Przetargi.pl
Przebudowa dróg na terenie Gminy Brześć Kujawski - IV ETAP

Gmina Brześć Kujawski ogłasza przetarg

 • Adres: 87-880 Brześć Kujawski, pl. Władysława Łokietka 1
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 54 231 63 10 , fax. 54 231 63 24
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Brześć Kujawski
  pl. Władysława Łokietka 1
  87-880 Brześć Kujawski, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 54 231 63 10, fax. 54 231 63 24
  REGON: 91086681500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.brzesckujawski.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa dróg na terenie Gminy Brześć Kujawski - IV ETAP
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa dróg na terenie Gminy Brześć Kujawski - IV ETAP, w tym: Część 1. Rozbudowa drogi gminnej nr 190419C (ul. Akacjowa) polegająca na budowie chodnika i remoncie nawierzchni w m. Wieniec. Zakres robót obejmuje: wykonanie jednostronnego chodnika dla pieszych o szerokości 1,50 m. Chodnik oddzielony będzie od jezdni krawężnikiem betonowym i opaską szerokości min. 50, w której zlokalizowany będzie ściek uliczny lub przykrawężnikowy. Realizacja zadania obejmuje także montaż ścieków odwodnieniowych, profilowanie istniejących rowów, montaż płyt ażurowych na skarpach, wykonanie murka oporowego z elementów prefabrykowanych typu L, montaż barierek U-11a oraz remont zjazdów w granicach pasa drogowego. Szerokość projektowanej drogi na dowiązaniu do mostu wynosić będzie 6,80 m, na pozostałym odcinku szerokość drogi pozostanie bez zmian. W celu poprawy warunków bezpieczeństwa drogowego, projekt obejmuje również budowę w istniejącym pasie drogowym oświetlenia drogowego - 7 szt. lamp. Część 2. Przebudowa dróg gminnych: ulicy Nowej (191517C) i Królewskiej (191532C) oraz odcinek drogi bez numeru w Brześciu Kujawskim. Zakres robót obejmuje: wykonanie nakładki asfaltowej na istniejącą konstrukcję - 8500,00 m2; wymiana nawierzchni chodnika - 1500,00 m2; budowa zjazdów z kostki brukowej betonowej - 300,00 m2; budowa zatok postojowych oraz poszerzenie - 620,00 m2; budowa wyniesionych przejść dla pieszych - 80,00 m2; ułożenie krawężnika betonowego 15x30 wyniesionego na 12 cm - 780,00 mb; ułożenie krawężnika betonowego 15x22 wyniesionego na 2 cm - 420,00 mb; ułożenie opornika betonowego 12x25 wtopionego - 430,00 mb; ułożenie obrzeża betonowego 8x30 - 480,00 mb. Niweleta została dopasowana do terenu istniejącego. Woda opadowa za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych zostanie odprowadzona do istniejącej kanalizacji deszczowej. Termin wykonania (maksymalna data zakończenia robót): Część 1. ul. Akacjowa w Wieńcu - 10.12.2019r.; Część 2. ul. Nowa - 10.12.2019r.; Królewska w Brześciu Kujawskim - 30.06.2020r. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy PZP, Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wszystkich osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, obejmujące bezpośrednie, fizyczne wykonanie wszystkich drogowych robót budowlanych. Termin płatności: 30 dni przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności (MPP). Okres gwarancji: minimum 48 miesięcy oraz okres rękojmi wydłużony o 1 miesiąc ponad okres gwarancji. Jednocześnie Zamawiający wskazuje 84-miesięczny maksymalny okres gwarancji (Gmax).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233220-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 34 000.00 zł
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów .Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana w oparciu o złożone oświadczenie (załącznik nr 1 do SIWZ) na zasadzie spełnia/nie spełnia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz oferty - Wykonawca jest zobowiązany złożyć formularz oferty zgodny z załączonym do SIWZ wzorem. 2. Kosztorys ofertowy - Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia kosztorysu ofertowego zawierającego wycenę wszystkich pozycji występujących w załączonych do SIWZ kosztorysach. Brak wypełnienia i określenia wartości w pozycji kosztorysu bądź samowolne wprowadzanie nowych pozycji do kosztorysu spowoduje odrzucenie oferty. 3. Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę. Podmioty zagraniczne: 1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 2. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument "Informacja z Krajowego Rejestru Karnego" składa dokument "Informacja z odpowiedniego rejestru lub inny równoważny dokument", w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby, wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Inne dokumenty: 1. Zobowiązanie podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których Wykonawca polega, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 2. Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach