Przetargi.pl
Termomodernizacja budynków świetlic wiejskichoraz budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych w podziale na 3 zadania

Gmina Włocławek ogłasza przetarg

 • Adres: 87-800 Włocławek, Królewiecka
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 0-54 230 53 00; 230 53 37, , fax. 054 230 53 53
 • Data zamieszczenia: 2019-06-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Włocławek
  Królewiecka 7
  87-800 Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 0-54 230 53 00; 230 53 37, , fax. 054 230 53 53
  REGON: 91086690400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gmina.wloclawek.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Termomodernizacja budynków świetlic wiejskichoraz budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych w podziale na 3 zadania
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie termomodernizacji budynków świetlicy wiejskich w podziale na następujące zadania: ZADANIE I - Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Koszanowie, ZADANIE II – Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Poddębicach, ZADANIE III – Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Modzerowo. 3.3. ZADANIE I - Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Koszanowie Podstawowy zakres prac: • docieplenie ścian,• docieplenie dachu • wymiana drzwi wejściowych 2 kpl.• wykonanie opaski • remont schodów istniejących 2 kpl. i balustrady • podjazd dla niepełnosprawnych • chodnik wraz z opaską • montaż elektrycznego podgrzewacza wody • uzupełnienie ścianek • naprawa przykuć ścian • daszki nad wejściem 3.4. ZADANIE II - Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Poddębicach Podstawowy zakres prac ; docieplenie ścian • docieplenie dachu • wymiana drzwi wejściowych od frontu, • opaska wokół budynku • remont schodów • naprawa tynków • podmurowanie kominów 3.5. ZADANIE III- Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Modzerowie 1) Zakres robót – roboty rozbiórkowei: • istniejąca rampa ze schodami • daszek nad rampą • schody rampy • podszycie dachu z papy wraz z obróbkami 2) Zakres robót – docieplenie: • stropodach - styropapa wraz z obróbkami • ściany – styropian w technologii lekka - mokra • obróbki dachowe i parapety zewnętrzne okienne • wymiana drzwi wejściowych • budowa podjazdu dla niepełnosprawnych• instalacja odgromowa • podgrzewacz ciepłej wody. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp. wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia w rozumieniu przepisów art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy” (Dz. U. z 2018 r. poz. 917),: „Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem Zamawiający ustawy wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę osób wykonujących niezbędne czynności w zakresie realizacji zamówienia tj. roboty tynkarskie i roboty malarskie (czynności szczegółowe określone w przedmiarze robót).3.12. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań oraz sankcje z tytułu niespełnienia wymagań, o których mowa w 29 ust. 3a ustawy szczegółowo określono we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45262690-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: - Zamawiający nie ustala szczegółowych kryteriów weryfikacji predyspozycji Wykonawcy ani poziomu minimalnego uznawania zdolności wykonawców do realizacji zamówienia w zakresie warunków wskazanych w art. 22 ust. 1b pkt 1 ustawy Pzp (w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia działalności zawodowej)
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) formularz oferty - zgodnie z treścią zał. nr 1 do SIWZ, wraz z tabelami wynagrodzenia ryczałtowego. Tabela wynagrodzenia ryczałtowego z rozbiciem na poszczególne elementy zadania/rodzaje robót (załącznik do wzoru umowy). Tabela na etapie badania i oceny ofert będzie pełniła funkcje wyłącznie informacyjną. 2) oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy pzp - zgodnie z treścią załącznika nr 2 do SIWZ; 3) oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy pzp - zgodnie z treścią załącznika nr 3 do SIWZ; 4) pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy), 5) zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach