Przetargi.pl
Termomodernizacja budynku Miejskiego Centrum Sportu i Wypoczynku w Tuszynie

Gmina Tuszyn ogłasza przetarg

 • Adres: 95-080 Tuszyn, ul. Piotrkowska
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 42 6143325 , fax. 42 6143069
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Tuszyn
  ul. Piotrkowska 2/4
  95-080 Tuszyn, woj. łódzkie
  tel. 42 6143325, fax. 42 6143069
  REGON: 59064830400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tuszyn.info.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Termomodernizacja budynku Miejskiego Centrum Sportu i Wypoczynku w Tuszynie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie z materiałów Wykonawcy robót budowlanych poprawiających charakterystykę energetyczną budynku Miejskiego Centrum Sportu i Wypoczynku ul. Noworzgowska 20, 95-080 Tuszyn, dz. nr ew. 156/5 obręb 14 Tuszyn na podstawie dokumentacji projektowej oraz Decyzji Nr 370/2016 z dnia 10.11.2016 roku zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na wykonanie robót budowlanych znak BiGN.6740.401.2016 wydanej przez Starostę Łódzkiego Wschodniego. 3. Zamawiający podzielił zamówienie „Termomodernizacja budynku Miejskiego Centrum Sportu i Wypoczynku w Tuszynie” na dwie części tj.: Część I - Termomodernizacja budynku Miejskiego Centrum Sportu i Wypoczynku w Tuszynie Część II - Modernizacja źródła ciepła 4. Krótki odpis przedmiotu zamówienia Część I - Termomodernizacja budynku Miejskiego Centrum Sportu i Wypoczynku w Tuszynie, w zakres której wchodzą m.in.: - prace przygotowawcze do docieplenia budynku takie jak: demontaż instalacji odgromowej, instalacji elektrycznej, obróbek blacharskich, opaski wokół budynku; - ocieplenie ścian zewnętrznych kondygnacji nadziemnych; - docieplenie stropodachu części niskiej; - wymiana instalacji podciśnieniowego odwodnienia dachu; - stolarka - wymiana okien i drzwi zewnętrznych; - wymiana zjeżdżalni basenowej; - prace towarzyszące dociepleniu budynku takie jak wykonanie instalacji odgromowej, instalacji elektrycznej, obróbek blacharskich, opaski wokół budynku. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według słownika CPV Główny kod CPV 45113000-2 Roboty na placu budowy Dodatkowe kody CPV 45321000-3 Izolacja cieplna 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne 45324000-4 Tynkowanie 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne. Część II – Modernizacja źródła ciepła, w zakres której wchodzą m.in.: - wykonanie robót budowlano – instalacyjnych w pomieszczeniu technicznym; - montaż pomp ciepła i kotłów gazowych; - wykonanie przyłączy cieplnych do pomp ciepła i kotłów do pomieszczenia technicznego; - montaż urządzeń w pomieszczeniu technicznym; - wykonanie instalacji gazowej; - wykonanie instalacji elektrycznej; - wymiana centrali basenowej. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według słownika CPV Główny kod CPV 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania Dodatkowe kody CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe 5. Ponadto dla realizacji każdej z części zamówienia należy uwzględnić niżej wymienione czynności i roboty oraz poniesienie kosztów z tym związanych: Dotyczy obu części zamówienia: 1) Wykonanie wszelkich niezbędnych robót przygotowawczych, towarzyszących, zabezpieczających, koniecznych do wykonania zadania i wynikających z zakresu zamówienia. 2) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi niniejszym zamówieniem przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane. 3) Zabezpieczenie terenu robót budowlanych oraz poniesienie kosztów z nim związanych. 4) Po protokolarnym przejęciu od Zamawiającego placu budowy Wykonawca ponosi, aż do chwili protokolarnego odbioru końcowego, odpowiedzialność wobec osób trzecich i Zamawiającego za przekazany teren budowy oraz za wszelkie szkody powstałe na tym terenie i w przedmiocie umowy. 5) Dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie, uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru końcowego. 6) Odtworzenie trenów zielonych po zakończeniu robót budowlanych. 7) Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, BHP, p.poż. 8) Sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej budowy - w 2 egz. w formie papierowej. 9) Przygotowanie placu zaplecza budowy wraz z dostawą wszystkich wymaganych mediów oraz dojazdów i kładek dla przejść i przejazdów na plac budowy i do zaplecza budowy, opłaty za zużytą energię elektryczną, wodę, zrzut ścieków i wód technologicznych obciążają Wykonawcę. 10) Wykonanie przejść i dojazdów do posesji zapewniających bezkolizyjny dostęp do użytkowanych obiektów. 11) Wykonawca wykona zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia terenu (wodociąg, kanalizacja, linia energetyczna) oraz usunie ewentualne kolizje istniejącego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania inwestycji. 12) Poniesienie opłat i odszkodowań za wyrządzone szkody związane z realizacją zadania. Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości. 13) Oznakowanie placu budowy w sposób zgodny z przepisami Prawa budowlanego. 14) Pisemne powiadomienie o przystąpieniu do robót gestorów sieci i uzbrojenia technicznego oraz uzgodnienie sposobu zabezpieczenia uzbrojenia kolidującego z realizowaną inwestycją. 15) Wykonanie wszelkich zaleceń wynikających z dokumentów uzgadniających dokumentację projektową, decyzji o pozwoleniu na budowę i innych wraz z poniesieniem kosztów i opłat z nich wynikających; 16) Uzyskanie na swój koszt wszelkich wymaganych obowiązującymi przepisami prawa decyzji administracyjnych, zaświadczeń, oświadczeń, uzgodnień czy też innych dokumentów niezbędnych do prowadzenia robót budowlanych i przekazania obiektu do użytkowania wraz z poniesieniem kosztów z tym związanych. 17) Sporządzenie planu BIOZ. 18) Sporządzenie instrukcji obsługi wraz ze schematami oraz regulaminów. 19) Zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt. Ubezpieczenia budowy od mogących wystąpić szkód, zdarzeń nagłych i losowych oraz od odpowiedzialności cywilnej; 20) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe i zgodne z przepisami prawa gospodarowanie odpadami powstałymi w związku z wykonywaniem przedmiotu zamówienia. Zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska i ustawy o odpadach. Koszty związane z transportem i zagospodarowaniem odpadów powstałych w wyniku prac rozbiórkowych, budowlanych i montażowych ponosi w całości Wykonawca. 21) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej umowy. 22) Wykonawca zobowiązuje się do informowania pisemnie Zamawiającego, za pośrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego: a/ o konieczności wykonania prac dodatkowych lub zamiennych, na tą okoliczność zostanie sporządzony protokół konieczności określający zakres robót oraz ich wartość (wg stawek cen z kosztorysu ofertowego), b/ o zagrożeniach, które mogą mieć ujemny wpływ na tok realizacji inwestycji, jakość robót, opóźnienie planowanej daty zakończenia robót oraz do współpracy z Zamawiającym przy opracowywaniu przedsięwzięć zapobiegających zagrożeniom. 23) Wykonawca zobowiązuje się do poniesienia ewentualnych kosztów wyłączeń i włączeń energii elektrycznej; 24) Wykonawca zobowiązuje się do zminimalizowania utrudnień w funkcjonowaniu obiektu oraz do oznakowania terenu budowy. 25) Wykonawca umożliwi wstęp na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom Zamawiającego. 26) Wykonawca zobowiązuje się poddać kontrolom dokumenty związane z realizacją niniejszej umowy oraz poddać się wizytacjom terenowym w miejscu realizacji umowy i w swojej siedzibie, prowadzonym przez upoważnionych przedstawicieli organów kontrolnych, zarówno przed rozpoczęciem realizacji inwestycji, w toku jej realizacji oraz przez okres 5 lat od dokonania ostatniej płatności; 27) Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracy. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie robót norm, określonych w odpowiednich przepisach, dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy ponosi Wykonawca. 28) Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401); 29) Przekazanie protokołów, dokumentacji oraz certyfikatów potwierdzających zastosowane materiały. 30) W okresie udzielonej przez Wykonawcę gwarancji na przedmiot zamówienia, Zamawiający wymaga prowadzenia serwisu przez Wykonawcę w ramach zaproponowanej ceny za wykonanie całości zadania. W zakresie prowadzenia serwisu zawierają się wszystkie czynności związane z okresowymi przeglądami zainstalowanych urządzeń i wymianą niezbędnych ich elementów w celu zachowania pełnego okresu gwarancyjnego. Częstotliwość wykonania przeglądów – nie rzadziej niż wynika to z DTR urządzeń. Przeglądy należy potwierdzić protokołem. Koszty przeglądów obciążać będą Wykonawcę. 31) Testowe uruchomienie wszystkich zamontowanych urządzeń wraz z przeprowadzeniem szkolenia instruktażowego obsługi tych urządzeń. Ponadto dla realizacji II części zamówienia należy uwzględnić niżej wymienione czynności i roboty oraz poniesienie kosztów z tym związanych m.in: 32) Wykonawca pozyska nowe warunki przyłączenia do sieci gazowej. 33) Przeprowadzenie rozruchu centrali przez okres minimum 7 dni kalendarzowych, zapewniającego prawidłowe funkcjonowanie wszystkich urządzeń oraz przeszkolenie personelu technicznego. 34) Wystąpienie z upoważnienia Zamawiającego i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego ze wszystkimi towarzyszącymi decyzjami, opiniami, uzgodnieniami i poniesienie wszelkich kosztów tych czynności. 35) Z upoważnienia Zamawiającego Wykonawca dokona zgłoszenia do Urzędu Dozoru Technicznego urządzeń podlegających takiemu zgłoszeniu i uzyska stosowną decyzję zezwalającą na eksploatację urządzeń, wraz z poniesieniem kosztów z tym związanych. Wszystkie materiały i urządzenia muszą być nowe, zgodne z PN-EN i PN, powinny posiadać aprobatę techniczną lub deklaracje zgodności oraz powinny posiadać atest higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny (o ile są wymagane) i zostać zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu zamówienia. Wykonawca niezwłocznie po podpisaniu umowy w uzgodnieniu z Zamawiającym sporządzi harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji zadania, oraz na żądanie Zamawiającego przedłoży niezbędne dokumenty dla potrzeb związanych z prowadzeniem i rozliczeniem wniosku o dofinansowanie. Harmonogram rzeczowo - finansowy podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej w miejscu realizacji zamówienia w celu sprawdzenia miejsca robót oraz jego otoczenia, oceny na własną odpowiedzialność, kosztów i ryzyka, czynników koniecznych do przygotowania jego oferty i podpisania umowy. Termin wizji należy uzgodnić z przedstawicielami Miejskiego Centrum Sportu i Wypoczynku w Tuszynie. 6. Wszystkie nazwy własne urządzeń i materiałów użyte w dokumentacji przetargowej należy traktować jako przykładowe, określające jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard i mogą być zastąpione przez inne równoważne, jednak obowiązek udowodnienia równoważności zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp należy do Wykonawcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45113000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: - 40.000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy zł 00/100) dla Części I zamówienia Termomodernizacja budynku Miejskiego Centrum Sportu i Wypoczynku w Tuszynie. - 35.000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy zł 00/100) dla Części II zamówienia Modernizacja źródła ciepła 2. Wadium należy wnieść się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: - pieniądzu; - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; - gwarancjach bankowych; - gwarancjach ubezpieczeniowych; - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r., poz. 310 z późn. zm.). UWAGA I Treść dokumentu gwarancyjnego powinna jednoznacznie wskazywać, że ma on charakter bezwarunkowy oraz nieodwołalny. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego prowadzony przez : Bank PEKAO S.A. O/Tuszyn 07 1240 3451 1111 0000 3031 6261 Na dowodzie wpłaty wadium należy zaznaczyć jakiego zadania wadium dotyczy - „Wadium do postępowania Termomodernizacja budynku Miejskiego Centrum Sportu i Wypoczynku w Tuszynie – część ….…... ”. Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu. W przypadku wadium wnoszonego przelewem Zamawiający uzna wadium za skutecznie wniesione, jeżeli zostanie ono uznane na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 5. W przypadku wadium wnoszonego w formach bezgotówkowych, oryginał wadium należy złożyć w kasie Urzędu Miasta w Tuszynie, ul. Piotrkowska 2/4, I piętro, przed upływem terminu składania ofert, a kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy dołączyć do oferty. Wadium wnoszone w innych formach niż w pieniądzu powinno obejmować cały okres związania z ofertą. Treść dokumentu gwarancyjnego lub poręczenia powinna jednoznacznie wskazywać, że ma on charakter bezwarunkowy oraz nieodwołalny. Z treści gwarancji lub poręczenia powinno wynikać, iż gwarant zobowiązuje się nieodwołalnie i bezwarunkowo pokryć wszelkie zobowiązania Wykonawcy wobec Zamawiającego wynikające z zapisów SIWZ dotyczących wadium, do wysokości gwarantowanej kwoty, na pierwsze żądanie Zamawiającego przedstawione gwarantowi w formie pisemnej, w okresie obowiązywania gwarancji/poręczenia. Gwarancje i poręczenia nie mogą wprowadzać żadnych dodatkowych warunków merytorycznych. Muszą być płatne w ciągu 30 dni na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem. Poręczenia/gwarancje winny zawierać następujące elementy: nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją (poręczeniem), kwotę gwarancji (poręczenia), termin ważności gwarancji (poręczenia), zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji (poręczenia) w ciągu 30 dni na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W terminie do 3 dni od dnia upublicznienia na stronie internetowej Zamawiającego informacji o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp - każdy Wykonawca (bez wcześniejszego wezwania) składa - oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 Pzp., sporządzone w oparciu o zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego wykaz firm oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie w przedmiotowym przetargu. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia - wg załącznika nr 5 do SIWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o którym mowa wyżej składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wg załącznika nr 4 do SIWZ). Zobowiązanie to należy złożyć wraz z ofertą (jeżeli dotyczy).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach