Przetargi.pl
Wykonanie robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym pn.: "Restauracja obiektów zabytkowej Palmiarni w Wałbrzychu - etap II" w zakresie

Gmina Wałbrzych ogłasza przetarg

 • Adres: 58-300 Wałbrzych, Pl. Magistracki
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 074 6655153, 6655154, , fax. 746 655 155
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wałbrzych
  Pl. Magistracki 1
  58-300 Wałbrzych, woj. dolnośląskie
  tel. 074 6655153, 6655154, , fax. 746 655 155
  REGON: 57959500000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.um.walbrzych.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym pn.: "Restauracja obiektów zabytkowej Palmiarni w Wałbrzychu - etap II" w zakresie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Restauracja obiektów zabytkowej Palmiarni w Wałbrzychu – etap II” w zakresie wykonania przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej. Zakres prac do wykonania obejmuje wykonanie następujących robót budowlanych oraz czynności: 1) wykonanie przyłącza wodociągowego, 2) wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej, 3) odbudowa i naprawa nawierzchni drogi i parkingu po wykonanych robotach, 4) pozostałe roboty wynikające z dokumentacji projektowej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki jego realizacji Zamawiający określił w: projekcie umowy (Załącznik nr 6 do SIWZ); dokumentacji projektowej opracowanej przez Zespół Projektowo – Inwestycyjny Kontrapunkt V – projekt z siedzibą przy ul. Zabłocie 39, 30-701 Kraków, Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, Przedmiarach robót w formie formularzy wyceny (Załącznik nr 7 do SIWZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium może być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110 ze zm.), zwanej dalej „ustawą o utworzeniu PARP”. 3. Złożenie wadium w innej formie niż pieniężna musi być czynnością jednostronnie zobowiązującą. Wadium w formie innej niż pieniężna musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu. 4. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji/poręczenia, gwarancja/poręczenie musi być gwarancją/poręczeniem nieodwołalną/ym, bezwarunkową/ym i płatną/ym na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzoną/ym zgodnie z obowiązującym prawem. Powinna/o ona/o zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) / poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib, b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem, c) kwotę gwarancji/poręczenia, d) termin ważności gwarancji/poręczenia (z zastrzeżeniem, aby gwarant/poręczyciel miał obowiązek wypłacenia Zamawiającemu kwoty wadium o ile tylko przesłanka zatrzymania wadium zaistnieje w okresie związania ofertą. e) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające następujące lub analogicznie brzmiące oświadczenie: „Zobowiązujemy się nieodwołalnie i bezwarunkowo wypłacić Państwu/Beneficjentowi całą kwotę zobowiązania na pierwsze żądanie wraz z oświadczeniem, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia zaszły okoliczności uzasadniające zatrzymanie przez Zamawiającego wadium na podstawie art. 46 ust. 4a lub 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986)”. 5. W przypadku wadium wnoszonego w formie poręczenia Zamawiający wymaga, aby poręczenie miało charakter solidarny. Zamawiający nie dopuszcza możliwości, aby poręczenie miało charakter subsydiarny. 6. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek Zamawiającego: Urząd Miejski w Wałbrzychu, Bank PKO BP – 60 1020 3668 0000 5302 0430 0984 z adnotacją: „Wpłata wadium – nr sprawy: BZP.271.56.2019 7. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu za skutecznie wniesione Zamawiający uzna wadium, które w oznaczonym terminie w dniu otwarcia ofert znajduje się na rachunku Zamawiającego. Zaleca się dołączenie dokumentu (kopii dokumentu) potwierdzającego wpłatę wadium. 8. W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniężna oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy przekazać Zamawiającemu przed upływem terminu składania ofert. 9. W przypadku dokonywania przez Wykonawcę wpłaty wadium na rachunek Zamawiającego za pośrednictwem systemów płatności internetowych pośredniczących w dokonywanych transakcjach bankowych w celu prawidłowego wniesienia wadium zaleca się w tytule przelewu wskazanie osoby / nazwy firmy dokonującej wpłaty wadium oraz jej adresu. 10. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 11. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy. 12. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku (zatrzymania) oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zgodnie ze stanowiskiem Urzędu Zamówień Publicznych, wyrażonym w odpowiedziach na pytania dotyczące znowelizowanych przepisów ustawy, zamieszczonym na stronie Urzędu Zamówień Publicznych, w przypadku, gdy w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta Wykonawca nie ma obowiązku złożenia ww. oświadczenia. 1) Oferta musi zawierać: a) „Formularz oferty”, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do SIWZ, b) oświadczenia i dokumenty, o których mowa w rozdziale VI pkt 1 SIWZ, c) dokument, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy; jeśli ofertę podpisuje pełnomocnik – dokument pełnomocnictwa oraz dokument, z którego wynika uprawnienie dla osoby udzielającej pełnomocnictwa, do dokonania takiej czynności, jeżeli takie umocowanie nie wynika z dokumentów ogólnie dostępnych w bazach CEiDG lub KRS.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia– pełnomocnictwo rodzajowe do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, d) Przedmiar robót - formularz wyceny. 2) Zaleca się złożenie wraz z ofertą potwierdzenia wniesienia wadium, zgodnie ze wskazaniami rozdziału VIII SIWZ (jeżeli dotyczy).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: tak

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach