Przetargi.pl
Dostawy oleju napędowego i benzyny bezołowiowej do pojazdów Gminy Miasta Kowal

Gmina Miasto Kowal ogłasza przetarg

 • Adres: 87-820 Kowal, ul. Piwna
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 54 2841255, 2842026 , fax. 542 842 231
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Kowal
  ul. Piwna 24
  87-820 Kowal, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 54 2841255, 2842026, fax. 542 842 231
  REGON: 91086678400000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy oleju napędowego i benzyny bezołowiowej do pojazdów Gminy Miasta Kowal
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są dostawy oleju napędowego w ilości 90 tys. litrów i benzyny bezołowiowej 20 tys. litrów do pojazdów Gminy Miasta Kowal. Szczegóły w załączniku nr 7 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09134100-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, tj. koncesję na obrót paliwami ciekłymi zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne ( t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 755 z późn. zm.). Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wypełniony formularz ofertowy, pisemne zobowiązanie - jeżeli dotyczy, pełnomocnictwo - jeżeli dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach