Przetargi.pl
Termomodernizacja obiektów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Międzyrzeczu oraz modernizacja budynku warsztatów szkolnych w Międzyrzeczu.

Powiat Międzyrzecki - Zarząd Powiatu ogłasza przetarg

 • Adres: 66-300 Międzyrzecz, ul. Przemysłowa
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 957 428 410 , fax. 957 428 411
 • Data zamieszczenia: 2020-05-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Międzyrzecki - Zarząd Powiatu
  ul. Przemysłowa 2
  66-300 Międzyrzecz, woj. lubuskie
  tel. 957 428 410, fax. 957 428 411
  REGON: 21046694800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.powiat-miedzyrzecki.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Termomodernizacja obiektów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Międzyrzeczu oraz modernizacja budynku warsztatów szkolnych w Międzyrzeczu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część 1 zamówienia. A. Wykonanie robót termomodernizacyjnych Zespołu budynków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Międzyrzeczu przy ul. Marcinkowskiego 26, działka nr ewid.336/6, obręb 0001 jednostka ewidencyjna 080302_4 – Budynek Główny C.K.Z. i U. Przedmiotem robót jest ocieplenie przegród zewnętrznych wraz z wymianą istniejących drzwi zewnętrznych montaż instalacji paneli fotowoltaicznych, przebudowa instalacji centralnego ogrzewania budynku budynku Głównego. Zakres prac objętych w/w zadaniem: 1) Branża architektoniczna: - ocieplenie ścian zewnętrznych budynku styropianem, - ocieplenie stropodachu wentylowanego granulatem z wełny mineralnej , - ocieplenie stropodachu styropapą, - wymiana drzwi zewnętrznych, - ocieplenie ścian zewnętrznych w strefie cokołu styropianem, - ocieplenie węgarków stolarki zewnętrznej styropianem, - demontaż i utylizacja wszystkich istniejących obróbek blacharskich i montaż nowych po wykonaniu ocieplenia przegród z blachy tytanowo -cynkowej, - demontaż i utylizacja wszystkich istniejących parapetów zewnętrznych i montaż nowych po wykonaniu ocieplenia przegród z blachy tytanowo - cynkowej, - demontaż i utylizacja istniejącej balustrady oraz montaż nowej, - demontaż i utylizacja istniejących zadaszeń nad wejściami do budynku oraz montaż w ich miejscu nowych z poliwęglanu, - wykonanie nowej opaski z kostki brukowej na podsypce piaskowej wokół budynku, - renowacja istniejącego pokrycia dachowego z użyciem akrylowej samosieciującej masy hydroizolacyjnej, - przemurowanie istniejących kominów wentylacyjnych na dachu budynku, - demontaż i utylizacja starego włazu dachowego oraz montaż nowego z poliwęglanu, -odsunięcie istniejących przykanalików kanalizacji deszczowej, 2) Branża budowalna: - montaż konstrukcji pod panele fotowoltaiczne, 3) Branża elektryczna: - montaż ogniw fotowoltaicznych na dachu budynku, - moduły fotowoltaiczne – 151 (330W), - inwertery sieciowe (on-grid) – 2 szt, - rozdzielnica fotowoltaiczna (RPV) – 1 szt. - aparaty łączeniowe i zabezpieczające, - układ pomiarowy energii wytworzonej – 1 szt. - system wizualizacji danych produkcji energii – 1 kpl. - przewody solarne pojedyncze, - przewody wielożyłowe. - instalacja odgromowa budynku i urządzeń 4) Branża sanitarna: Kompleksowe wykonanie przebudowy instalacji centralnego ogrzewania w budynku. Wszystkie istniejące elementy istniejącej instalacji centralnego ogrzewania (rurociągi, izolacje termiczne, grzejniki, armatura) zdemontować i zutylizować. - demontaż istniejących grzejników, -demontaż starej instalacji c.o, - montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania z rur stalowych ocynkowanych galwanicznie, łączonych przez zaciskanie, - montaż nowych grzejników płytowych z zaworami termostatycznymi oraz głowicami termostatycznymi, - montaż izolacji cieplnej na przewodach instalacji c.o, - montaż armatury odcinającej i regulacyjnej, - należy wykonać próby ciśnieniowe, - należy uruchomić instalację. B. Wykonanie robót termomodernizacyjnych w Budynku Sali Gimnastycznej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Międzyrzeczu przy ul. Marcinkowskiego 26 , działka nr ewid.336/6 , obręb 0001 jednostka ewidencyjna 080302_4. Przedmiotem robót jest ocieplenie przegród zewnętrznych wraz z wymianą drzwi zewnętrznych, montażem wentylacji mechanicznej, przebudową instalacji centralnego ogrzewania budynku Sali Gimnastycznej C.K.Z. i U w Międzyrzeczu. Zakres prac objętych w/w zadaniem: 1) Branża architektoniczna: - ocieplenie ścian zewnętrznych budynku styropianem, - ocieplenie stropodachu styropapą, - wymiana drzwi zewnętrznych, - ocieplenie ścian zewnętrznych w strefie cokołu styropianem, - ocieplenie ścian zewnętrznych poniżej poziomu gruntu, - ocieplenie węgarków stolarki zewnętrznej styropianem, - demontaż i utylizacja wszystkich istniejących obróbek blacharskich i montaż nowych po wykonaniu ocieplenia przegród z blachy tytanowo -cynkowej, - demontaż i utylizacja wszystkich istniejących parapetów zewnętrznych i montaż nowych po wykonaniu ocieplenia przegród z blachy tytanowo - cynkowej, - wykonanie nowej opaski z kostki brukowej na podsypce piaskowej wokół budynku, -odsunięcie istniejących przykanalików kanalizacji deszczowej, - demontaż ist. wywietrzaków na dachu budynku - instalacja odgromowa budynku 2) Branża elektryczna: - montaż ogniw fotowoltaicznych na dachu budynku Sali Gimnastycznej, - zasilanie w energię elektryczną urządzeń wentylacji i ogrzewania Sali gimnastycznej - instalacja odgromowa urządzeń 3) Branża sanitarna: Kompleksowe wykonanie przebudowy instalacji centralnego ogrzewania w budynku. Budowa wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Wszystkie istniejące elementy istniejącej instalacji należy zdemontować i zutylizować. Należy wykonać dwie nagrzewnice wodne o mocy obliczeniowej 10,2kW. Nagrzewnice zamontować na ścianach. Należy wykonać jednostki wentylacyjne z odzyskiem ciepła typu bezkanałowego w systemie zdecentralizowanym. Zamontowane urządzenia należy zabezpieczyć przed uderzeniami piłki. C. Wykonanie robót termomodernizacyjnych w Budynku Warsztatów Szkolnych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Międzyrzeczu przy ul. Marcinkowskiego 26 , działka nr ewid.336/6 , obręb 0001 jednostka ewidencyjna 080302_4.w następującym zakresie: Zakres prac objętych w/w zadaniem: 1) Branża architektoniczna: - ocieplenie ścian zewnętrznych budynku styropianem, - ocieplenie ścian zewnętrznych w strefie cokołu styropianem, - cieplenie ścian zewnętrznych poniżej poziomu gruntu styropianem, - ocieplenie podłogi na gruncie - cieplenie stropodachu niewentylowanego styropapą, - wymiana stalowych okien zewnętrznych na nowe, - wymiana okien z PCV na nowe - wymiana istniejących drzwi zewnętrznych i bram w budynku na nowe, - remont istniejących kominów wentylacyjnych, ocieplenie węgarków stolarki zewnętrznej styropianem, - demontaż i utylizacja wszystkich istniejących obróbek blacharskich i montaż nowych po wykonaniu ocieplenia przegród z blachy tytanowo -cynkowej, - demontaż i utylizacja wszystkich istniejących parapetów zewnętrznych i montaż nowych po wykonaniu ocieplenia przegród z blachy tytanowo - cynkowej, - wykonanie nowej opaski z kostki brukowej na podsypce piaskowej wokół budynku, - demontaż i utylizacja istniejących wywietrzników zlokalizowanych na dachu budynku, - wykonanie remontu istniejących kominów wentylacyjnych na dachu budynku, - montaż drabiny prowadzącej na dach z koszem ochronnym i zabezpieczeniem przed korzystaniem osób nieuprawnionych, - montaż przy wejściu głównym do budynku pochwytu oraz barierki ze stali nierdzewnej, - demontaż, piaskowanie, malowanie oraz ponowny montaż istniejących krat okiennych, - demontaż istniejących budek dla ptaków zlokalizowanych na elewacjach budynku oraz ich ponowny montaż po zakończeniu robót ociepleniowych- poza sezonem lęgowym, - demontaż istniejącego ogrodzenia przylegającego do elewacji północnej w zakresie umożliwiającym wykonanie ocieplenia ściany. Po zakończonych pracach ponowny montaż, - demontaż i utylizacja istniejącego oświetlenia zewnętrznego i montaż nowego, - demontaż istniejących kamer na budynku oraz ponowny montaż, - montaż fasady szklanej o profilu aluminiowym, - remont istniejących zadaszeń żelbetowych nad wejściami do budynku zlokalizowanymi na elewacjach szczytowych, - odsunięcie istniejących przykanalików kanalizacji deszczowej od budynku, - przebudowa istniejących elementów mocujących napowietrzną linię elektryczną zlokalizowaną na ścianie szczytowej od strony wschodniej , - demontaż i utylizacja nieczynnych czerpni ściennych na elewacji wschodniej, - demontaż starych skrzynek elektrycznych zlokalizowanych na budynku oraz montaż nowych, - demontaż istniejących nawietrzaków podokiennych i montaż nawiewników higrosterowanych w istniejących oknach, które nie ulegają wymianie na nowe, - wykonanie nowej instalacji odgromowej budynku, - remont istniejących kominów wentylacyjnych. 2) Branża budowlana: Zakres prac dotyczy rozmieszczenia paneli solarnych. Należy wykonać konstrukcję nośną w postaci belki nośnej ze stali. Montaż konstrukcji pod panele fotowoltaiczne, należy powiązać z wykonaniem ocieplenia stropodachu i wykonaniem nowego pokrycia. Należy wykonać roboty demontażowe i rozbiórkowe. - ocieplenie, rynny oraz rury spustowe, - wykonać pokrycie dachowe – według opracowania dla termomodernizacji, - wykonać stolarkę okienną zewnętrzną – według opracowania termomodernizacji, - wykonać stolarkę drzwiową zewnętrzną – według opracowania termomodernizacji, 3) Branża elektryczna: Zakresem robót jest: - wykonanie instalacji PV, - wykonać instalację do zasilania układu wentylacji i klimatyzacji, - wykonanie instalacji 230V/400V, - wykonanie instalacji oświetlenia podstawowego, awaryjnego, ewakuacyjnego, - wykonanie nowej instalacji odgromowej budynku, - wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji, - wykonanie instalacji ogrzewania, - wykonanie systemu fotowoltaicznego w zakresie:  Wykonanie modułów fotowoltaicznych – 123 szt. (330W),  Wykonanie inwerterów sieciowych (on-grid) – 2 szt (2x20=40kW),  Wykonanie rozdzielnicy fotowoltaicznej (RPV) – 1 szt.  Wykonanie aparatów łączeniowych i zabezpieczających,  Wykonanie układu pomiarowego energii wytworzonej – 1 szt.  Wykonanie systemu wizualizacji danych produkcji energii – 1 kpl.  Wykonanie przewodów solarnych pojedynczych (DC)  Wykonanie przewodów wielożyłowych (AC). 4) Branża sanitarna: Zakres robót dotyczy: - wykonać instalację podgrzewania ciepłej wody użytkowej, - wykonać instalację wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, - wykonać instalację grzewczą, - wykonanie przygotowania ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji,, - wykonać instalację wentylacji mechanicznej wyciągowej z pomieszczeń sanitarnych, - wykonać instalację wentylacji mechanicznej (odciągów stanowiskowych) w pomieszczeniu spawalni, - wykonanie instalacji grzewczej, - wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, - wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej wyciągowej z pomieszczeń sanitarnych, - wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej (odciągów stanowiskowych) w pomieszczeniach spawalni, - wykonanie instalacji kanalizacji dla potrzeb funkcjonowania wybranych pomieszczeń budynku. D. Wykonanie robót termomodernizacyjnych w Budynku Kotłowni Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Międzyrzeczu przy ul. Marcinkowskiego 26 , działka nr ewid.336/6 , obręb 0001 jednostka ewidencyjna 080302_4.,w następującym zakresie: Zakres prac objętych w/w zadaniem: 1) Branża architektoniczna: - ocieplenie ścian zewnętrznych budynku styropianem, - cieplenie stropodachu niewentylowanego styropapą, - wymiana stalowych okien zewnętrznych na nowe, - wymiana drzwi zewnętrznych na nowe, - wymiana istniejącej bramy garażowej na nową ocieplaną, - ocieplenie ścian zewnętrznych w strefie cokołu styropianem, - ocieplenie węgarków stolarki zewnętrznej styropianem, - demontaż i utylizacja wszystkich istniejących obróbek blacharskich i montaż nowych po wykonaniu ocieplenia przegród z blachy tytanowo -cynkowej, - demontaż i utylizacja wszystkich istniejących parapetów zewnętrznych i montaż nowych po wykonaniu ocieplenia przegród z blachy tytanowo - cynkowej, - wykonanie nowej opaski z kostki brukowej na podsypce piaskowej wokół budynku, - remont istniejących kominów wentylacyjnych. 2) Branża budowlana; Pod montaż pomy ciepła należy wykonać fundament bezpośredni żelbetowy typu blokowego wylewany na mokro. Należy wykonać zabezpieczenie fundamentu przed wodą gruntową i opadową w tym celu należy wykonać izolację pionową. 3) Branża Sanitarna: - montaż trzech powietrznych pomp ciepła dwusprężarkowych o parametrach: • Moc grzewcza (dwie sprężarki) przy A7/W35:27,4kW, • COP przy A7/W35: 3,9 • Czynnik chłodniczy : R407. - montaż rurociągów technologicznych, - wykonanie izolacji cieplnej rurociągów, - wykonanie przyłącza ciepłowniczego pomiędzy pompa ciepła a budynkiem kotłowni, - przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w budynku. - budowa instalacji ciepłej wody użytkowej 4) Branża Elektryczna: Wykonanie instalacji odgromowej, budowa instalacji zasilania pompy ciepła oraz instalacji dla celów podgrzania wody. - wykonanie instalacji zasilania pomy ciepła, - wykonanie instalacji 230V dla zasilania dwóch urządzeń miejscowego podgrzewania wody, - wykonanie instalacji odgromowej. - montaż przepływowego podgrzewacza wody E. Wykonanie robót dotyczących wykonania przyłącza ciepłowniczego pomiędzy budynkiem kotłowni a budynkiem warsztatów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Międzyrzeczu przy ul. Marcinkowskiego 26 , działka nr ewid.336/6 , obręb 0001 jednostka ewidencyjna 080302_4., F. Wykonanie robót termomodernizacyjnych w części dobudowanej do budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Międzyrzeczu przy ul. Libelta 4 , działka nr ewid.191/2 , obręb 0002 jednostka ewidencyjna 080302_4., Zakres prac objętych w/w zadaniem: 1) Branża architektoniczna: - ocieplenie ścian zewnętrznych budynku styropianem, - ocieplenie ścian zewnętrznych w strefie cokołu styropianem, - cieplenie ścian zewnętrznych poniżej poziomu gruntu styropianem, - cieplenie stropodachu niewentylowanego styropapą, - wymiana stalowych okien zewnętrznych na nowe, - wymiana istniejących drzwi zewnętrznych w budynku na nowe, - wymiana węgarków stolarki zewnętrznej, - demontaż i utylizacja wszystkich istniejących obróbek blacharskich i montaż nowych po wykonaniu ocieplenia przegród z blachy tytanowo -cynkowej, - demontaż i utylizacja wszystkich istniejących parapetów zewnętrznych i montaż nowych po wykonaniu ocieplenia przegród z blachy tytanowo - cynkowej, - wykonanie nowej opaski z kostki brukowej na podsypce piaskowej wokół budynku, - wymiana istniejącego włazu dachowego, - wymiana istniejącej dachówki na nową ceramiczną, - czyszczenie i malowanie istniejącej balustrady na podeście do sali gimnastycznej oraz na tarasie, - demontaż, piaskowanie, malowanie i ponowny montaż krat okiennych oraz krat zabezpieczających studnie doświetlające poziom piwnicy, - demontaż i utylizacja istniejącego daszku nad wejściem do budynku sali gimnastycznej od strony boiska szkolnego oraz montaż nowego z poliwęgalnu, - wykonanie tynku mozaikowego na powierzchni podestu (wejście do budynku od strony boiska szkolnego), - wykonanie tynku mozaikowego na słupach konstrukcyjnych tarasu przy wejściu głównym do budynku, - demontaż oraz ponowny montaż po wykonaniu ocieplenia istniejących budek lęgowych zlokalizowanych na elewacjach budynku – poza sezonem lęgowym, - wymiana wywietrzaków na achu Sali gimnastycznej - demontaż, utylizacja i montaż nowych wywiewek kanalizacyjnych na dachach - nadmurowanie kominów wentylacyjnych - wykonanie nowej instalacji odgromowej budynku. 2) Branża sanitarna: - dostawa i montaż powietrznych pomp ciepła - wymiana/przebudowa instalacji centralnego ogrzewania 3) Branża elektryczna - zasilanie w energię elektryczną pomp ciepła oraz nagrzewnic na Sali - montaż instalacji paneli fotowoltaicznych na dachu budynku 4) Branża konstrukcyjna: - montaż konstrukcji pod panele fotowoltaiczne - montaż konstrukcji pod pompy ciepła Wykonać system zarządzania energią i monitorowaniem zużycia mediów. Dostawa i montaż urządzeń do monitowania i zarządzania energią na budynkach w układzie PV i źródła ciepła. Instalacje wyposażyć w urządzenia pozwalające na monitoring i ocenę wielkości efektu energetycznego i ekologicznego. 2.2. Część druga zamówienia. A. Wykonanie robót remontowo-modernizacyjnych pracowni zawodowych i dydaktycznych wraz z pracami towarzyszącymi w Budynku Warsztatów Szkolnych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Międzyrzeczu przy ul. Marcinkowskiego 26 , działka nr ewid.336/6 , obręb 0001 jednostka ewidencyjna 080302_4.w następującym zakresie: 1) Branża budowlana: Zamierzenie budowlane obejmuje modernizację, przebudowę oraz zagospodarowanie warsztatów szkolnych. Prowadzone roboty budowlane mają na celu poprawę warunków edukacyjnych. Zakres prac obejmuje wykonanie prac w zakresie modernizacji infrastruktury dydaktycznej i warsztatowej. - należy wykonać roboty budowlane w zakresie zmian rozkładu pomieszczeń, - należy wykonać pochylnię dla osób niepełnosprawnych, - wykonać ściany zewnętrzne, - wykonać ściany wewnętrzne, - ścianki działowe, - wykonać stolarkę okienną wewnętrzną - PCV - wykonać stolarkę drzwiową – stalowa oraz PCV, - wykonać roboty murarskie, wyburzeniowe. 2) Branża elektryczna: - należy wykonać instalację oświetlenia ogólnego, awaryjnego, ewakuacyjnego, - należy wykonać instalację elektryczną gniazd 230V i 400V, - wykonać instalację strukturalną LAN, - wykonać instalację monitoringi CCTV, - wykonać instalację audio-video, - wykonać instalację PV, - wykonać instalację odgromową, - wykonać instalację ogrzewania, Należy także wykonać demontaż istniejącej instalacji oraz należy wykonać rozdział energii w budynku. 3) Branża sanitarna: - należy wykonać instalacje wodno-kanalizacyjną, - instalację hydrantową, - wykonać instalację klimatyzacji dla potrzeb funkcjonowania wybranych pomieszczeń budynku. 3. Przedmiot zamówienia obejmuje także: 1) Przeprowadzenie wymaganych prób i badań, przed uzyskaniem odbiorów robót i przygotowaniem dokumentów związanych z oddaniem do użytkowania zmodernizowanych obiektów i instalacji. W trakcie prób należy zweryfikować na drodze pomiarów osiągniętą sprawność elektryczną systemów fotowoltaiki w odniesieniu do sprawności deklarowanej przez producenta elementów fotowoltaiki; 2) Dostarczenie instrukcji obsługi systemu grzewczego, systemu elektrycznego, systemu zarzadzania energią dla każdego modernizowanego w tym zakresie obiektu oraz dokumentacji powykonawczej; 3) Przeprowadzenie dwóch szkoleń w terminie uzgodnionym z Zamawiającym w obiektach dla personelu technicznego w zakresie eksploatacji i obsługi nowych urządzeń; 4) Uzyskanie w imieniu Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie obiektów, jeżeli takie będzie wymagane; 5) wykonanie dokumentacji wytwarzania energii w odnawialnym źródle energii w zakresie, o której mowa w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzenia danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii (Dz. U. Nr 156, poz. 969) – jeżeli taki będzie wymagane, 6) wykonanie wizualizacji komputerowej zrealizowanych robót do prezentacji publicznej w formacie JPG; 7) Wykonawca zobowiązany jest do dokonania optymalizacji założeń w zakresie zużycia energii cieplnej i elektrycznej oraz przygotowanie, we własnym zakresie, w uzgodnieniu z operatorami powyższych mediów, wszelkich dokumentów wymaganych do zmiany (z projektami aneksów do umów włącznie) warunków dostarczania tych mediów. 4. Szczegółowy zakres rzeczowy zamówienia oraz warunki realizacji zostały określone w Opisie przedmiotu zamówienia (OPZ-Dokumentacja techniczna), stanowiącym załącznik do SIWZ. Pozostałe warunki realizacji zamówienia zostały określone we Wzorze umowy, stanowiącym załącznik do SIWZ. 5. Na opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik do niniejszej specyfikacji, opisujący zakres wykonywanych robót będących przedmiotem zamówienia składają się: a) projekty budowlane, b) projekty wykonawcze, c) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, d) przedmiary robót stanowią jedynie element pomocniczy do sporządzenia oferty e) audyty energetyczne. 6. Standardy jakościowe zostały określone w treści specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 7. Opis robót budowlanych w zakresie założeń energetycznych opisany został w audytach energetycznych. Wykonawca ma wykazać osiągnięcie wymaganych wskaźników energetycznych zgodnie z audytami energetycznymi dla poszczególnych obiektów. Wykonawca musi wykonać po wykonaniu prac termomodernizacyjnych, audyty energetyczne dla poszczególnych obiektów, których podstawę stanowić będą badania i pomiary dokonane na obiektach termomodernizowanych. Uwaga: Wykonane audyty stanowić będą potwierdzenie wskaźników podlegających ocenie projektu termomodernizacji pod kątem jego dofinansowania ze środków programu RPO Lubuskie 2020 Wykonawca wraz z audytami energetycznymi powykonawczymi winien dostarczyć Zamawiającemu wypełnioną tabelę potwierdzającą osiągnięcie wymaganych wskaźników. Wzór tabeli dostarczy Zamawiający po podpisaniu umowy. 8. Dodatkowe wymagania w zakresie robót budowlanych: - Roboty budowlane prowadzone będą na obiektach czynnych, w związku z czym Wykonawca obowiązany jest ustalić z Użytkownikiem i uwzględnić w harmonogramach rzeczowo-finansowych terminy robót jak najmniej kolidujące z funkcjonowaniem placówki. Wykonawca w trakcie robót zabezpieczy wyposażenie pomieszczeń (m.in. meble, sprzęt komputerowy, wyposażenie obiektu) przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem, a w razie uszkodzenia lub zniszczenia pokryje koszty z tym związane. 9. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy. Informacje zdobyte podczas wizji lokalnej mogą okazać się przydatne do należytego przygotowania oferty. 10. Wszystkie błędy i rozbieżności ujawnione w Dokumentacji projektowej, w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz w przedmiarach robót, Wykonawca powinien zgłosić pisemnie Zamawiającemu przed terminem składania ofert. 11. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patent lub pochodzenie źródła, lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę – należy przyjąć, że Zamawiający podał opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach techniczno - eksploatacyjno - użytkowych nie gorszych niż te, które zostały podane w opisie przedmiotu zamówienia. Podstawa prawna: art. 29 ust. 3 ustawy Pzp. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Obowiązek Wykonawcy wykazania równoważności produktu jest obowiązkiem wynikającym z ustawy Pzp, który może być spełniony w jakikolwiek sposób pozwalający Zamawiającemu jednoznacznie stwierdzić zgodność oferowanych w ofercie produktów z wymaganiami określonymi w SIWZ, co winno zostać wykazane na etapie składnia ofert zawierających produkty równoważne.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 20 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: - Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do oferty Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie wstępne potwierdzające, że nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu, oraz że spełnia warunki udziału w postępowaniu określone tj. 1. oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy pzp, sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik SIWZ, 2. oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy pzp, sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej stanowi załącznik do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach