Przetargi.pl
Termomodernizacja obiektów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Chróścinie – etap II wykonanie instalacji centralnego ogrzewania oraz systemu wentylacji mechanicznej

Gmina Skoroszyce ogłasza przetarg

 • Adres: 48-320 Skoroszyce, ul. Powstańców Śląskich
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 4318505 w. 36, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2019-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Skoroszyce
  ul. Powstańców Śląskich 17
  48-320 Skoroszyce, woj. opolskie
  tel. 77 4318505 w. 36, , fax. -
  REGON: 53141294100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.skoroszyce.pl www.bip.skoroszyce.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Termomodernizacja obiektów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Chróścinie – etap II wykonanie instalacji centralnego ogrzewania oraz systemu wentylacji mechanicznej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego: Termomodernizacja obiektów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Chróścinie – etap II wykonanie instalacji centralnego ogrzewania oraz systemu wentylacji mechanicznej Przedmiotem zamówienia są roboty sanitarne i grzewcze w zakresie: - instalacji centralnego ogrzewania w budynkach nr 1 i nr 3 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego polegających na całkowitej wymianie instalacji, w tym wymiana grzejników i instalacji przewodowej z przystosowaniem jej do wyniku audytu energetycznego i spełnieniem jego zaleceń, z zastosowaniem istniejącego systemu grzewczego z nową kotłownią i piecami 150 kW i 75 kW na pellet, - instalacji tranzytu ciepłej wody użytkowej z nowej kotłowni do budynku oddziału przedszkolnego, - instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła na sali sportowej Szczegółowy zakres robót jest ujęty Programie Funkcjonalno – Użytkowym, rysunkach i opisach technicznych, w przedmiarze robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Wykonawca jest zobowiązany uzgodnić z Dyrektorem placówki taki sposób i termin wykonania robót wewnątrz budynku, aby nie utrudniało to prowadzenia zajęć szkolnych. Obsługę geodezyjną, opłaty za zajęcie pasa drogowego, przywrócenie pasa drogowego do stanu pierwotnego oraz ewentualne odszkodowania należy ująć w kosztach wykonania robót (jeśli przepisy prawa tego wymagają). W zakresie Wykonawcy jest wykonanie inwentaryzacji powykonawczej (w 4-ch egz.). Inwentaryzację należy wykonać wraz z zestawieniem ilości podstawowych robót (powierzchnie, kubatura, długości instalacji, powierzchnia dachu i inne). 2. Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do: a) Zrealizowania robót w oparciu o zatwierdzoną dokumentację techniczną. b) Prowadzenie wewnętrznego dziennika budowy. c) Przygotowanie rozliczenia końcowego robót, w tym inwentaryzację wykonanych robót wraz z zestawieniem ilości podstawowych robót (powierzchnie, kubatura, długości instalacji, rysunki powykonawcze z przebiegiem instalacji i inne). d) Sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i zgłoszenie zmian w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej, jeśli jest niezbędne. e) Sporządzenie dokumentacji powykonawczej (również w formie cyfrowej w formacje PDF i DGN(DWG)). f) Przekazanie zrealizowanych obiektów Zamawiającemu. 3. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w kosztach między innymi: 1) koszty związane z uzyskaniem wszelkich niezbędnych zgód, pozwoleń, w tym w zakresie remontu systemu grzewczego wraz z protokołem sprawdzenia przewodów kominowych, 2) koszty sporządzenia Planu BIOZ, 3) koszty ubezpieczenia budowy w czasie trwania robót, 4) koszty organizacji zaplecza budowy /placu budowy wraz z kosztami energii, wody itp., 5) koszty dozoru budowy, 6) koszty wywozu odpadów, 7) inne koszy, które pojawią się w trakcie realizacji zamówienia. 4. Kosztorysy ofertowe. Wybrany do realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przed podpisaniem umowy kosztorys ofertowy, który należy sporządzić zgodnie z przedmiarem robót, zachowując kolejność pozycji przedmiaru. Kosztorysy ofertowe muszą być sporządzone jako wypełnienie przedmiaru, z tym, że dopuszcza się zastosowania innej katalogowej podstawy wyceny niż podana w przedmiarze – zakres i technologia wycenionych robót musi odpowiadać zakresowi i technologii robót określonych w danej pozycji przedmiaru. W przypadku wystąpienia robót dodatkowych obowiązkiem Wykonawcy jest zgłoszenie tego faktu Zamawiającemu poprzez przedłożenie protokołu konieczności, kosztorysu ofertowego wykonanego zgodnie z obowiązującymi zasadami z uwzględnieniem składników cenotwórczych i upustów zgodnych z ofertą przetargową. Po zatwierdzeniu przez Zamawiającego tych robót jako koniecznych do wykonania, prace te zostaną zlecone Wykonawcy zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. Można stosować upusty cenowe do całego kosztorysu. W przypadku zastosowania upustu do całego kosztorysu należy to wyraźnie zaznaczyć na stronie tytułowej kosztorysu. Koszty utylizacji ziemi, gruzu i innych odpadów na składowisku odpadów należy udokumentować poprzez przedłożenie inspektorowi nadzoru i pracownikowi wyznaczonego przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą, oryginałów faktur. W przypadku braku udokumentowania utylizacji ziemi i gruzu z wykopu na wysypisko śmieci zgodnie ze wskazaniem w przedmiarze robót, Wykonawca otrzyma zapłatę za wywóz ziemi i gruzu na odległość do 1,0km bez kosztów utylizacji. Podanie typu wyrobu lub producenta w dokumentacji projektowej w tym w przedmiarze, specyfikacji technicznej oznacza, iż jest to rozwiązanie przykładowe, służące jedynie do określenia jakości i cech urządzenia czy materiału, o którym mowa (rozwiązanie przykładowe określające wymagane parametry minimalne). Dopuszcza się stosowanie wyrobów o równoważnych parametrach. Zastosowane materiały mają posiadać odpowiednie certyfikaty, aprobaty techniczne lub deklaracje zgodności dopuszczające do stosowania w budownictwie i atesty. 5. Warunek równoważności. Wszystkie wskazane z nazwy materiały i przyjęte technologie użyte w SIWZ lub skazane w załączonych dokumentach należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, że Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych dla nazwanych materiałów i urządzeń, oraz użytych nazw własnych, znaków towarowych patentów lub pochodzenia lub sformułowań lub źródeł lub szczególnych procesów, które zostaną wskazane w dokumentacji projektowej lub zostały już użyte w SIWZ i dokumentach stanowiących załączniki do SIWZ, zaznaczając, że przedstawione parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum techniczne i jakościowe oczekiwane przez Zamawiającego i będą stanowiły podstawę oceny ewentualnych materiałów równoważnych. Materiały przed wbudowaniem będą przedstawione Zamawiającemu do akceptacji. W przypadku przywołania w opisie przedmiotu zamówienia norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust.1-3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego wyposażenie i materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 6. Rozliczenie finansowe. Wykonanie robót odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem sporządzonym przez Wykonawcę przed podpisaniem umowy o zamówienie publiczne. Rozliczenie finansowe wykonanych robót będzie dokonane w sposób określony we wzorze umowy (w umowie).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana będzie w oparciu o załączone oświadczenie,
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców ocena ww. warunków dotyczyć będzie łącznie wszystkich Wykonawców. 8.3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 8.4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów w szczególności przedstawiając wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Treść zobowiązania powinna bezspornie i jednoznacznie wskazywać na zakres zobowiązania innego podmiotu, określać czego dotyczy zobowiązanie oraz w jaki sposób i w jakim okresie będzie ono wykonywane. W sytuacji, gdy przedmiotem udostępnienia są zasoby nierozerwalnie związane z podmiotem ich udzielającym, niemożliwe do samodzielnego obrotu i dalszego udzielenia ich bez zaangażowania tego podmiotu w wykonanie zamówienia (w szczególności wiedza, doświadczenie), taki dokument powinien zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu zamówienia jako podwykonawcy. 8.5. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 ustawy Pzp 8.6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 8.7. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 8.8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, na zasobach którego polega wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: a. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub b. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże wymagane zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną odpowiednio innych podmiotów lub własne. 8.9. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy będzie dokonana w oparciu o złożone przez Wykonawcę oświadczenia i dokumenty (z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 4 ustawy).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach