Przetargi.pl
Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej świetlicy wiejskiej w miejscowości Telążna Leśna

Gmina Włocławek ogłasza przetarg

 • Adres: 87-800 Włocławek, Królewiecka
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 0-54 230 53 00; 230 53 37, , fax. 054 230 53 53
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Włocławek
  Królewiecka 7
  87-800 Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 0-54 230 53 00; 230 53 37, , fax. 054 230 53 53
  REGON: 91086690400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gmina.wloclawek.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej świetlicy wiejskiej w miejscowości Telążna Leśna
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1.2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie termomodernizacji budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Telążna Leśna. Podstawowy zakres robót obejmuje docieplenie ścian zewnętrznych; ocieplenie stropodachu; wymianę jednego okna; wymianę drzwi zewnętrznych; przebudowę pieca kaflowego; wykonanie obróbek blacharskich; remont łazienek; wykonanie wentylacji grawitacyjnej; wykonanie robót elektrycznych Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, a w tym technologie i zakres robót, określone zostały w dokumentacji projektowej.3.6. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp. wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia w rozumieniu przepisów art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy” (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.),: „Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących niezbędne czynności w zakresie realizacji zamówienia tj. roboty malarskie, roboty tynkarskie (szczegółowe określone w przedmiarze robót) z wyłączeniem czynności wykonywanych przez osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, takich jak: kierowanie robotami budowlanymi, zarządzanie budową, obsługa budowy, dokumentowanie przebiegu budowy, organizowanie pracy na budowie, nadzór nad realizacją robót budowlanych. 3.7. Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań oraz sankcje z tytułu niespełnienia wymagań, o których mowa w 29 ust. 3a ustawy szczegółowo określono we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. 3.8. Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykonał osobiście następujący kluczowych części zamówienia: 1) roboty termoizolacyjne, 2) roboty tynkarskie, 3) roboty malarskie. 3.9. Szczegółowy zakres robót budowlanych (opis przedmiotu zamówienia) w projekcie budowlanym i SSTWiORB, będących załącznikami do SIWZ i zostały zamieszczone na stronie internetowej Gminy Włocławek- www.bip.gmina.wloclawek.pl – link Przetargi własne urzędu oraz w siedzibie Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45262690-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie ustala szczegółowych kryteriów weryfikacji predyspozycji Wykonawcy ani poziomu minimalnego uznawania zdolności wykonawców do realizacji zamówienia w zakresie warunków wskazanych w art. 22 ust. 1b pkt 1 ustawy Pzp. (w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia działalności zawodowej)
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) formularz ofertowy; 2) pełnomocnictwo - jeżeli dotyczy; 3) zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych (jeżeli dotyczy)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach