Przetargi.pl
Izolacja fundamentów i wykonanie drenażu odwadniającego budynek Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Skawinie

Gmina Skawina ogłasza przetarg

 • Adres: 32-050 Skawina, Rynek 1
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. +48122770179
 • Data zamieszczenia: 2022-07-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Skawina
  Rynek 1
  32-050 Skawina, woj. małopolskie
  tel. +48122770179
  REGON: 351555588
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Izolacja fundamentów i wykonanie drenażu odwadniającego budynek Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Skawinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie izolacji fundamentów i drenażu odwaniającego budynek Przedszkola Samorządowego Nr 2, zlokalizowanego przy ul. Żwirki i Wigury 56 w Skawinie.Szczegółowy zakres zamówienia przedstawia Projekt wykonawczy oraz STWiORB załączone do Specyfikacji Warunków Zamówienia dostępnej na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45320000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach