Przetargi.pl
Rozbudowa oświetlenia ulicznego - ul.Drzymały w Lubinie

Gmina Miejska Lubin - Urząd Miejski w Lubinie ogłasza przetarg

 • Adres: 59-300 Lubin, ul. Kilińskiego
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 76 7468129, 7468277 , fax. 767 468 287
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Lubin - Urząd Miejski w Lubinie
  ul. Kilińskiego 10
  59-300 Lubin, woj. dolnośląskie
  tel. 76 7468129, 7468277, fax. 767 468 287
  REGON: 39064753500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.um-lubin.dolnyslask.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa oświetlenia ulicznego - ul.Drzymały w Lubinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Drzymały w Lubinie. Zakres rzeczowy obejmuje budowę linii kablowej i 7 sztuk słupów, na których należy zamontować 8 nowych opraw oświetleniowych. Oprawy muszą być zarządzane i sterowane centralnie. W Specyfikacji Technicznej oraz w Dokumentacji Projektowej w oparciu o wskazane tam przez Zamawiającego parametry techniczne i jakościowe , Projektant dobrał odpowiednie rozwiązania. Zastosowane przez Wykonawcę rozwiązania nie musza być tożsame z rozwiązaniem zaproponowanym przez projektanta, ale muszą być zgodne z parametrami technicznymi i jakościowymi zawartymi w dokumentacji projektowej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45316000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta złożona do przedmiotowego postępowania musi być zabezpieczona wadium w kwocie 2 000,00 PLN. Wadium musi zostać wniesione najpóźniej przed upływem terminu składania ofert i obejmować cały okres związania ofertą.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zobowiązanie innego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji swoich zasobów na potrzeby realizacji przedmiotowego zamówienia – (jeżeli dotyczy). 2. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy PZP.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach