Przetargi.pl
Budowa przyłącza gazowego do budynków użyteczności publicznej przy ul. Włocławskiej w Piotrkowie Kujawskim wraz z budową wewnętrznej instalacji gazowej.

Miasto i Gmina Piotrków Kujawski ogłasza przetarg

 • Adres: 88-230 Piotrków Kujawski, Kościelna
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 542 655 123, , fax. 542 655 112
 • Data zamieszczenia: 2019-06-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto i Gmina Piotrków Kujawski
  Kościelna 1
  88-230 Piotrków Kujawski, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 542 655 123, , fax. 542 655 112
  REGON: 91086666600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.piotrkowkujawski.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa przyłącza gazowego do budynków użyteczności publicznej przy ul. Włocławskiej w Piotrkowie Kujawskim wraz z budową wewnętrznej instalacji gazowej.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą: Budowa przyłącza gazowego do budynków użyteczności publicznej przy ul. Włocławskiej w Piotrkowie Kujawskim wraz z budową wewnętrznej instalacji gazowej w zakres których wchodzi wykonanie m.in. : 1. Roboty budowlane: - Rusztowania na czas wykonania prac - Fundament pod ścianę - Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe - Wykonanie stanu surowego - Wykonanie ścianki oporowej i roboty zewnętrzne związane z zadaszeniem, naprawa schodów - Roboty wykończeniowe - Malowanie i tynkowanie wewnętrzne 2. Instalacja gazowa: - Instalacja gazowa zewnętrzna - Instalacja gazu wewnętrzna - Detekcja gazu - Roboty budowlane 3. Kotłownia: - ROBOTY DEMONTAŻOWE - MONTAŻ URZĄDZEŃ W KOTŁOWNI - ROBOTY MONTAŻOWE INSTALACYJNE - INSTALACJE KANALIZACYJNE - WENTYLACJA - URUCHOMIENIA I PRÓBY - PODŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE - INNE ROBOTY 4. Zapewnienie obsługi geodezyjnej oraz wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej 5. Przygotowania dokumentacji powykonawczej wszystkich instalacji i robót 6. Po wykonaniu kotłowni zgłoszenie do Urzędu Dozoru Technicznego wszystkich elementów podlegających kontroli przez ten Organ oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych zgód bądź decyzji upoważniających Zamawiającego do uruchomienia kotłowni. 7. Prace przy wykonywaniu przyłącza gazu winny być odbierane przy udziale inspektorów Polskiej Spółki Gazownictwa (PSG). 2. Standardy jakościowe Standardy jakościowe zostały określone w treści specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz projekcie budowlanym. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. Gwarancja jakości na materiały i roboty budowlane. Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane na okres wskazany w formularzu oferty. Minimalny okres gwarancji i rękojmi wynosi 36 miesięcy, maksymalny okres gwarancji i rękojmi wynosi 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. UWAGA! Zamawiający dołożył wszelkich starań, aby w opisie przedmiotu zamówienia nie znalazła się żadna nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu. Jeśli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia, wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, ma ona wyłącznie charakter informacyjny. Zamawiający – w odniesieniu do wskazanych wprost w dokumentacji przetargowej parametrów, czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio towar bądź produkt – dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w ww. dokumentacji. Jako rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych, a znajdujących się w dokumentacji. Jeżeli Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w dokumentacji, ale nie podaje minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały – Wykonawca obowiązany jest zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadający się funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania (arg. na podstawie sentencji wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 14 października 2013 r. [sygn. akt: KIO 2315/13]). Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy PZP, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Nazwą własną jest nazwa, pod którą oznaczany przez nią przedmiot występuje (lub występowałby) zarówno w Polsce, jak i w innych krajach. Uwagi końcowe 1. Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlaną i polskimi normami. 2. Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy z materiałów własnych. 3. Zastosowane materiały powinny spełniać wymogi prawa budowlanego i pozostawać w zgodności z Polskimi Normami lub aprobatami technicznymi. 4. Wartość materiałów użytych do realizacji inwestycji jest objęta ceną wykonania zamówienia. 5. Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia określa SIWZ dokumentacja projektowa, SSTiWR oraz załączony przedmiar robót i kosztorys ofertowy. 6. Okres gwarancji na wykonane roboty ( materiały i robociznę) wynosił będzie tyle miesięcy ile wybrany wykonawca wskaże w złożonej ofercie, nie mniej jednak niż 36 miesiące od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu odbioru końcowego. 7. Wyłoniony w postępowaniu przetargowym Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy przedłoży Zamawiającemu kosztorys ofertowy. 3. Podwykonawcy Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania ewentualnych podwykonawców jak za własne. 4. Oferty częściowe - OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 5. Oferty wariantowe Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 6. Zamówienia uzupełniające Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP – do 10% zamówienia podstawowego. 7. Wspólny Słownik Zamówień CPV 45.21.00.00-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków 45.33.30.00-0 - Roboty instalacyjne gazowe 45.23.11.10-9 - Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów 45.23.20.00-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 45.30.00.00-0 - Roboty instalacyjne w budynkach 8. Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę Zamawiający, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy PZP, wymaga, aby wszystkie osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1* ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, zostały zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. Wykonawca lub podwykonawca zatrudni wyżej wymienione osoby na okres realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby. *art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. – Kodeks pracy: „Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem”. 9. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: Zamawiający nie wskazuje warunków dla powyższego wymagania. 10. Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy PZP, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań Zamawiający w trakcie realizacji zamówienia ma prawo do kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagania wskazanego w pkt. 8 i 9, w szczególności poprzez zlecenie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy lub poprzez żądanie przedłożenia do wglądu dokumentów potwierdzających zatrudnienie ww. osób na umowę o pracę. W przypadku, gdy wynik kontroli wykaże brak zatrudnienia ww. osób na umowę o pracę Zamawiający naliczy kary umowne, których wysokość została szczegółowo określona we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych zapisów zobowiązujących do zatrudnienia ww. osób na umowę o pracę oraz zapisów umożliwiających Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli sposobu wykonania tego obowiązku.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45210000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości: 8.000,00 PLN (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium może być wniesione w: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim BS Piotrków Kujawski nr 07 9551 0002 0000 0101 2003 0011 z dopiskiem : „Wadium na: Budowa przyłącza gazowego do budynków użyteczności publicznej przy ul. Włocławskiej w Piotrkowie Kujawskim wraz z budową wewnętrznej instalacji gazowej. Kopię dowodu przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. 4. Wadium w formie poręczeń i gwarancji, o których mowa w pkt. 2 ppkt 2-5 powinno jako beneficjenta wskazywać Miasto i Gminę Piotrków Kujawski, 88-230 Piotrków Kujawski, ul. Kościelna 1 5. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w pkt. 3, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 6. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 1) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; 2) innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego w kasie Urzędu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski a kopię dołączyć do oferty. Wadium wniesione przez jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie uważa się za wniesione prawidłowo. 7. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP. 8. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 9. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający odstąpił od określenia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz oferty, 2.Dowód wpłacenia wadium 3. Pełnomocnictwo ( jeśli dotyczy), 4. Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia(jeśli dotyczy).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach