Przetargi.pl
Usługę sukcesywnego zakupu oleju napędowego (ON), płynów do spryskiwaczy oraz olejów samochodowych w systemie sprzedaży bezgotówkowej przy użyciu kart paliwowych dla pojazdów nowopowstałych Dziennych Domów Pomocy funkcjonujących w strukturze Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu.

Miejskie Centrum Usług Socjalnych ogłasza przetarg

 • Adres: 54-131 Wrocław, ul. Mączna
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 713 769 950 , fax. 713 769 905
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejskie Centrum Usług Socjalnych
  ul. Mączna 3
  54-131 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 713 769 950, fax. 713 769 905
  REGON: 93268454000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.mcus.pl/zamowienia-publiczne/powyzej-30-000-euro.html

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługę sukcesywnego zakupu oleju napędowego (ON), płynów do spryskiwaczy oraz olejów samochodowych w systemie sprzedaży bezgotówkowej przy użyciu kart paliwowych dla pojazdów nowopowstałych Dziennych Domów Pomocy funkcjonujących w strukturze Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa sukcesywnego zakupu oleju napędowego (ON), płynów do spryskiwaczy oraz olejów samochodowych w systemie sprzedaży bezgotówkowej przy użyciu kart paliwowych dla pojazdów nowopowstałych Dziennych Domów Pomocy funkcjonujących w strukturze Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu. 2. Przedmiotem zamówienia są usługi oznaczone kodem CPV 23000000-7 produktyi paliwa z ropy naftowej, CPV 63226000-9 – usługi tankowania pojazdów. 3. Zamawiający szacuje, że ilość zakupionego oleju napędowego w okresie objętym zamówieniem wyniesie 24 640 litry. 4. Zakup oleju napędowego (ON), płynów do spryskiwaczy oraz olejów samochodowych w systemie sprzedaży bezgotówkowej przy użyciu kart paliwowych będzie dokonywany na potrzeby pojazdów nowopowstałych Dziennych Domów Pomocy przy: ul. Karmelkowej 25, ul. Semaforowej 5 (DDP nr 2) oraz ul. Skoczylasa 8.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 23000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi wydaną na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755 i 730).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zapis ten nie ma zastosowania w przypadku, gdy zostanie złożona tylko jedna oferta. 2) Pełnomocnictwo w przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach