Przetargi.pl
dostawa art. mrożonych, ryb, warzyw, owoców, kiszonek i ziemniaków na potrzeby Technikum Lesnego w Tucholi

Technikum Leśne w Tucholi im. Adama Loreta ogłasza przetarg

 • Adres: 89-500 Tuchola, ul. Nowodworskiego
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 523 348 661 , fax. 523 348 665
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Technikum Leśne w Tucholi im. Adama Loreta
  ul. Nowodworskiego 9
  89-500 Tuchola, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 523 348 661, fax. 523 348 665
  REGON: 34034374500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tltuchola.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: szkoła podległa resortowi

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawa art. mrożonych, ryb, warzyw, owoców, kiszonek i ziemniaków na potrzeby Technikum Lesnego w Tucholi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  dostawa art. mrożonych, ryb, warzyw, owoców, kiszonek i ziemniaków. Zamawiający podzielił zamówienie na następujące 4 części, z których każda część będzie traktowana oddzielnie
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15330000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie;
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Formularz oferty cenowej wraz z formularzami asortymentowo-cenowymi

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach