Przetargi.pl
Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Woli Radziszowskiej, ul. Św. Jana Pawła II 9

Gmina Skawina ogłasza przetarg

 • Adres: 32-050 Skawina, Rynek 1
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. +48 122770179
 • Data zamieszczenia: 2022-10-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Skawina
  Rynek 1
  32-050 Skawina, woj. małopolskie
  tel. +48 122770179
  REGON: 351555588
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.malopolska.pl/umigskawina

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Woli Radziszowskiej, ul. Św. Jana Pawła II 9
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie termomodernizacji budynku użyteczności publicznej, w zakresie: ocieplenie ścian zewnętrznych parteru oraz piętra, ocieplenie ścian zewnętrznych poddasza, ocieplenie ścian poniżej poziomu gruntu (piwnicy), ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem, wymiana drzwi, wymiana okien na PVC, wymiana poszycia dachowego na budynku wraz z elementami towarzyszącymi.Szczegółowy opis zamówienia przedstawiają Opis przedmiotu zamówienia oraz audyty energetyczne budynków, stanowiące załaczniki do SWZ dostępnej na stronie internetowej prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45320000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający wymaga, aby wykonawca prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową był wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-10-25

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach