Przetargi.pl
Termomodernizacja budynków edukacyjnych w Gawłowie i Nieszkowicach

Gmina Bochnia ogłasza przetarg

 • Adres: 32-700 Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 14 6123361 w. 26 , fax. 146 119 922
 • Data zamieszczenia: 2021-03-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Bochnia
  ul. Kazimierza Wielkiego 26
  32-700 Bochnia, woj. małopolskie
  tel. 14 6123361 w. 26, fax. 146 119 922
  REGON: 53217400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bochnia-gmina.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Termomodernizacja budynków edukacyjnych w Gawłowie i Nieszkowicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja dwóch budynków szkolnych na terenie gminy Bochnia określonych jako dwa odrębne zadania: CZĘŚĆ Nr 1 obejmuje ZADANIE NR 1 dotyczy Termomodernizacji budynku edukacyjnego w Gawłowie CZĘŚĆ Nr 2 obejmuje ZADANIE NR 2 dotyczy Termomodernizacji budynku edukacyjnego w Nieszkowicach Wielkich Zakres robót dla danego zadania szczegółowo określają przedmiary robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz audyt energetyczny. Uwaga dotycząca stolarki okiennej i drzwiowej: Przy wycenie oferty należy uwzględnić otwieranie drzwi i okien do wietrzenia z zastosowaniem mechanizmów o niskim poziomie wysiłku fizycznego – np. klamki do otwarcia drzwi, które bez wysiłku można nacisnąć bez większego zaangażowania, łatwe do uchylenia okna w celu przewietrzenia wnętrza budynków.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45320000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach