połączeniowe o średnicy 1200 mm - 9 szt. Wpusty deszczowe o średnicy 425 mm - 13 szt. Rury osłonowe dwudzielne - 17,00 m. 2.1. Zadanie 2. ul. Leśna - kategoria drogi - L, - prędkość projektowa 40 km/h, - szerokość jezdni ulicy Leśnej 6,0 m, - odwodnienie jezdni przez wpusty deszczowe do kanalizacji deszczowej. Jezdnia - kostka betonowa szara gr. 8 cm, - podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3 cm, - podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego naturalnego, stabilizowanego mechanicznie gr. 25 cm, o warstwa mrozochronna z pospółki gr. 20 cm. 2.2 Branża sanitarna: Odwodnienie jezdni będzie odbywało się do wpustów ulicznych z rury PP o średnicy 425 mm z rusztem żeliwnym i osadnikiem o głębokości 60 cm. Studnie połączeniowe należy wykonać z kręgów betonowych o średnicy wewnętrznej 1000 mm z włazem żeliwnym. Rurociąg należy ułożyć z rur PVC o średnicy 315 mm, a przykanaliki z rur PVC o średnicy 200 mm. Długość kanalizacji deszczowej DN315 - 106,33 m. Długość przykanalików DN200 - 17,86 m. Studnie połączeniowe o średnicy 1200 mm - 7 szt. Wpusty deszczowe o średnicy 425 mm - 4 szt, Rury osłonowe dwudzielne - 7,00 m. 3. Wykaz istniejących budowli i uzbrojenia W pasie roboczym robót modernizacyjnych występują następujące istniejące budowle: kable energetyczne, kable telefoniczne, kanalizacja sanitarna, wodociąg, gazociąg. 4. PAS ZIELENI: Przewiduje się założenie nowych trawników wzdłuż prowadzonych robót drogowych. Pasy zieleni zostaną zahumusowane warstwą grub. 10cm. W obrębie inwestycji nie występują drzewa i krzewy przewidziane do wycinki, przewiduje się przycięcie gałęzi. 5. Zamawiający wymaga obecności na budowie co najmniej kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności drogowej w każdy dzień roboczy, w którym prowadzone będą roboty. 6. Wszystkie roboty w zakresie umowy należy wykonać pod nadzorem kierownika budowy, kierowników robót oraz inspektora nadzoru inwestorskiego wskazanego przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu przez Inspektora Nadzoru certyfikatów, deklaracji jakości, atestów i aprobat technicznych stosowanych materiałów zgodnych z Polskimi Normami, a po zakończeniu zadania złożenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z obmiarem robót w trzech egzemplarzach. 7. Każda zmiana technologii wykonania robót z inicjatywy Wykonawcy wymaga akceptacji Projektanta, który wykonał dokumentację oraz Zamawiającego. Koszt wprowadzenia zmian obciąża Wykonawcę, 8. Szczegółowy zakres robót do realizacji określony jest w załączonym projekcie Wykonawczym, wykonanym przez DIADROME tel.: 606 397 433, 604 083 605, fax 22 100 67 82, e-mail: diadrome-projekty@o2.pl, ul. Fieldorfa 10A/100, 03-984 Warszawa. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a także zdobył, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie wykonawca. Ilekroć w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych lub przedmiarach robót użyto nazwy materiału lub produktu, Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiału lub produktu równoważnego o parametrach nie gorszych niż opisane w wyżej wymienionych dokumentach.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332252
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 14 000.00 zł (słownie: czternaście tysięcy 00/100)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.ostrowmaz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach