Przetargi.pl
Przebudowa drogi powiatowej nr 1259F St. Kol. Drzewce - Koryta

Powiat Sulęciński ogłasza przetarg

 • Adres: 69-200 Sulęcin, ul. Lipowa
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 095 7555243 do 46 , fax. 957 555 557
 • Data zamieszczenia: 2020-05-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Sulęciński
  ul. Lipowa
  69-200 Sulęcin, woj. lubuskie
  tel. 095 7555243 do 46, fax. 957 555 557
  REGON: 21046690200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatsulecinski.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi powiatowej nr 1259F St. Kol. Drzewce - Koryta
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem inwestycji jest Przebudowa drogi powiatowej nr 1259F St. Kol. Drzewce - Koryta. Zakres przebudowy obejmuje: • zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej w miejscach poszerzeń, • wykonanie niwelacji terenu do projektowanych rzędnych układu drogowego, • wykonanie nowej nawierzchni drogi powiatowej wraz z jej lokalnym poszerzeniem, • wykonanie mijanek na odcinkach jezdni o szerokości 3,00m, • wykonanie poboczy gruntowych umocnionych kruszywem łamanym, • wykonanie nowych nawierzchni zjazdów na posesje, • wykonanie chodników dla pieszych w miejscowości Koryta, • wykonanie wyspy dzielącej jezdnie wraz z odgięciem jezdni w kierunku miejscowości Koryta, • wykonanie przejścia dla pieszych z wykonaniem aktywnego oznakowania pionowego D-6 • przebudowa skrzyżowania z drogą gminną, • humusowanie i obsianie trawą obszarów zielonych, • uporządkowanie terenu przyległego do drogi, • przebudowa skrzyżowania z drogą gminą, • przeniesienie obiektu kultu religijnego - krzyż przydrożny, PARAMETRY PROJEKTOWANYCH DRÓG • kategoria drogi - droga powiatowa, • kategoria ruchu KR2, • klasa drogi Z, • nawierzchnia jezdni bitumiczna, • szerokość jezdni 3,50 - 5,00m, • szerokość poboczy 1,00m gruntowe z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie • początek przebudowywanego odcinka km 0+000.00 istniejąca nawierzchnia drogi powiatowej, • koniec przebudowywanego odcinka km 3+904.09 istniejąca nawierzchnia drogi powiatowej, • przekrój drogowy daszkowy, • zjazdy na posesję szerokości min. 3,5m nie więcej jak szerokość jezdni, • przebudowywane skrzyżowanie z drogą gminną zwykłe typu T, • wyspa separująca ruch szerokości 2,00m, • odwodnienie przez spływ powierzchniowy w przyległy teren pasa drogowego,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: nie dotyczy
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Formularz ofertowy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach