Przetargi.pl
Budowa Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach Krzelów i Orzeszków na terenie gminy Wińsko

Gmina Wińsko ogłasza przetarg

 • Adres: 56-160 Wińsko, Plac Wolności
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 380 42 00, , fax. 713 898 366
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wińsko
  Plac Wolności 2
  56-160 Wińsko, woj. dolnośląskie
  tel. 71 380 42 00, , fax. 713 898 366
  REGON: 93193496300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.winsko.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach Krzelów i Orzeszków na terenie gminy Wińsko
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Nazwa zadania: „Budowa Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach Krzelów i Orzeszków na terenie gminy Wińsko” Zamówienie będzie współfinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu rozwoju małej architektury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym 2) Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie dwóch Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach: Krzelów dz. nr. 243 w Wińsku oraz dz. nr 688/3 w Orzeszkowie. 3) Głównym celem realizacji zadania jest wykonanie prac budowlanych polegających na zagospodarowaniu działek i uformowaniu nawierzchni na potrzeby infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarta Strefa Aktywności (OSA) zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Sportu i Turystyki. 4) Szczegółowy zakres zamówienia, stanowiący opis przedmiotu zamówienia określony został za pomocą: a) Projektu zagospodarowania Otwartej Strefy Aktywności dla dz. nr 243 w Krzelowie, b) Projektu zagospodarowania Otwartej Strefy Aktywności dla dz. Nr 688/3 w Orzeszkowie. Zamawiający zastrzega, że przedstawione Projekty zagospodarowania terenu są zestawieniem robót i materiałów sporządzonym w celu określenia ogólnego zakresu robót, lecz ze względu na charakter inwestycji wskazane jest, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w celu prawidłowego przygotowania oferty. 5) Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy, Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: roboty ziemne oraz montażowe. 6) W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 5) czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzania spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 7) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 5) czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzającego opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; d) poświadczoną za zgodność oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochroną danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 8) Wykonawca przy realizacji robót budowlanych w ramach zaoferowanej ceny ofertowej zobowiązuje się: a) zorganizować i zagospodarować plac budowy wraz z zapleczem budowy, budową dojazdu, doprowadzeniem mediów dla potrzeb placu budowy i odprowadzeniem ścieków; b) zapewnić energię elektryczną i wodę dla potrzeb budowy; c) utrzymywać porządek w trakcie realizacji prac oraz systematycznie porządkować miejsce wykonywania prac budowlanych; d) prowadzić nadzór nad mieniem budowy; e) składować, wywozić i utylizować odpady; f) wykonywać niezbędne próby, badania, uzgodnienia nadzorów i odbiorów z użytkownikami infrastruktury; g) opracować dokumentację powykonawczą (1 egz.); h) przywrócić do stanu pierwotnego place, drogi dojazdowe i pozostały teren w obrębie budowy po zakończeniu prac; i) usuwać niezwłocznie w sposób docelowy wszelkie szkody i awarie spowodowane przez Wykonawcę w trakcie realizacji robót; j) uregulować roszczenia wobec osób prywatnych z tytułu prowadzenia prac budowlanych i wszelkich szkód powstałych podczas tych robót na działkach będących ich własnością. k) umożliwić wstęp na teren robót przedstawicielom Zamawiającego, pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą, l) uporządkować na swój koszt teren robót i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót, m) zawrzeć odpowiednie umowy z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej; Ubezpieczeniu podlegają w szczególności: - roboty, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonywaniem robót od: ognia, huraganu i innych zdarzeń losowych; - szkody wywołane następstwami nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych; - roboty – od wartości szacunkowej określonej przez Wykonawcę w ofercie; - sprzęt transportowy oraz urządzenia i elementy zainstalowane na terenie robót przez Wykonawcę, niezbędny do wykonywania robót do wartości niezbędnej do ich ew. zastąpienia. 9) Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych; . 10) Materiały użyte do realizacji zamówienia powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w ustawie Prawo budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz projektowi budowlanemu. 11) Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną oraz inne dokumenty dotyczące dopuszczenia wyrobów do obrotu i stosowania w budownictwie. 12) Wszelkie informacje, w szczególności dane dotyczące zakresu prac budowlanych oraz opisu stanu istniejącego terenu inwestycji, udostępnione Wykonawcom w ramach SIWZ należy traktować informacyjnie jako materiał pomocniczy. Zamawiający zaleca wykonanie wizji lokalnej terenu, na którym ma zostać wykonany przedmiot zamówienia. 13) Materiały z rozbiórki (przydatne) stanowią własność Zamawiającego; 14) Wszystkie odpady powstałe w wyniku prowadzonych prac budowlanych, w tym gruz i zanieczyszczenia stanowią własność Wykonawcy i winny być usunięte poza teren budowy z zachowaniem przepisów ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.). 15) Wszystkie nazwy własne urządzeń i materiałów użyte w dokumentacji przetargowej należy traktować jako przykładowe, określające jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard i mogą być zastąpione przez inne równoważne, jednak obowiązek udowodnienia równoważności, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy, należy do Wykonawcy. Wykonawca, który będzie powoływał się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy i roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 16) Wymaga się, aby Wykonawca przed sporządzeniem oferty dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a także zdobył na własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy i wykonania zamówienia. Koszt dokonania wizji lokalnej terenu budowy ponosi Wykonawca. 17) Zamawiający zastrzega sobie prawo w trakcie realizacji zamówienia żądania od Wykonawcy przekazania Zamawiającemu zgodnie z załączonym do oferty kosztorysem uproszczonym – kosztorysu ofertowego opracowanego metodą kalkulacji szczegółowej w wersji papierowej oraz elektronicznej (w wersji ATH). 18) Zamawiający wymaga udzielenia rękojmi na wykonane roboty w wymiarze minimum 36 miesięcy od daty odbioru końcowego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach