Przetargi.pl
Modernizacja budynku zaplecza sportowego przy stadionie w Stroniu Śląskim.

Gmina Stronie Śląskie ogłasza przetarg

 • Adres: 57-550 Stronie Śląskie, ul. Kościuszki
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 748 117 719 , fax. 74 811 77 32
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Stronie Śląskie
  ul. Kościuszki 55
  57-550 Stronie Śląskie, woj. dolnośląskie
  tel. 748 117 719, fax. 74 811 77 32
  REGON: 89071816500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.stronie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja budynku zaplecza sportowego przy stadionie w Stroniu Śląskim.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zadanie obejmuje modernizację pomieszczeń budynku zaplecza sportowego przy stadionie sportowym w Stroniu Śląskim. Inwestycja realizowana jest w etapach. Wcześniej wykonano termomodernizację budynku z wymianą zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej oraz modernizację kotłowni. W kolejnym etapie modernizowane będą pomieszczenia wewnątrz budynku. 2. Modernizacja polegać będzie na: - wykonaniu podejść do nowych odbiorników oraz wymianie przyborów i instalacji wod-kan, - wykonaniu nowej instalacji elektrycznej rozprowadzonej od wcześniej wykonanych tablic wewnętrznych (w części szatniowej i mieszkaniowej) wraz wymianą opraw oświetleniowych (w części klubowej), - rozebraniu fragmentów ścian i wykuciu nowych otworów drzwiowych, - rozebraniu okładzin ścian, posadzek i skuciu uszkodzonych tynków, - wykonanie nowych posadzek terakotowych (ok. 120 m2), - wykonanie nowych okładzin ścian płytkami ceramicznymi (ok. 85 m2), - przecieranie, naprawa, uzupełnienie i wykonanie nowych tynków (nowe ściany), - montaż nowej stolarki drzwiowej wewnętrznej, - wykonanie robót malarskich (ściany ok.330 m2, sufity ok. 120 m2) Szczegółowo zakres robót określa opracowanie techniczne remontu budynku szatniowego (załącznik nr 9), STWiOR (załącznik nr 10) oraz przedmiary robót (załączniki nr 11 i 12) stanowiący materiał pomocniczy do oszacowania ceny ofertowej Wykonawcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 2 000 PLN.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Nie dotyczy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach