Przetargi.pl
Termomodernizacja częściowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Izbicy Kujawskiej wraz z remontem istniejących schodów zewnętrznych

Gmina Izbica Kujawska ogłasza przetarg

 • Adres: 87-865 Izbica Kujawska, ul. Marszałka Piłsudskiego
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 542 865 009 , fax. 542 865 009
 • Data zamieszczenia: 2019-06-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Izbica Kujawska
  ul. Marszałka Piłsudskiego 32
  87-865 Izbica Kujawska, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 542 865 009, fax. 542 865 009
  REGON: 91086685000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.izbicakuj.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Termomodernizacja częściowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Izbicy Kujawskiej wraz z remontem istniejących schodów zewnętrznych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: „Termomodernizacja częściowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Izbicy Kujawskiej wraz z remontem istniejących schodów zewnętrznych” Zakres przebudowy obejmuje: Przedmiotem postępowania jest termomodernizacja częściowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Izbicy Kujawskiej wraz z remontem istniejących schodów zewnętrznych Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego: 1. docieplenie ścian zewnętrznych budynku (elewacja frontowa) styropianem gr. 10 cm (lambda 0,031 W/(m•k)) a węgarków przyokiennych styropianem gr. 3 cm; 2. docieplenie ścian zewnętrznych budynku (elewacja frontowa), wymagających szczególnej ochrony ppoż (miejsce styku z sąsiednimi budynkami, na ścianach równoległych do sąsiednich budynkuów) wełną mineralną gr. 10 cm (lambda 0,031 W/(m•k)); 3. docieplenie cokołu budynku płytami XPS gr. 10 cm; 4. wymiana 5 szt. okien zewnętrznych na nowe; 5. remont istniejących schodów zewnętrznych - rozbiórka istniejących okładin, profilowanie geometrii schodów i wykonanie nowych okładzin; 6. demontaż, wymiana na nowe rynien i rur spustowych na elewacji objętej projektem - przy montażu należy uwzględnić grubość warstwy docieplenia; 7. demontaż i wykonanie obróbek blacharskich parapetów oraz attyk; 8. skucie detali architektonicznych gzymsów i ich odtworzenie po dociepleniu elewacji budynku; 9. wykonanie izolacji wodnej pionowej na cokole budynku; 10. boniowanie; 11. malowanie kominów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie: Oświadczenia własnego, o którym mowa w rozdziale 7 SIWZ.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez Wykonawcę (zał. nr 2 do SIWZ) Pełnomocnictwo . Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania na potrzeby realizacji zamówienia - zobowiązanie powinno być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania tych podmiotów i należy złożyć wraz z ofertą. (zał. nr 10 do SIWZ).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach