Przetargi.pl
Budowa odcinka ulicy Orzeszkowej i budowa miejsc postojowych na działkach nr ew. 1023/1, 1023/2, 1072/2, 1024, 904/25, 1072/4 i 904/10 w Ostrowi Mazowieckiej

Miasto Ostrów Mazowiecka ogłasza przetarg

 • Adres: 07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. 3-go Maja 66
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 029 6795433 , fax. 029 6795470
 • Data zamieszczenia: 2016-07-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Ostrów Mazowiecka
  ul. 3-go Maja 66 66
  07-300 Ostrów Mazowiecka, woj. mazowieckie
  tel. 029 6795433, fax. 029 6795470
  REGON: 55066786000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ostrowmaz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa odcinka ulicy Orzeszkowej i budowa miejsc postojowych na działkach nr ew. 1023/1, 1023/2, 1072/2, 1024, 904/25, 1072/4 i 904/10 w Ostrowi Mazowieckiej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest: Budowa odcinka ulicy Orzeszkowej i budowa miejsc postojowych na działkach nr ew. 1023/1, 1023/2, 1072/2, 1024, 904/25, 1072/4 i 904/10 w Ostrowi Mazowieckiej. 2.W ramach zadania przewiduje się: -budowę drogi - ul. Orzeszkowej, -budowę chodnika, -budowę sieci kanalizacji deszczowej, -budowę zjazdów, -budowę stanowisk postojowych, 1)Opis rozwiązań projektowych: a)prędkość projektowa - 30km/h, b)nawierzchnia jezdni - bitumiczna, c)szerokość nawierzchni jezdni - 5,00m, d)przekrój - 1x2, e)spadek poprzeczny jezdni - daszkowy 2%, f)chodniki - obustronne, g)szerokość chodników - od 1,25m do 2,00m, h)długość projektowanego odcinka - 143,0m i)sieć kanalizacji deszczowej - tak j)stanowiska postojowe - strona południowa 2)Projektowane charakterystyczne parametry skrzyżowania Orzeszkowej/ Sikorskiego: a)typ skrzyżowania: zwykłe, b)skrzyżowanie pod kątem 80o, c)obsługa komunikacyjna: pełna, d)przecięcie krawędzi jezdni: łuki kołowe R6m, e)Ukształtowanie wysokościowe powierzchni jezdni skrzyżowania: dostosowane do pochylenia podłużnego i poprzecznego ul. Sikorskiego 3)Projektowane charakterystyczne parametry stanowisk postojowych: stanowiska postojowe równoległe; a)Długość: 6,00 - 6,60m, b)Szerokość: 2,5m, c)Ilość: 12 sztuk, d)Obsługa komunikacyjna: pełna stanowiska postojowe prostopadłe; a)długość: 5,00m, b)szerokość: 2,5m, c)ilość: 12 sztuk, d)obsługa komunikacyjna: pełna 4)Projektowane charakterystyczne parametry zjazdów indywidualnych: a)zjazdy pod kątem 90 stopni do osi jezdni, b)obsługa komunikacyjna: zapewniona z obu kierunków, c)przecięcie krawędzi nawierzchni zjazdu i jezdni: skos 1:1, długość bloku 1m. d)pochylenie poprzeczne: dostosowanie do ukształtowania korony drogi, e)nawierzchnia: twarda w granicach pasa drogowego, f)szerokość nawierzchni twardej: w dostosowaniu do usytuowania i przeznaczenia zjazdu (min. 4,0m), g)pochylenie podłużne: dostosowanie do ukształtowania korony drogi (max. 5%) 5)Nawiązania do warunków terenu występujących wzdłuż trasy: Zaprojektowano profil podłużny w nawiązaniu do istniejącego terenu i otaczającej zabudowy. Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia zagłębienia istniejącej sieci kanalizacyjnej przed wykonaniem wszelkich robót. Roboty w obrębie istniejących sieci należy prowadzić ręcznie. 6)Opis rozwiązań projektowych - sieci kanalizacji deszczowej: Rozwiązania projektowe Wody opadowe będą zbierane systemem wpustów deszczowych i odprowadzane projektowanymi kanałami deszczowymi do istniejącego kanału w ul. Orzeszkowej, na skrzyżowaniu z ul. Sielską. Parametry techniczne sieci kanalizacyjnej Projektuje się sieci kanalizacji deszczowej wykonaną z rur PVC SDR34 o średnicy Dz315 mm i długości 141,0m. Na załamaniach projektuje się studnie betonowe DN1200 z włazami kl. D400. Do studni poprzez przykanaliki wykonane z rur PVC SDR34 o średnicy Dz160 mm odprowadzone będą wody z wpustów deszczowych DN500. Sieć kanalizacji deszczowej jest w osi pasa ruchu wraz z przykanalikiem od wpustów deszczowych. Długość kanalizacji deszczowej wyśnienie 141,0m. Sieć kanalizacji deszczowej projektuje się z rur i kształtek PVC SDR 34 o średnicy Dz315mm łączonych kielichowo. Przykanaliki wykonać z rur PVC SN8 o średnicy Dz160mm łączone kielichowo. Projektuje się studnie z elementów prefabrykowanych, betonowych o średnicy DN1200 łączone na uszczelkę gumową ze stożkiem ( konusami) oraz włazami żeliwnymi klasy D400. Studnie muszą mieć fabryczne wykonane kinety i przejścia szczelne dla rur kanalizacyjnych oraz stopnie złazowe żeliwne lub ze stali nierdzewnej kwasoodpornej lub zabezpieczone antykorozyjnie powłoką z tworzywa sztucznego. W dnie studzienki należy fabrycznie wykonać spocznik o spadku 2% w stronę kinety. Studnie musza odpowiadać normie PN-En 206-1:2003. Wpusty ściekowe typowe, z osadnikiem głębokości 90cm, z kręgów betonowych fi 500. Zwieńczenia żeliwne klasy D400. Zastosować pierścienie odciążające. Studzienki wpustów izolowane zewnętrznie powłokami bitumicznymi (Bitizol R+2P). Należy zastosować wpusty uliczne z uchylnym zatrzaskowym rusztem. 7)Wykaz istniejących budowli i uzbrojenia: W pasie roboczym robót modernizacyjnych występują następujące istniejące budowle: a)sieć wodociągowa, b)sieć energetyczna, c)sieć teletechniczna, d)sieć gazowa, e)kanalizacja sanitarna 3.Zamawiający wymaga obecności na budowie co najmniej kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej w każdy dzień, w którym prowadzone będą roboty budowlane. 4.Wszystkie roboty w zakresie umowy należy wykonać pod nadzorem: - kierownika budowy, kierowników poszczególnych robót, - inspektora nadzoru inwestorskiego wskazanego przez Zamawiającego. 5.Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu przez Inspektora Nadzoru wyników badania zagęszczenia podłoża i podbudowy jezdni, certyfikatów, deklaracji jakości, atestów i aprobat technicznych stosowanych materiałów zgodnych z Polskimi Normami, a po zakończeniu zadania złożenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z obmiarem robót w trzech egzemplarzach. 6.Przed przystąpieniem do prac Wykonawca ma obowiązek wprowadzić organizację ruchu na czas prowadzenia prac w pasie drogowym, zgodnie z odrębnym projektem, zatwierdzonym przez Starostę Ostrowskiego. Oznakowanie należy utrzymać w odpowiednim stanie przez cały czas prowadzenia robót. 7.Szczegółowy zakres robót do realizacji określony jest w załączonym projekcie Budowlanym i projekcie Wykonawczym, wykonanym przez: SERPENTYNA Drogowa Pracownia Projektowa, ul. Poniatowskiego 31, 05-074 Hipolitów - Projektant: branża drogowa- mgr inż. Jarosław Parol, branża sanitarna - dr inż. Agnieszka Halicka. 8.Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a także zdobył, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie Wykonawca. 9.Nazwy własne materiałów, produktów, urządzeń i systemów, podanych w specyfikacji i złącznikach (w szczególności dokumentacji projektowej) służą wyłącznie do podania wymagań i parametrów jakościowych. Zamawiający dopuszcza możliwość zastąpienia ich innymi równoważnymi materiałami, produktami, urządzeniami i systemami parametrach nie gorszych niż opisane w wyżej wymienionych dokumentach. Jeśli Wykonawca skorzysta z tego dopuszczenia i zaoferuje rozwiązania równoważne, musi wykazać, że proponowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332252
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 15 000.00 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji i rękojmi
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.ostrowmaz.pl/public/?id=61691
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach