Przetargi.pl
Termomodernizacja budynku mieszkalnego, leśniczówki lesnictwa Boleslawiec - etap I

Nadleśnictwo Bolesławiec ogłasza przetarg

 • Adres: 59-700 Bolesławiec, ul. M. Brody
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 757 323 616 , fax. 757 322 421
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Bolesławiec
  ul. M. Brody
  59-700 Bolesławiec, woj. dolnośląskie
  tel. 757 323 616, fax. 757 322 421
  REGON: 93102388828001
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.boleslawiec.wroclaw.lasy.gov.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Termomodernizacja budynku mieszkalnego, leśniczówki lesnictwa Boleslawiec - etap I
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w Bolesławcu przy ulicy Jeleniogórskiej 16. Dane techniczne budynku: • powierzchnia netto - 239,86 m2 • powierzchnia zabudowy – 127,84 m2 • wymiary budynku parteru 13,90 x 11,27 m • liczba kondygnacji podziemnych - 1 • liczba kondygnacji nadziemnych - 2 Podstawowy zakres robót: • docieplenie ścian zewnętrznych parteru i piętra od wewnątrz • docieplenie dachu • wymiana stolarki okiennej • modernizacja instalacji grzewczej • modernizacji instalacji wod-kan • modernizacja kotłowni • przebudowa ganku • przebudowa komina • modernizacja instalacji elektrycznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony jest w przedmiarze robót - załącznik nr 9 do SIWZ, oraz dokumentacji projektowej – załącznik nr 8 do SIWZ. UWAGA!!! Dokumentacja projektowa obejmuje swoim zakresem roboty które będą realizowane w ramach niniejszego zamówienia, oraz roboty które będą przedmiotem odrębnego postępowania – etapu II. Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty zestawione w przedmiarze robót - załącznik nr 9 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany do wyceny swojej oferty w oparciu o przedmiar robót, oraz informacje przedstawione w dokumentacji projektowej odnoszące się do robót zestawionych w przedmiarze.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45210000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 6 000 PLN (słownie złotych: sześć tysięcy złotych i 00/100). 2.Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: 1)pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: BGŻ BNP Paribas S.A. Nr konta 68 2030 0045 1110 0000 0082 4060 (w tytule przelewu należy wpisać: WADIUM TERMO S.270.17.2019) 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3)gwarancjach ubezpieczeniowych; 4)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 359 ze zm.). 3.Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą. 4.W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 Pzp. 5.Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium. 6.Wadium wniesione w formie gwarancji (bankowej czy ubezpieczeniowej) musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu - dochodzenie roszczenia z tytułu wadium wniesionego w tej formie nie może być utrudnione. Dlatego w treści gwarancji powinna znaleźć się klauzula stanowiąca, iż wszystkie spory odnośnie gwarancji będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich, chyba, że wynika to z przepisów prawa. 7.Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany w ust. 2 pkt 1 rachunek bankowy Zamawiającego, najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. 8.Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem. 9.Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1-2 i 4 Pzp. 10.Zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 Pzp Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadku gdy: 1)Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana: a)odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b)nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c)Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 2)Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Formularz ofertowy. Formularz ofertowy składają wszyscy Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu. 2)Potwierdzenie wniesienia wadium. Potwierdzenie wniesienia wadium składają wszyscy wykonawcy wraz ofertą. 3)Kosztorys ofertowy (ceny jednostkowe wszystkich pozycji wynikających z przedmiaru robót wraz z tabelą wartości elementów scalonych, zestawieniem robocizny, materiałów i sprzętu. Kosztorys ofertowy składa jedynie wykonawca którego oferta została najwyżej oceniona, w terminie wskazanym przez zamawiającego - nie krótszym niż 5 dni, określonym w wezwaniu wystosowanym przez zamawiającego do wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach